Skip to main content
Public Health

Zpravodaj Zdraví v EU č. 248 – Téma

Co přináší program EU v oblasti zdraví vám

Véronique Wasbauerová, ředitelka Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA), jež řídí program Evropské komise v oblasti zdraví, hovoří o hlavních akcích pracovního programu na rok 2020 a významu, který má pro občany.

Nejprve se zeptám: k čemu přesně je program v oblasti zdraví určen?

Účelem tohoto programu je podpora politik EU v oblasti veřejného zdraví: nabízí finanční podporu evropským projektům, jejichž cílem je podporovat veřejné zdraví, předcházet nemocem a odstraňovat hrozby, jímž evropská populace čelí jak po stránce fyzického, tak duševního zdraví. Podporuje rovněž provádění právních předpisů EU v oblasti vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, kontroly tabáku, přeshraniční zdravotní péče, látek lidského původu atp. K dnešnímu dni bylo financováno kolem 976 projektů a akcí, a to ve spolupráci s 7387 organizacemi z celé Evropy. Jedná se o třetí program EU v oblasti zdraví, který byl zahájen v roce 2014 a poběží do roku 2020.

A co je pak roční pracovní plán?

Jednoduše řečeno, roční pracovní plán nastiňuje činnosti, které bude agentura CHAFEA provádět v průběhu daného roku, a vyčleňuje na ně potřebný rozpočet, a to v souladu s prioritami stanovenými Komisí.

Jaké jsou priority ročního plánu 2020?

Rok 2020 je posledním rokem tohoto třetího programu EU v oblasti zdraví. Pracovní plán se tedy bude i letos zaměřovat na tyto čtyři cíle:

  • propagace zdravotní problematiky, prevenci chorob a vytváření prostředí příznivého pro zdravý životní styl,
  • ochrana obyvatel Unie před závažnými přeshraničními zdravotními hrozbami,
  • podpora inovativnosti, efektivity a udržitelnosti systémů zdravotnictví,
  • zajištění snadnějšího přístupu obyvatel Unie k lepší a bezpečnější zdravotní péči.

Na rok 2020 bylo celkem vyčleněno 65,36 milionů EUR, z toho 37,15 milionů EUR na spolufinancování prostřednictvím grantů na projekty realizované zúčastněnými stranami v oblasti zdraví, dále akademickou obcí, tvůrci politik, mezinárodními a nevládními organizacemi či prostřednictvím sítí (jako je Evropská síť pro vzácná onemocnění) a prostřednictvím společné spolupráce mezi vnitrostátními orgány členských států EU.

Hlavní akce se zaměřují na oblast duševního zdraví, zvýšení proočkovanosti, podporu reforem týkajících se pracovní síly ve zdravotnictví, dále na farmaceutické inovace a dostupnost lékům, na kontrolu spotřeby tabákových výrobků, společná klinická hodnocení zdravotnických technologií, zdravotnické prostředky a problematiku vzácných onemocnění.

Jaký to má význam pro běžného občana?

Program v oblasti zdraví je rovněž určen k šíření osvědčených postupů v zemích EU a k tomu, aby se ověřené poznatky a odborné znalosti dostaly k lidem, kteří to nejvíce potřebují. Akce, které se z programu financují, musí splňovat přísná kritéria a jejich výsledky by měly být přenositelné z jedné země do druhé. Musí tedy prokázat, že budou mít skutečný dopad na život běžných lidí.

Více o naší práci najdete v brožuře, kterou jsme nedávno vydali a která obsahuje příklady úspěšných projektů. Budete tak mít možnost se seznámit s širokým záběrem projektů, které nabízejí pomoc jak široké veřejnosti, tak lidem se specifickými zdravotními potřebami.

Co se připravuje do budoucna?

Naše agentura CHAFEA brzy vypíše výzvy k předkládání návrhů a nabídková řízení. Pokud vás tyto možnosti financování EU zajímají, sledujte naše stránky, na kterých zveřejňujeme nejnovější informace o nabídkových řízeních, grantech na provozní náklady, projektech a společných akcích. Užitečná je také databáze projektů agentury. Kromě toho se můžete seznámit s dalšími aktivitami, které se zaměřují na šíření výsledků programu, například konference na vysoké úrovni. Doufám, že vás tento rozhovor i související video zaujal.

Činnosti na úrovni EU

Program EU pro oblast zdraví

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Program EU pro oblast zdraví

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny

Aktuality

Přijetí pracovního plánu na rok 2020 – program EU v oblasti zdraví 2014–2020

Zúčastněte se našeho webináře o výzvách k předkládání návrhů na rok 2020 a ročním pracovním plánu programu EU v oblasti zdraví (4. března 2020)

Workshop o propagaci zdraví a prevenci nemocí ve vzdělávání a zdravotnictví (13. února 2020)

Workshop je určen zástupcům ministerstev zdravotnictví a veřejných zdravotnických zařízení členských zemí a jeho cílem je podpora spolupráce a výměny informací mezi hlavními zúčastněnými stranami v zájmu zvýšení povědomí o významu podpory zdraví a prevence nemocí.

Nejnovější informace o možnostech financování EU

Výzvy k podávání nabídek, granty na provozní náklady, projekty a společné akce jsou zveřejněny na vyhrazené stránce agentury CHAFEA. Doporučujeme vám proto stránku pravidelně kontrolovat.

Health for the EU: brožura o úspěšných projektech v oblasti zdraví

Vybrané projekty jsou jen ilustrací několika stovek úspěšných projektů a akcí, které byly realizovány v rámci třetího programu EU v oblasti zdraví. Brožura byla vydána u příležitosti konference evropského programu zdraví, která proběhla 30. září 2019 v Bruselu.

Konference na vysoké úrovni o programu EU v oblasti zdraví (30. září 2019)

Této konference, kterou uspořádala Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za podpory Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin, se zúčastnilo více než 350 osob.

Program v oblasti zdraví: Infografika o spolupráci zúčastněných stran

Infografika ukazuje rozdělení rolí mezi Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA), Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin a národní kontaktní místa.

Cena EU v oblasti zdraví za rok 2020 se zaměří na téma očkování a zdravého životního stylu

Cena EU v oblasti zdraví je financována z programu v oblasti zdraví a jejím cílem je motivovat města, obce a školy, aby aktivně přispívaly k veřejnému zdraví a následně je za jejich úsilí odměnit.

Projekty v rámci programu EU pro oblast zdraví

Databáze projektů v rámci programu EU pro oblast zdraví

K dnešnímu dni bylo ze tří programů EU zaměřených na oblast zdraví financováno kolem 976 projektů a akcí, a to ve spolupráci s 7387 organizacemi z celé Evropy. V databázi je možné najít informace o typu projektů i o jejich výsledcích.

Další zajímavé odkazy

Národní kontaktní místa členských států a zúčastněných zemí