Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 248 – Téma

Čo vám prinesie program v oblasti zdravia

Véronique Wasbauerová, riaditeľka Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea), ktorá riadi program v oblasti zdravia pre Európsku komisiu, vysvetľuje, aké sú kľúčové činnosti pracovného plánu na rok 2020 a čo program v oblasti zdravia prináša pre občanov EÚ.

V prvom rade, čo je program v oblasti zdravia?

Program v oblasti zdravia podporuje politiky EÚ v oblasti verejného zdravia: poskytuje finančnú podporu celoeurópskym projektom na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu chorôb a zníženie ohrozenia fyzického a duševného zdravia v európskych krajinách. Podporuje aj vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti závažných cezhraničných ohrození zdravia, kontroly tabaku, cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, substancií ľudského pôvodu. Z programu bolo doteraz financovaných 976 projektov a akcií v spolupráci so 7 387 organizáciami z celej Európy. Súčasný program v oblasti zdravia je tretím takýmto programom a trvá od roku 2014 do roku 2020.

A čo je ročný pracovný plán?

Zjednodušene povedané, v ročnom pracovnom pláne sa uvádzajú kroky, ktoré agentúra Chafea vykoná počas roka, a vyčleňuje sa potrebný rozpočet na ich vykonanie, v súlade s prioritami stanovenými Komisiou.

Čo je pozoruhodné na pracovnom programe na rok 2020?

Rok 2020 je posledným rokom tretieho programu v oblasti zdravia. Pracovný plán sa bude naďalej zameriavať na tieto štyri ciele:

  • podpora zdravia, predchádzanie chorobám a vytváranie priaznivého prostredia pre zdravý životný štýl,
  • ochrana občanov Únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia,
  • prispievanie k inovačným, účinným a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti,
  • uľahčovanie prístupu občanov Únie k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti.

Na rok 2020 bolo vyčlenených celkom 65,36 milióna EUR vrátane 37,15 milióna EUR na spolufinancovanie činností prostredníctvom grantov na projekty, ktoré vykonávajú zainteresované strany v oblasti zdravia, akademická obec, tvorcovia politík, medzinárodné alebo mimovládne organizácie, prostredníctvom sietí (ako európske referenčné siete v oblasti zriedkavých chorôb) a prostredníctvom spoločnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi krajín EÚ.

Hlavné činnosti sa týkajú oblasti duševného zdravia, zvyšovania miery zaočkovanosti, podpory reforiem v oblasti pracovnej sily v zdravotníctve, farmaceutických inovácií a prístupu k liekom, kontroly tabaku, spoločného klinického hodnotenia zdravotníckych technológií, zdravotníckych pomôcok a zriedkavých chorôb.

Čo to znamená pre priemerného občana?

Cieľom programu v oblasti zdravia je šíriť najlepšie postupy v krajinách EÚ a prinášať overené vedomosti a odborné znalosti ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú. Činnosti, ktoré financuje, spĺňajú prísne kritériá a musia mať potenciál na úspešný presun z jednej krajiny do druhej. Musia skutočne meniť životy ľudí.

Ak chcete lepšie porozumieť našej práci, prečítajte si brožúru o úspechoch programu v oblasti zdravia, ktorú sme nedávno uverejnili. Pochopíte rôznorodosť projektov a množstvo spôsobov, ako pomáhajú širokej verejnosti aj obyvateľstvu so špecifickými potrebami.

Aké sú ďalšie kroky?

Agentúra Chafea čoskoro vyhlási výzvy na predkladanie návrhov a ponúk. Prezrite si našu špecializovanú webovú stránku venovanú možnostiam financovania EÚ, kde neustále aktualizujeme informácie týkajúce sa výziev na predkladanie ponúk, grantov na prevádzku, projektov a jednotných akcií. Prezrite si aj databázu projektov Chafea a ďalšie nedávne činnosti zamerané na šírenie výsledkov programu, najmä konferenciu na vysokej úrovni. Dúfam, že sa vám čítanie a sledovanie špeciálneho videa bude páčiť.

Aktivity na úrovni EÚ

Program EÚ v oblasti zdravia

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Program EÚ v oblasti zdravia

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Aktuality

Prijatie pracovného plánu 2020 – Program EÚ v oblasti zdravia na obdobie rokov 2014 – 2020

Zúčastnite sa webového seminára 4. marca 2020 o výzvach na predkladanie návrhov na rok 2020 a ročnom pracovnom pláne programu EÚ v oblasti zdravia

Workshop o podpore zdravia a prevencii chorôb v zdravotníckom a vzdelávacom prostredí, Luxembursko 13. februára 2020

Účelom workshopu venovaného vnútroštátnym ministerstvám zdravotníctva a verejným zdravotníckym zariadeniam je podpora spolupráce a výmeny informácií medzi kľúčovými zainteresovanými stranami s cieľom zvýšiť informovanosť o dôležitosti podpory zdravia a prevencie chorôb.

Buďte vždy informovaní o najnovších možnostiach financovania zo zdrojov EÚ

Výzvy na predkladanie ponúk, granty na prevádzku, projekty a jednotné akcie sa uverejňujú na vyhradenej webovej stránke agentúry Chafea. Pravidelne ju kontrolujte, aby ste nič nezmeškali.

Zdravie pre EÚ: brožúra s príkladmi úspešných príbehov

Tieto úspešné príbehy sú iba výberom zo stoviek projektov a akcií, ktoré sa mohli uskutočniť vďaka tretiemu programu EÚ v oblasti zdravia. Táto brožúra bola pripravená na konferenciu o programe EÚ v oblasti zdravia, ktorá sa konala 30. septembra 2019.

Konferencia na vysokej úrovni o programe EÚ v oblasti zdravia v Bruseli, 30. septembra 2019

Konferencie, ktorú zorganizovala Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, sa zúčastnilo viac ako 350 účastníkov s podporou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín.

Úlohy jednotlivých aktérov Infografika ukazuje spoluprácu v rámci programu v oblasti zdravia

Táto infografika ukazuje, ako Chafea, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín a národné kontaktné miesta pomáhajú pri dosahovaní cieľov programu v oblasti zdravia.

Cena EÚ v oblasti zdravia sa v roku 2020 zameria na očkovanie a zdravý životný štýl

Cena EÚ v oblasti zdravia je financovaná z programu v oblasti zdravia a predstavuje vynikajúci spôsob, ako povzbudiť mestá, spoločenstvá a školy, aby aktívne prispievali k verejnému zdraviu, a odmeniť ich za ich úsilie.

Projekty v rámci programu v oblasti zdravia

Databáza programu v oblasti zdravia

Do dnešného dňa bolo z troch programov EÚ v oblasti zdravia financovaných približne 976 projektov a akcií v spolupráci so 7 387 organizáciami z celej Európy. Táto databáza poskytuje informácie o povahe projektov a ich výsledkoch.

Ďalšie zaujímavé odkazy

Národné kontaktné miesta členských štátov a zúčastnených krajín