Skip to main content
Public Health

Tervis-EL uudiskiri nr 248 – Fookuses

Mida terviseprogramm teile pakub?

Euroopa Komisjoni nimel terviseprogrammi haldava Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti (CHAFEA) direktor Véronique Wasbauer selgitab, millised on 2020. aasta töökava põhimeetmed ja mida terviseprogramm ELi kodanike heaks teeb.

Alustuseks – mis on terviseprogramm?

Terviseprogramm toetab ELi poliitikat rahvatervise valdkonnas: selle raames antakse rahalist toetust ELi-ülestele projektidele, mille eesmärk on parandada rahvatervist, ennetada haigusi ja kõrvaldada füüsilist ja vaimset tervist mõjutavad ohud Euroopa riikides. Samuti toetatakse sellega ELi õigusaktide rakendamist tõsiste piiriüleste terviseohtude, tubakatoodete tarbimise piiramise, piiriülese tervishoiu ja inimpäritoluga ainete valdkonnas. Praeguseks on programmi vahendusel saanud rahalisi vahendeid 976 projekti ja meedet, mida rakendatakse koostöös 7387 organisatsiooniga üle kogu Euroopa. Praegune terviseprogramm on järjekorras kolmas ning kestab 2014. kuni 2020. aastani.

Mis on iga-aastane töökava?

Lihtsalt öeldes kirjeldatakse iga-aastases töökavas meetmeid, mida Chafea aasta jooksul ellu viib, ning nähakse ette nende elluviimiseks vajalik eelarve, kooskõlas komisjoni seatud prioriteetidega.

Mis on 2020. aasta tööprogrammi puhul eriline?

2020. aasta on kolmanda terviseprogrammi viimane aasta. Töökava keskendub jätkuvalt järgmisele neljale eesmärgile:

  • edendada tervist, ennetada haigusi ning aidata luua tervislikke eluviise soosivaid tingimusi;
  • kaitsta liidu kodanikke piiriüleste terviseohtude eest;
  • panustada innovaatilistesse, tõhusatesse ja jätkusuutlikesse tervishoiusüsteemidesse;
  • hõlbustada liidu kodanike juurdepääsu parematele ja ohutumatele tervishoiuteenustele.

2020. aastaks on eraldatud kokku 65,36 miljonit eurot. Sellest 37,15 miljonit eurot on toetuste kaudu ette nähtud kaasrahastamiseks projektidele, milles osalevad tervishoiuvaldkonna sidusrühmad, akadeemilised ringkonnad, poliitikakujundajad, rahvusvahelised või valitsusvälised organisatsioonid. See toimub võrgustike (nt haruldaste haiguste Euroopa tugivõrgustik) ja ELi riikide ametiasutuste vahelise koostöö kaudu.

Peamised meetmed on seotud vaimse tervise, vaktsineerituse suurendamise, tervishoiutöötajate valdkonna reformide toetamise, ravimiinnovatsiooni ja ravimite kättesaadavuse, tubakatoodete tarbimise piiramise, tervisetehnoloogia ühise kliinilise hindamise, meditsiiniseadmete ja haruldaste haigustega.

Mida tähendab see keskmise kodaniku jaoks?

Terviseprogrammi eesmärk on levitada parimaid tavasid ELi riikides ning pakkuda kontrollitud teadmisi ja oskusteavet inimestele, kes seda kõige rohkem vajavad. Terviseprogrammist rahastatavad meetmed vastavad rangetele kriteeriumidele ja neid peab olema võimalik edukalt ühest riigist teise üle kanda. Need peavad inimeste elu tõeliselt muutma.

Meie töö paremaks mõistmiseks tutvuge hiljuti avaldatud brošüüriga, mis sisaldab terviseprogrammi edulugusid. Seda lugedes saate ülevaate projektidest ja sellest, kuidas need aitavad nii üldsust kui ka erivajadustega elanikkonda.

Millised on järgmised sammud?

CHAFEA käivitab peagi konkursi- ja pakkumiskutsed. Tutvuge ELi rahastamisvõimalustele pühendatud veebilehega, kus ajakohastame pidevalt teavet pakkumiskutsete, tegevustoetuste, projektide ja ühismeetmete kohta. Tutvuge ka Chafea projektide andmebaasi ja muu hiljutise tegevusega programmi tulemuste levitamiseks, eelkõige kõrgetasemelise konverentsiga. Loodan, et see pakub huvitavat lugemist ning ärge unustage vaadata ka videot.

ELi tasandi meetmed

ELi terviseprogramm

Euroopa Komisjon – Tervis ja toiduohutus

ELi terviseprogramm

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet

Uudised

2020. aasta töökava vastuvõtmine – ELi terviseprogramm 2014–2020

Osalege 4. märtsi 2020. aasta veebiseminaril, mis käsitleb 2020. aasta projektikonkursse ja ELi terviseprogrammi iga-aastast töökava

Seminar tervise edendamise ja haiguste ennetamise kohta tervishoius ja haridusvaldkonnas (Luxembourg, 13. veebruar 2020)

Riikide tervishoiuministeeriumidele ja riiklikele tervishoiuasutustele suunatud seminari eesmärk on toetada koostööd ja teabevahetust peamiste sidusrühmade vahel, et suurendada teadlikkust tervise edendamise ja haiguste ennetamise tähtsusest.

Hoidke end kursis viimaste ELi rahastamisvõimalustega

Pakkumiskutsed, tegevustoetused, projektid ja ühismeetmed avaldatakse asjaomasel Chafea veebilehel. Külastage seda korrapäraselt, et olulisest teabest mitte ilma jääda.

Tervis ELis: edulugude brošüür

Need edulood on vaid valik sadadest projektidest ja meetmetest, mis said tänu ELi kolmandale terviseprogrammile võimalikuks. See brošüür koostati ELi terviseprogrammi konverentsiks, mis toimus 30. septembril 2019.

ELi terviseprogrammi kõrgetasemeline konverents Brüsselis (30. september 2019)

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi toetusel Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti poolt korraldatud konverentsist võttis osa üle 350 osaleja.

Kes teeb mida? Infograafik peegeldab terviseprogrammi raames tehtavat koostööd

Infograafik näitab, kuidas CHAFEA, tervise ja toiduohutuse peadirektoraat ning riiklikud koordinatsioonikeskused aitavad saavutada terviseprogrammi eesmärke.

ELi 2020. aasta terviseauhinna konkursil keskendutakse vaktsineerimisele ja tervislikele eluviisidele

ELi terviseauhinna konkurssi rahastatakse terviseprogrammi kaudu ning see on suurepärane viis julgustada linnu, kogukondi ja koole aktiivselt panustama rahvatervisesse ja premeerima neid nende jõupingutuste eest.

Terviseprogrammi projektid

Terviseprogrammi andmebaas

Praeguseks on ELi kolme terviseprogrammi vahendusel saanud rahalisi vahendeid umbes 976 projekti ja meedet, mida rakendatakse 7387 organisatsiooni koostöös üle kogu Euroopa. Andmebaas sisaldab teavet projektide olemuse ja tulemuste kohta.

Muud huvipakkuvad lingid

Liikmesriikide ja osalevate riikide koordinatsioonikeskused