Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 252 — На фокус

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ — по-силна здравна политика с по-голям бюджет

Ан Бюше, генерален директор на генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията, говори за новата амбициозна програма „ЕС в подкрепа на здравето“ — специална програма за финансиране с предложен бюджет от 9,4 млрд. евро, чиято цел е укрепване на здравните системи и подготовка за бъдещи здравни кризи в ЕС.

Какво е новото в програмата „ЕС в подкрепа на здравето“?

Програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ е предложението на Комисията за амбициозна самостоятелна програма в областта на здравето за периода 2021—2027 г. Тя е цялостен отговор на политическата необходимост да се предприемат действия във връзка с поуките, извлечени от кризата с COVID-19 и предишните здравни програми.

Комисията предлага бюджетът на „ЕС в подкрепа на здравето“ да е 9,4 млрд. евро, което е значително увеличение спрямо настоящите предвидени разходи (413 млн. евро) за здравна програма на ЕС за 2021—2027 г. Размерът и амбицията на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ изпращат ясен сигнал, че подхождаме много сериозно към политиката на ЕС в областта на здравето. За да постигнем възможно най-голямо въздействие, ще създадем полезни взаимодействия между тази програма и други програми и фондове на ЕС, които имат общи цели.

С програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ ще се подобри подготвеността на Съюза за справяне с големи трансгранични заплахи за здравето и устойчивостта на здравните системи с цел готовност за посрещане на бъдещи епидемии, както и дългосрочни предизвикателства, като застаряването на населението и неравенствата по отношение на здравния статус.

Какви са приоритетите на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“?

Текущата криза с COVID-19 показа ясно необходимостта от по-нататъшни действия на равнище Съюз с цел подкрепа на сътрудничеството и координацията между държавите от ЕС. В програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ ще бъдат съчетани поуките, извлечени от пандемията от COVID-19 и продължаващата работа по дългосрочни предизвикателства, например в областта на раковите заболявания, ваксинацията и фармацевтичните продукти. Програмата има три основни приоритета:

  • защита на хората в ЕС от сериозни трансгранични заплахи за здравето и подобряване на капацитета за управление на кризи;
  • създаване на условия лекарствата, медицинските изделия и други имащи отношение продукти да бъдат налични и достъпни;
  • укрепване на здравните системи и подпомагане на работещите в областта на здравеопазването, по-специално чрез промоция на здравето и профилактика на заболяванията.

Освен в областта на готовността и реакцията при кризи, в рамките на програмата ще бъдат предприети мерки във връзка с други важни дългосрочни предизвикателства, като например неравенствата по отношение на здравния статус, неравномерното разпределение на капацитета на системите за здравеопазване или незаразните заболявания, например рак.

Програмата ще трябва да е динамична и гъвкава, за да може да бъде адаптирана към нововъзникващите предизвикателства и да бъде полезна на ЕС и на държавите членки съобразно техните променящи се потребности и приоритети. Ръководната група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на незаразните заболявания ще ни помогне да определим подходящите приоритети.

Какви са следващите стъпки?

След като държавите членки и Европейският парламент обсъдят и приемат предложението, възнамеряваме от 1 януари 2021 г. да започнем осъществяването на конкретните действия в рамките на „ЕС в подкрепа на здравето“. Действията в областта на управлението на кризи ще бъдат сред първите акценти.

Дейности на равнище ЕС

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Здравна програма на ЕС

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA)

Новини

Новата здравна програма „ЕС в подкрепа на здравето“ ще е с бюджет от 9,4 млрд. евро

Коронавирусът изненада света и здравните системи се оказаха претоварени и недостатъчно подготвени. Новата програма „ЕС в подкрепа на здравето“ ще помогне за подобряването на здравната сигурност и за подготовката за бъдещи здравни кризи, както и за укрепването на здравните системи за бъдещето.

„ЕС в подкрепа на здравето“: въпроси и отговори относно новата здравна програма

Какво представлява новата програма „ЕС в подкрепа на здравето“ и по какъв начин тя ще допринесе за подобряването на здравните системи в ЕС? Научете повече от тези въпроси и отговори.

Информационен документ: Вижте основното за „ЕС в подкрепа на здравето“

В този документ е представена основната информация за новата амбициозна програма „ЕС в подкрепа на здравето“ по интересен и изчерпателен начин.

Комисар Стела Кириакиду приветства „ЕС в подкрепа на здравето“ като нов етап в политиката на Съюза в областта на общественото здраве

На пресконференция на 28 май 2020 г. комисар Кириакиду заяви, че новата програма „ЕС в подкрепа на здравето“ е повратен момент, истинска промяна на парадигмата по отношение на начина, по който ЕС подхожда към здравеопазването, и ясен сигнал, че здравето на гражданите повече от всякога е приоритет на Комисията.

Научете повече за основните инструменти в подкрепа на плана на Европейската комисия за възстановяване

Всяка програма и всяко евро, мобилизирано по линия на инструмента Next Generation EU, ще бъдат използвани, за да се посрещнат най-важните нужди, свързани с възстановяването, на държавите от ЕС и техните партньори.

Проекти по линия на здравната програма

Здравните програми на ЕС: непрекъснато подобрение

ЕС финансира проекти за подобряване на общественото здраве, за профилактика на болести и за премахване на заплахи за здравето. До момента по трите здравни програми са финансирани близо 1000 проекта и действия. Новата програма „ЕС в подкрепа на здравето“ ще бъде по-голяма и по-амбициозна от всички предишни програми, взети заедно!

Други интересни връзки

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+)

Чрез Европейския социален фонд плюс се подпомага достъпът на уязвимите групи до здравеопазване.

Европейски фонд за регионално развитие

Европейският фонд за регионално развитие има за цел подобряване на регионалната здравна инфраструктура.

Хоризонт Европа

С програма „Хоризонт Европа“ се предоставя финансиране за научни изследвания в областта на здравето. Тя ще бъде подсилена с 94,4 млрд. евро по линия на инструмента Next Generation EU с цел финансиране на жизненоважни научни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зеления и цифровия преход.

Механизъм за гражданска защита на Съюза/rescEU

Резервът rescEU помага за създаване на запаси за спешни доставки на медицински консумативи. Той ще бъде подсилен с 2 млрд. евро в рамките на новата програма rescEU, за да може да бъде разширен и укрепен с оглед на подготовката на Съюза за реагиране при бъдещи кризи.

Цифрова Европа

Програма „Цифрова Европа“ и Механизмът за свързване на Европа имат за цел създаване на цифровата инфраструктура, необходима за цифровите здравни инструменти.