Skip to main content
Public Health

Zpravodaj „Zdraví v EU“ č. 252 – Téma

Program EU4Health – robustnější zdravotní politika s větším rozpočtem

Anne Bucherová, šéfka Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, hovoří o ambiciózním programu EU4Health, novém programu EU pro oblasti zdraví, jehož navrhovaný rozpočet činí 9,4 miliardy eur, které mají být vyčleněny na posílení systémů zdravotnictví a přípravu na budoucí zdravotní krize v EU.

Novinky, které program EU4Health přináší

Program EU4Health Komise navrhla jako samostatný ambiciózní program pro oblast veřejného zdraví na období 2021–2027. Jedná se o komplexní odezvu na politickou poptávku, aby byly zohledněny poznatky získané během koronavirové krize i z předchozích programů v oblasti zdraví.

Komise navrhuje vyčlenit na program rozpočet 9,4 miliard eur, což je velmi významné navýšení stávajících předpokládaných výdajů zdravotního programu v období 2021–2027 (aktuálně 413 milionů eur). Záběr a ambice programu jsou jasným signálem, že politika v oblasti veřejného zdraví má pro EU zásadní důležitost. Aby měl program co největší dopad, budeme rovněž vytvářet synergie s dalšími programy EU a fondy, které mají totožné cíle.

Program EU4Health podpoří připravenost EU na velké přeshraniční zdravotní hrozby a zlepší odolnost systémů zdravotní péče, aby byly schopny čelit budoucím epidemiím a dlouhodobým problémům, jako je stárnoucí populace a nerovnost ve zdravotním stavu populace.

Jaké jsou priority programu ƒ„EU pro zdraví“?

Probíhající krize spojená s onemocněním COVID-19 jasně ukázala potřebu dalších opatření na úrovni Unie – je třeba více podporovat spolupráci a koordinaci mezi členskými státy. Nový program EU pro oblast zdraví využije poznatky získané během koronavirové krize a bude pokračovat v úsilí zaměřeném na řešení dlouhodobých zdravotních otázek, jako je rakovina, očkování nebo dostupnost léčiv. Program má tři hlavní priority:

  • Ochránit lidi v EU před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami a posílit kapacity k řešit krizí;
  • Za dostupnou cenu dodávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a další důležité produkty; Posílit
  • systémy zdravotnictví a zdravotnický personál, zejména podporou veřejného zdraví a prevencí.

Kromě připravenosti na krize a reakce na ně se program zaměří na další důležité dlouhodobé výzvy, jako jsou nerovnosti ve zdravotním stavu obyvatelstva, nerovnoměrná dostupnost zdravotní péče a dále na nepřenosné nemoci, jako je rakovina.

Program bude muset být dynamický a pružný, aby se přizpůsobil nově vznikajícím výzvám a sloužil měnícím se potřebám a prioritám EU a členských států. Priority nám pomůže stanovit Řídicí skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí.

Co bude následovat?

Předpokládá se, že poté, co návrh přijmou členské státy a Evropský parlament, začnou se od 1. ledna 2021 v rámci programu „EU pro zdraví“ realizovat konkrétní akce. Prioritu dostanou opatření záměrná na řešení krizí.

Činnosti na úrovni EU

Program „EU pro zdraví“ (EU4Health)

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Program EU pro oblast zdraví

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA)

Aktuality

Nový program pro oblast zdraví – „EU pro zdraví“ má rozpočet 9,4 miliard eur

Pandemie COVID19 zasáhla téměř bez výjimek celý svět. Vnitrostátní systémy zdravotní péče zaznamenaly bezprecedentní zátěž, která odhalila jejich nedostatečnou připravenost. Nový program EU pro oblast veřejného zdraví (EU4Health) pomůže posílit zdravotní bezpečnost a systémy zdravotní a připravit se tak na budoucí krize v této oblasti.

EU4Health: Otázky a odpovědi ohledně nového programu „EU pro zdraví“

Co nového program „EU pro zdraví“ přináší a jak přispěje ke zlepšení systémů zdravotní péče v EU? Více najdete v odpovědích níže.

Infopřehled: Základní informace o programu EU4Health

Přehled obsahuje některé základní údaje o tomto ambiciózním novém programu EU.

Komisařka Stella Kyriakidesová hovoří o programu EU4Health jako o „nové kapitole politiky EU v oblasti veřejného zdraví“

Komisařka Kyriakidesová na tiskové konferenci 28. května 2020 uvedla, že nový program EU pro oblast zdraví (EU4Health) přinese zásadní změnu v tom, jak se EU staví k problematice veřejného zdraví, a bude jasným signálem, že zdraví občanů je pro EU více než kdy předtím prioritou.

Další informace o klíčových nástrojích na podporu plánu obnovy

Každý program a každé euro zmobilizované v rámci iniciativy Next Generation EU se využije k řešení nejdůležitějších potřeb členských států EU a jejich partnerů v zájmu celkového oživení.

Projekty v rámci programu EU pro oblast zdraví

Programy EU pro oblast veřejného zdraví: Další kvalitativní posun

EU trvale financuje projekty zaměřené na zlepšování veřejného zdraví, předcházení nemocem a odstraňování zdravotních hrozeb. Prostřednictvím tří programů v oblasti veřejného zdraví se doposud financovalo téměř 1000 projektů. Program EU4Health bude rozsáhlejší a ambicióznější než všechny tyto programy dohromady.

Další odkazy

Evropský sociální fond plus (ESF+)

Evropský sociální fond plus podporuje přístup zranitelných skupin obyvatelstva ke zdravotní péči.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj přispívá ke zlepšení regionální zdravotní infrastruktury.

Horizont Evropa

Z programu Horizont Evropa plynou finanční prostředky na výzkum v oblasti zdraví a v rámci iniciativy Next Generation EU bude navýšen o 94,4 miliard eur. Peníze budou použity na prioritní výzkum v oblasti zdraví, k posílení odolnosti a na podporu ekologické a digitální transformace.

Mechanismus civilní ochrany EU/rescEU

V rámci iniciativy rescEU vznikají nouzové zásoby zdravotnických prostředků a další rezervy. Nyní obdrží další 2 miliardy eur v rámci nového programu obnovy na rozšíření a posílení, aby se Unie mohla připravit na budoucí krize a byla na ně schopna reagovat.

Digitální Evropa

Cílem programu Digitální Evropy a Nástroje pro propojení Evropy je vytvořit digitální infrastrukturu nutnou k provozu digitálních zdravotnických nástrojů.