Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 252 – Fokus

Sundhedsprogrammet EU4Health – en stærkere sundhedspolitik med et større budget

Generaldirektør for Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed, Anne Bucher, taler om det ambitiøse nye EU4Health-program, et målrettet finansieringsprogram med et foreslået budget på 9,4 milliarder euro til at styrke sundhedssystemerne og forberede sig på fremtidige sundhedskriser i EU.

Hvad er det nye ved EU4Health?

Sundhedsprogrammet EU4Health er Kommissionens forslag til et ambitiøst enkeltstående sundhedsprogram for 2021-2027. Det er en omfattende reaktion på det politiske ønske om at lære af de erfaringer, der er gjort med både covid-19-krisen og tidligere sundhedsprogrammer.

Kommissionen foreslår, at der afsættes et budget på 9,4 milliarder euro til EU4Health, hvilket er en betydelig stigning i de nu planlagte udgifter til EU's sundhedsprogram for 2021-2027 (413 mio. EUR). Programmets størrelse og ambitionsniveau sender et klart signal om, at vi tager EU's sundhedspolitik alvorligt. For at opnå den største virkning vil vi skabe synergier mellem EU4Health og andre EU-programmer og fonde, der har fælles mål.

EU4Health vil styrke EU's beredskab over for store grænseoverskridende sundhedstrusler og forbedre sundhedssystemernes modstandsdygtighed, så de er rustet til fremtidige epidemier og langsigtede udfordringer som en aldrende befolkning og sundhedsmæssige uligheder.

Hvad er EU4Health-programmets vigtigste mål?

Den aktuelle covid-19-krise har tydeligt vist, at der er behov for en yderligere indsats på EU-plan for at støtte samarbejde og koordinering mellem medlemslandene. Sundhedsprogrammet EU4Health vil kombinere erfaringerne fra covid-19 og fortsætte arbejdet med langsigtede sundhedsudfordringer som kræft, vaccinationer og lægemidler. Programmet har tre hovedprioriteter:

  • at beskytte mennesker i EU mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og forbedre krisestyringskapaciteten
  • at gøre lægemidler, medicinsk udstyr og andre kriserelevante produkter tilgængelige og prismæssigt overkommelige samt
  • at styrke sundhedssystemerne og sundhedspersonalet, navnlig gennem sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Ud over kriseberedskabet og -indsatsen vil programmet tage fat på andre vigtige udfordringer på lang sigt, f.eks. sundhedsmæssige uligheder, ulige fordeling af sundhedspleje eller ikkesmitsomme sygdomme som kræft.

Programmet skal være dynamisk og fleksibelt for at kunne tilpasse sig nye udfordringer og for at hjælpe EU og medlemsstaterne med deres skiftende behov og prioriteter. Styringsgruppen for Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme vil hjælpe os med at fastlægge de rette prioriteter.

Hvad sker der nu?

Når forslaget er vedtaget af EU-landene og Europa-Parlamentet, er det hensigten at iværksætte konkrete tiltag under EU4Health fra den 1. januar 2021. Der vil fra begyndelsen være fokus på foranstaltninger i forbindelse med krisestyring.

Aktiviteter på EU-plan

EU4Health-programmet

EU-Kommissionens generaldirektorat for sundhed og fødevaresikkerhed

EU's sundhedsprogram

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)

Nyt

Nyt sundhedsprogram, EU4Health, får budget på 9.4 milliarder euro

Coronavirus tog hele verden på sengen, og sundhedssystemerne var overbebyrdede og underforberedte. Det nye sundhedsprogram EU4Health vil bidrage til at styrke sundhedssikkerheden, forberede os på fremtidige sundhedskriser og styrke sundhedssystemerne i fremtiden.

EU4Health: Spørgsmål og svar om det nye sundhedsprogram EU4Health

Hvad er det nye EU4Health-program, og hvordan vil det bidrage til at forbedre sundhedssystemerne i EU? Læs mere her.

Faktablad: EU4Health kort fortalt!

Dette faktablad indeholder nogle vigtige oplysninger om det ambitiøse nye sundhedsprogram EU4Health, præsenteret farverigt og omfattende.

Kommissær Stella Kyriakides hilser EU4Health velkommen som et "nyt kapitel i EU's sundhedspolitik"

Kommissær Stella Kyriakides, sagde på pressekonferencen den 28. maj 2020, at det nye sundhedsprogram EU4Health vil være en afgørende forandring, et reelt paradigmeskifte i, hvordan EU beskæftiger sig med sundhed, og et klart signal om, at borgernes sundhed mere end nogensinde før er en prioritet for Kommissionen.

Læs mere om de vigtigste instrumenter til støtte for Kommissionens genopretningsplan

Hvert program og hver euro, der mobiliseres inden for rammerne af Next Generation EU, vil blive anvendt til at opfylde de vigtigste genopretningsbehov hos EU-medlemsstaterne og deres partnere.

Projekter under sundhedsprogrammet

EU's sundhedsprogrammer: når det gode bliver endnu bedre

EU finansierer projekter til forbedring af folkesundheden samt forebyggelse af sygdomme og sundhedstrusler. Næsten 1000 projekter og aktioner er hidtil blevet finansieret gennem tre sundhedsprogrammer. Det nye sundhedsprogram EU4Health vil være større og mere ambitiøst end alle andre tilsammen!

Andre interessante links

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) hjælper udsatte grupper med at få adgang til sundhedspleje.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling vil forbedre den regionale sundhedsinfrastruktur

Horisont Europa

Horisont Europa yder støtte til sundhedsforskning og vil som led i Next Generation EU blive styrket med 94,4 milliarder euro, så der kan skaffes finansiering til vigtig forskning i sundhed, modstandsdygtighed og den grønne og digitale omstilling.

EU's civilbeskyttelsesmekanisme/rescEU

rescEU hjælper med at skabe beredskabslagre af medicinske nødforsyninger og vil nu få tildelt yderligere 2 milliarder euro under det nye redningsprogram, så det kan blive udvidet og styrket. På den måde sætter det EU i stand til at forberede sig på og reagere på fremtidige kriser.

Det digitale Europa

Det digitale Europa og Connecting Europe-faciliteten har til formål at skabe den digitale infrastruktur, der er nødvendig for digitale sundhedsværktøjer.