Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 247 – Téma

Vedecký výbor pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká sa zúčastnil na každoročnom stretnutí Spoločenstva pre vzdelávanie v oblasti životného prostredia

autor Marco Vighi, člen Vedeckého výboru pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká (SCHEER) a predseda pracovnej skupiny SCHEER, ktorá sa zaoberá Systémom EÚ na predvídanie situácií týkajúcich sa životného prostredia (FORENV) – Vznikajúce problémy na rozhraní spoločnosti a životného prostredia (ročný cyklus 2018 – 2019), Vodohospodársky inštitút IMDEA, Alcala’ de Henares (Madrid), Španielsko.

Okrem svojej pravidelnej práce v podobe reagovania na mandáty na vypracovanie odborných posúdení rizík pre Európsku komisiu, sa SCHEER zúčastňuje aj na každoročnom stretnutí v rámci systému EÚ na predvídanie situácií týkajúcich sa životného prostredia (FORENV).

Prvý ročný cyklus FORENV sa konal v rokoch 2018 – 2019 (rok predtým sa uskutočnila pilotná štúdia) a bol založený Spoločenstvom pre vzdelávanie v oblasti životného prostredia v roku 2017 s cieľom určiť, charakterizovať a vyhodnocovať vznikajúce problémy, ktoré by mohli predstavovať riziká alebo príležitosti pre životné prostredie a zdravie ľudí, a následne komunikovať o výsledkoch s tvorcami politík a inými zúčastnenými stranami a zaviesť tak včasné a vhodné opatrenia.

Spoločenstvo pre vzdelávanie v oblasti životného prostredia, ktoré je vedené Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre životné prostredie, zabezpečuje spoluprácu medzi rôznymi odbormi Európskej komisie a vzniklo s cieľom využívať nové spôsoby vytvárania a vymieňania si poznatkov spojených s tvorbou politiky týkajúcej sa životného prostredia.

Činnosť spoločenstva FORENV má za cieľ každý rok preskúmať približne desať vznikajúcich problémov. Je to proces, ktorý pozostáva z piatich fáz, začína sa vždy na jeseň a trvá rok. Pozostáva z piatich fáz: zhromažďovanie informácií a stanovenie rozsahu analýzy; interpretácia a výber; charakterizácia rizika; validácia; a výsledky a ich komunikácia.

SCHEER je zapája najmä vo fáze validácie, v rámci ktorej sa charakterizuje približne desať prioritných problémov. SCHEER má za úlohu odpovedať na tri otázky:

  • Je pravdepodobné, že identifikované vznikajúce problémy so sebou nesú opísané, či iné riziká alebo príležitosti?
  • Je realistické očakávať opísaný dosah (pozitívny alebo negatívny) na životné prostredie a zdravie ľudí a je predpokladaný časový rámec hodnoverný?
  • Možno vyhodnotiť a zostaviť poradie dôležitosti identifikovaných vznikajúcich problémov na základe ich vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí?

SCHEER odpovie na tieto otázky vypracovaním stanoviska, ktoré zahŕňa preskúmanie charakteristík a poradie dôležitosti problémov vzhľadom na ich potenciálny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie.

Okrem účasti vo fáze validácie tohto ročného projektu sa členovia výboru SCHEER zúčastňujú na seminároch odborníkov vo fáze interpretácie a výberu, ktorá sa zameriava na preskúmavanie vznikajúcich tém a diskutovanie o nich, ich kategorizáciu, ako aj na určovanie priorít príslušných vznikajúcich problémov, ktoré by prípadne mohli byť dôležité pre politiky EÚ.

Počas prvého ročného cyklu sa FORENV zameriaval na vznikajúce problémy týkajúce sa životného prostredia súvisiace s novými technológiami v mestských prostrediach a vznikajúce problémy environmentálne-sociálneho charakteru.

Druhý ročný cyklus FORENV pokračuje až do septembra 2020 a zameriava sa na vznikajúce problémy súvisiace s inováciami v rámci ekologického hospodárstva budúcnosti.

Ďalšie informácie

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov poskytuje usmernenia o nanomateriáloch s cieľom pomôcť priemyslu dodržiavať požiadavky súčasných právnych predpisov.

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS) nedávno uverejnil usmernenie, ktoré má slúžiť subjektom verejného sektora a kozmetickému priemyslu a pomôcť im dodržiavať súčasné právne predpisy EÚ v oblasti kozmetiky (ES č. 1223/2009) v súvislosti s posúdením bezpečnosti nanomateriálov, ktoré majú byť použité ako kozmetické zložky. Použitie nanomateriálov v kozmetických výrobkoch môže byť prospešné, napríklad, ak sú použité ako UV filtre v krémoch na ochranu pred slnečným žiarením alebo ako konzervačné prostriedky na zabránenie zhoršeniu kvality kozmetických výrobkov. Rovnaké vlastnosti v rámci nanoškály, ktoré môžu byť užitočné v kozmetickom výrobku, však môžu predstavovať riziko pre spotrebiteľa. Dôkladné hodnotenie bezpečnosti akéhokoľvek nanomateriálu, ktorý má byť použitý ako kozmetická zložka, s osobitným posúdením nanovlastností (napr. extrémne malá veľkosť), musí byť vykonané s cieľom ochrániť spotrebiteľov.

V roku 2012 zverejnil VVBS Usmernenia k posudzovaniu bezpečnosti nanomateriálov v kozmetike. Odvtedy však v oblasti výskumu bezpečnosti nanomateriálov došlo k novému vývoju a VVBS posúdil niekoľko dokumentácií o bezpečnosti nanomateriálov. Bola preto potrebná aktualizácia usmernení, ktorá poskytuje prehľad kľúčových problémov a požiadaviek na údaje týkajúcich sa posudzovania bezpečnosti nanomateriálov v kozmetike.

Nové usmernenia zdôrazňujú potrebu osobitného posúdenia bezpečnosti nanomateriálov, najmä pokiaľ ide o odlišné vlastnosti v rámci nanoškály, interakcie, a/alebo účinky, ktoré sa môžu líšiť od konvenčnej formy rovnakých materiálov. Usmernenia poskytujú aj informácie a zoznam metód bez použitia zvierat, ktoré možno použiť pre nanomateriály, pričom sa berú do úvahy nanošpecifické aspekty.

K dispozícii je aj kontrolný zoznam, ktorý umožní žiadateľovi aj VVBS rýchlo vyhodnotiť, či je dokumentácia úplná, a zabrániť tak podaniam, ktoré sú neúplné alebo obsahujú neprimerané/irelevantné údaje. Toto by malo zefektívniť proces hodnotenia bezpečnosti a ušetriť čas a zdroje žiadateľom a VVBS.

Ďalšie informácie