Skip to main content
Public Health

Biuletyn „Zdrowie-UE” nr 248 – W centrum uwagi

Jakie korzyści przyniesie nam program działań w dziedzinie zdrowia

Véronique Wasbauer, Dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea), która zarządza programem działań w dziedzinie zdrowia w imieniu Komisji Europejskiej, wyjaśnia kluczowe działania przewidziane w planie prac na 2020 r. oraz omawia korzyści, jakie program działań w dziedzinie zdrowia przynosi obywatelom Unii.

Przede wszystkim – czym jest program działań w dziedzinie zdrowia?

Program działań w dziedzinie zdrowia wspiera polityki unijne w obszarze zdrowia publicznego: zapewnia wsparcie finansowe na rzecz ogólnounijnych projektów, które mają przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego, zapobiegać chorobom oraz eliminować zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego w krajach europejskich. Wspiera on również wdrażanie przepisów UE w dziedzinie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, ograniczenia użycia tytoniu, transgranicznej opieki zdrowotnej i substancji pochodzenia ludzkiego. Na dzień dzisiejszy w ramach programu sfinansowano 976 projektów i działań, przy współpracy 7387 organizacji z całej Europy. Obecnie realizowana jest trzecia edycja programu działań w dziedzinie zdrowia, która obejmuje okres 2014–2020.

Czym jest roczny plan prac?

Mówiąc krótko, roczny plan prac zawiera zarys działań, które Chafea będzie realizować w ciągu roku. W ramach tego planu wydzielany jest budżet niezbędny do ich realizacji, zgodnie z priorytetami określonymi przez Komisję.

Na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o program prac na 2020 r.?

Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji trzeciej edycji programu działań w dziedzinie zdrowia. Plan prac będzie nadal koncentrował się na następujących czterech celach:

  • promocji zdrowia, zapobieganiu chorobom i dbaniu o otoczenie sprzyjające prowadzeniu zdrowego stylu życia
  • ochronie obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia
  • zwiększaniu innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej
  • ułatwianiu obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

Na 2020 r. przeznaczono łącznie kwotę 65,36 mln euro, w tym 37,15 mln euro na współfinansowanie działań poprzez dotacje dla projektów realizowanych przez podmioty działające w dziedzinie zdrowia, środowiska akademickie, decydentów, organizacje międzynarodowe lub pozarządowe, poprzez sieci (takie jak europejska sieć referencyjna w zakresie chorób rzadkich) oraz w ramach wspólnej współpracy między organami krajowymi państw UE.

Główne działania dotyczą zdrowia psychicznego, zwiększenia stanu zaszczepienia, wspierania reform dotyczących personelu służby zdrowia, innowacji farmaceutycznych i dostępu do leków, ograniczania palenia tytoniu, a także wspólnej oceny klinicznej technologii medycznych, wyrobów medycznych i chorób rzadkich.

Co to oznacza dla przeciętnego obywatela?

Program w dziedzinie zdrowia ma na celu propagowanie najlepszych praktyk we wszystkich krajach UE oraz udostępnianie zweryfikowanej wiedzy, w tym wiedzy fachowej, osobom, które najbardziej tego potrzebują. Działania finansowane z tego programu spełniają rygorystyczne kryteria i muszą przewidywać możliwość udanego przejmowania zastosowanych metod przez inne kraje. Muszą prowadzić do rzeczywistych zmian w ludzkim życiu.

Aby lepiej zrozumieć, na czym polegają nasze działania, polecamy zapoznanie się z broszurą zawierającą przykłady udanych inicjatyw zrealizowanych w ramach programu działań w dziedzinie zdrowia, którą niedawno opublikowaliśmy. Pozwoli ona zapoznać się z wieloma projektami oraz licznymi sposobami udzielania pomocy w ramach projektów ogółowi obywateli oraz populacjom o konkretnych potrzebach.

Co dalej?

Chafea zamierza wkrótce uruchomić zaproszenia do składania wniosków i ofert. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową poświęconą możliwościom uzyskania finansowania ze środków unijnych, na której stale zamieszczamy aktualne informacje na temat zaproszeń do składania ofert, dotacji na działalność, projektów i wspólnych działań. Polecamy także zapoznanie się z bazą projektów Chafea oraz innymi bieżącymi działaniami mającymi na celu rozpowszechnianie wyników programu, w szczególności z materiałami dotyczącymi konferencji wysokiego szczebla. Gorąco zachęcam do lektury udostępnionych materiałów oraz obejrzenia nagrania wideo.

Działania na poziomie UE

Unijny program działań w dziedzinie zdrowia

Komisja Europejska – Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

Unijny program działań w dziedzinie zdrowia

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

Aktualności

Przyjęcie planu prac na 2020 r. – unijny program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020

Weź udział w organizowanym 4 marca 2020 r. seminarium internetowym poświęconym zaproszeniom do składania wniosków na rok 2020 oraz rocznemu planowi prac dotyczącemu unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia

Warsztaty poświęcone promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom w placówkach zdrowotnych i edukacyjnych, Luksemburg, 13 lutego 2020 r.

Warsztaty, skierowane do krajowych ministerstw zdrowia i instytucji zdrowia publicznego, przewidują wspieranie współpracy i wymiany informacji między kluczowymi zainteresowanymi stronami w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.

Bieżące informacje o najnowszych możliwościach uzyskania finansowania ze środków unijnych

Zaproszenia do składania ofert, informacje o dotacjach na działalność, projektach i wspólnych działaniach są zamieszczane na specjalnej stronie internetowej Chafea. Sprawdzaj stronę regularnie, by niczego nie przeoczyć.

Zdrowie dla UE: przykłady udanych inicjatyw – broszura

W broszurze przedstawiono wybrane spośród setek projektów i działań, których realizacja stała się możliwa dzięki trzeciemu unijnemu programowi działań w dziedzinie zdrowia. Przygotowano ją na konferencję dotyczącą unijnych programów działań w dziedzinie zdrowia, która odbyła się 30 września 2019 r.

30 września 2019 r.: Konferencja Wysokiego Szczebla w sprawie Unijnych Programów Działań w Dziedzinie Zdrowia w Brukseli

W konferencji udział wzięło ponad 350 uczestników, a za jej organizację odpowiedzialna była Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności wspierana przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej.

Podział ról: infografika przedstawiająca współpracę w ramach programu działań w dziedzinie zdrowia

Na infografice przedstawiono, w jaki sposób Chafea, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności oraz krajowe punkty centralne pomagają w realizacji celów programu działań w dziedzinie zdrowia.

W 2020 r. konkurs UE w dziedzinie zdrowia będzie poświęcony szczepieniom i zdrowemu stylowi życia

Nagroda UE w dziedzinie zdrowia finansowana jest z programu działań w dziedzinie zdrowia i stanowi doskonały sposób zachęcania miast, społeczności oraz szkół do aktywnego udziału w działaniach na rzecz zdrowia publicznego.

Projekty realizowane w ramach programu działań w dziedzinie zdrowia

Baza danych programu działań w dziedzinie zdrowia

Dotychczas w ramach trzech unijnych programów w dziedzinie zdrowia finansowanie otrzymało około 976 projektów i działań realizowanych we współpracy z 7387 organizacjami z całej Europy. W bazie danych znajdują się informacje na temat charakteru projektów oraz ich wyników.

Inne ciekawe strony

Krajowe punkty centralne państw członkowskich oraz państw uczestniczących