Skip to main content
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa nr 249 – I fokus

Ambitiös men realistisk! EU presenterar de första stegen mot en ny cancerplan

EU:s kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides berättar om en av kommissionens prioriteringar – att bekämpa cancer – och särskilt EU:s nya cancerplan som hon lanserade på Världscancerdagen den 4 februari tillsammans med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och vice ordförande Margaritis Schinas.

Varför behövs en ny cancerplan?

Var nionde sekund får någon diagnosen cancer. Det är den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt–kärlsjukdomar och har förödande konsekvenser för vår hälsa, sjukvården och ekonomin.

Siffrorna är redan dystra men spås bli ännu värre: antalet cancerfall väntas bli dubbelt så många till 2035. Vi måste vända den oroväckande utvecklingen.

Vad är nytt i den här cancerplanen?

Genom att samarbeta kan vi verkligen förändra. Vår cancerplan är ambitiös men realistisk och ska dra nytta av vår samlade kraft.

Vi vill rikta in oss på flera viktiga områden. För det första måste cancerplanen ta ett helhetsgrepp och omfatta åtgärder på alla relevanta politikområden. Cancer kan inte bara skötas i labbet eller hos läkaren. Det krävs åtgärder i skolor, på arbetsplatser och i folkhälsopolitiken. Vi måste också försöka att leva sundare. Vi måste samarbeta inom en rad sektorer, t.ex. arbetsmarknad, miljö, jordbruk, reklamregler, utbildning och skatter, och vi måste agera beslutsamt.

Vi måste också satsa på förebyggande som den bästa kuren. Upp till 40 procent av cancerfallen kan förebyggas. Det är på samma gång frustrerande och hoppfullt. Vi måste trappa upp insatserna för att främja en sund livsstil och skapa hälsosammare miljöer, särskilt för våra barn. Vi måste också se till att det är lätt och ekonomiskt möjligt att göra sunda val. Jag kommer bland annat att ha med cancerförebyggande åtgärder i den nya strategin ”Från jord till bord” som jag ska lägga fram som en del av EU:s gröna giv för att förbättra vårt sätt att producera och konsumera livsmedel.

Screening och tidig diagnos räddar liv. Många länder har redan nationella screeningprogram för livmoderhals-, bröst- och tjock- och ändtarmscancer, vilket har lett till bättre överlevnad, men en del länder har ingen allmän screening. Det är oacceptabelt att EU-invånarna har så olika möjligheter.

Alla cancerpatienter har rätt att få bästa möjliga vård, samma tillgång till läkemedel och nya innovativa behandlingar och att delta i kliniska prövningar. EU-länderna, läkemedelsföretag, patienter, vårdgivare och patientföreningar har alla en roll att spela för att se till att alla människor får lika tillgång till rätt vård.

Vi måste också fokusera på personen och inte bara sjukdomen. Vi måste garantera en god livskvalitet och ge patienterna och deras nära och kära det stöd de behöver, även efter cancern, och vi måste motverka eventuella stigman eller diskriminering som kan öka deras lidande.

Den palliativa vården talas det inte så mycket om, men där finns det verkligen stora skillnader i tillgången till vård. Detta måste vi också göra något åt.

Slutligen ska vi skapa ett europeiskt hälsodataområde för att främja utbytet av hälsouppgifter och stödja forskning om nya förebyggande strategier, behandlingar och resultat. Att maximera e-hälsans potential är ett sätt att minska skillnaderna.

Vi ska inte bara använda det vi redan vet på bästa sätt utan också fortsätta att utforska det vi inte vet. Planen kommer att ha en nära koppling till forskningsuppdraget om cancer i det framtida programmet Horisont Europa.

Åtgärder på EU-nivå

Cancer

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Europeiska cancerinformationssystemet

EU-kommissionen – Gemensamma forskningscentrumet/EU Science Hub

EU-kommissionens bröstcancerinitiativ

EU-kommissionen – Gemensamma forskningscentrumet/EU Science Hub

Europeiska nätverket av cancerregister

EU-kommissionen – Gemensamma forskningscentrumet/EU Science Hub

Nyheter

EU-kommissionen inleder ett offentligt samråd om EU:s cancerplan

Samrådet som pågår i tolv veckor ska hjälpa oss att utforma planen, ringa in viktiga områden och få idéer till framtida åtgärder. Alla intresserade personer och organisationer är välkomna att dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter. Enkäten finns på alla officiella EU-språk.

Färdplan – lämna synpunkter på färdplanen för cancerplanen senast den 3 mars 2020

Kommissionen har också inlett ett fyra veckor långt samråd om färdplanen för cancerplanen. Vi vill ha synpunkter på hur vi kan utveckla och finjustera initiativet.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller ett rörande och inspirerande tal på konferensen om EU:s cancerplan

”Det är personligt” säger Ursula von der Leyen och berättar att hennes lillasyster dog i cancer när hon var bara 11 år. Men det är inte bara personligt betonar hon. Cancer berör oss alla och Ursula von der Leyen arbetar för att EU ska göra mycket mer för att bekämpa cancer.

”Det handlar om att förändra människors liv” säger hälsokommissionär Stella Kyriakides som själv överlevt cancer tre gånger

Stella Kyriakides talade på Världscancerdagen om EU:s cancerplan och påpekade att vägen till målet kan vara krokig, precis som för alla cancerpatienter. ”Men tillsammans kan vi klara det. Vi kommer att göra skillnad.”

Frågor och svar om EU:s cancerplan

EU:s cancerplan ska stödja, samordna eller komplettera ländernas insatser i alla viktiga stadier av sjukdomen, från förebyggande, tidig diagnos, screening, behandling och vård till livskvalitet för patienter, canceröverlevare och anhörigvårdare.

Nytt faktablad om EU:s stöd till cancerforskning

Videoklipp om EU:s cancerplan

Styrgruppen för främjande av hälsa diskuterar canceråtgärder med programkommittén för Horisont 2020

Ämnet för mötet den 24 januari 2020 var cancer. Deltagarna informerades om kommissionens mål om ett nära samarbete mellan direktoraten så att både politik och forskning ska kunna bidra till canceråtgärderna.

Webbseminarium med styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar (13 februari 2020)

Seminariet handlade om arbetet inom den gemensamma åtgärden Chrodis Plus.

EU-parlamentariker mot cancer välkomnar kommissionens förslag om en ny cancerplan

Intressegruppen EU-parlamentariker mot cancer bildades 2005 och är fortfarande den enda grupp som enbart arbetar med cancerfrågor vid Europaparlamentet. Du hittar den också på Facebook.

Världscancerdagen firar 20-årsjubileum

Världscancerdagen den 4 februari är ett viktigt initiativ från Internationella cancerunionen. Sedan år 2000 har världscancerdagen vuxit till en positiv rörelse där alla i hela världen kan enas mot en av vår tids största utmaningar.

EU:s cancerplan är tydligt kopplad till forskningsuppdraget om cancer

Ett nytt initiativ inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa är så kallade uppdrag. Syftet är att maximera effekten av EU:s stöd till forskning och innovation och visa på nyttan för samhället och invånarna.

Internationella fonden för cancerforskning publicerar rapport om reklamregler för att skydda barns hälsa

Rapporten ingår i en serie råd till beslutsfattare om begränsningar när det gäller reklam för mat och dryck riktad till barn.

Projekt inom folkhälsoprogrammet

Europeiska kodexen mot cancer

Kodexen publicerades första gången 1987 och har uppdaterats flera gånger för att alltid ge aktuella råd om vad människor själva kan göra för att förebygga cancer. Informationen finns på alla officiella EU-språk.

Europeiska partnerskapet mot cancer

Den första gemensamma åtgärden inleddes 2009 och samlade olika aktörers insatser i ett gemensamt initiativ för att förebygga och bekämpa cancer.

Cancon – EU-åtgärd för bättre cancervård

Vägledningen från Cancon är det främsta resultatet av den här andra gemensamma åtgärden mot cancer. Den ska bidra till att minska cancerbördan i EU och minska skillnaderna mellan länderna när det gäller förebyggande åtgärder och vård.

EU-åtgärd om sällsynta cancerformer

Den gemensamma åtgärden om sällsynta cancerformer ska integrera och maximera EU-kommissionens, medlemsländernas och andra aktörers insatser för att främja bättre vård och forskning när det gäller sällsynt cancer.

Innovativa partnerskapet mot cancer

Det allmänna målet för den pågående treåriga gemensamma åtgärden är att bygga vidare på tidigare arbete och utveckla innovativa metoder för bättre åtgärder mot cancer.

Läs mer

Rådets rekommendation om cancerscreening i EU

Rådets slutsatser om minskning av cancerbördan

Europaparlamentets resolution om kampen mot cancer i den utvidgade Europeiska unionen

Rapport om genomförandet av rådets rekommendation om cancerscreening i EU

Europeiska riktlinjer för kvalitetssäkring vid screening av bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och livmoderhalscancer