Skip to main content
Public Health

Tervis-EL uudiskiri nr 252 – Fookuses

Programm „EL tervise heaks“ – suurem eelarve ja tugevam tervishoiupoliitika

Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi peadirektor Anne Bucher räägib ambitsioonikast uuest programmist „EL tervise heaks“. See on sihipärane rahastamisprogramm, mille kavandatav eelarve on 9,4 miljardit eurot ning selle eesmärk on tugevdada tervishoiusüsteeme ja valmistuda tulevasteks tervishoiukriisideks ELis.

Mida on selles programmis uut?

Programm „EL tervise heaks“ on komisjoni kavandatav ambitsioonikas, eraldiseisev terviseprogramm aastateks 2021–2027. See on terviklik vastus poliitilisele nõudlusele, mille puhul võetakse arvesse nii COVID-19 kriisist kui ka varasematest terviseprogrammidest saadud õppetunde.

Komisjon teeb ettepaneku eraldada programmile „EL tervise heaks“ 9,4 miljardit eurot, mida on märkimisväärselt rohkem, kui ELi terviseprogrammi (2021–2027) praegused kavandatud kulukohustused (413 miljonit eurot). Programmi suurus ja ambitsioon saadavad selge signaali selle kohta, et võtame ELi tervishoiupoliitikat tõsiselt. Suurima mõju saavutamiseks loome ka sünergia programmi „EL tervise heaks“ ja teiste ELi programmide ja fondide vahel, millel on ühised eesmärgid.

Programmi „EL tervise heaks“ abil suurendatakse ELi valmisolekut tõsisteks piiriülesteks terviseohtudeks ja parandatakse tervisesüsteemide säilenõtkust, et tulla toime tulevaste epideemiate ja pikaajaliste probleemidega, nagu elanikkonna vananemine ja tervisealane ebavõrdsus.

Millised on programmi „EL tervise heaks“ prioriteedid?

Praegune COVID-19 kriis on toonud selgelt esile vajaduse võtta täiendavaid meetmeid liidu tasandil, et toetada liikmesriikidevahelist koostööd ja koordineerimist. Programm „EL tervise heaks“ ühendab COVID-19 kriisist saadud õppetunnid ja jätkuva töö selliste pikaajaliste terviseprobleemidega nagu vähktõbi, vaktsineerimine ja ravimid. Programmil on kolm prioriteeti:

  • kaitsta ELis elavaid inimesi tõsiste piiriüleste terviseohtude puhul ja parandada kriisiohjesuutlikkust;
  • teha ravimid, meditsiiniseadmed ja muud olulised tooted kättesaadavaks ja taskukohaseks ning
  • tugevdada tervishoiusüsteeme ja toetada tervishoiutöötajaid, eelkõige tervise edendamise ja haiguste ennetamise kaudu.

Lisaks kriisideks valmisolekule ja neile reageerimisele käsitletakse programmis ka muid olulisi ja pikaajalisi probleeme, nagu tervisealane ebavõrdsus, tervishoiusüsteemide suutlikkuse ebaühtlane jaotumine või mittenakkuslikud haigused, nagu vähktõbi.

Programm peab olema dünaamiline ja paindlik, et kohanduda vastavalt uutele tekkivatele probleemidele, ning vastama ELi ja selle liikmesriikide muutuvatele vajadustele. Tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühm aitab meil seada õigeid prioriteete.

Millised on järgmised sammud?

Kui ettepaneku üle on aru peetud ning liikmesriigid ja Euroopa Parlament on selle vastu võtnud, on meil kavas käivitada programmi „EL tervise heaks“ erimeetmed alates 1. jaanuarist 2021. Peame hakkama varakult keskenduma kriisiohjemeetmetele.

ELi tasandi meetmed

Programm „EL tervise heaks“

Euroopa Komisjon – Tervis ja toiduohutus

ELi terviseprogramm

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (CHAFEA)

Uudised

Uue terviseprogrammi „EL tervise heaks“ eelarve on 9,4 miljardit eurot

Koroonaviirus tabas maailma nagu välk selgest taevast ning tervishoiusüsteemid olid ülekoormatud ja kehvasti ettevalmistatud. Uus programm „EL tervise heaks“ aitab tugevdada terviseohutust ja valmistuda tulevasteks tervisekriisideks ning tugevdada tervishoiusüsteeme tulevikuks.

„EL tervise heaks“ Küsimused ja vastused uue terviseprogrammi kohta

Mida kujutab endast uus programm „EL tervise heaks“ ja kuidas aitab see kaasa ELi tervishoiusüsteemide parandamisele? Lisateave: küsimused ja vastused

Teabeleht: Mida peaksite teadma programmi „EL tervise heaks“ kohta?

Teabelehes on värvikal ja kõikehõlmaval viisil esitatud mõned olulised üksikasjad uue ambitsioonika terviseprogrammi kohta.

Tervishoiuvolinik Stella Kyriakides tervitab programmi „EL tervise heaks“ kui uut peatükki ELi rahvatervise poliitikas

28. mail 2020 toimunud pressikonverentsil esinedes märkis volinik Kyriakides, et uuel programmil „EL tervise heaks“ on murranguline roll selles, kuidas EL tegeleb terviseküsimustega. See on tõeline paradigma muutus ning selge signaal selle kohta, et kodanike tervis on komisjoni prioriteediks rohkem kui kunagi varem.

Lisateave ELi taastekava toetavate peamiste vahendite kohta

Iga programm ja iga euro, mis kaasatakse programmi „Next Generation EU“ alusel, peab aitama täita ELi liikmesriikide ja nende partnerite kõige tungivamaid taastevajadusi.

Terviseprogrammi projektid

ELi terviseprogrammid: hea muutub veelgi paremaks

EL rahastab projekte rahvatervise parandamiseks, et ennetada haigusi ja kõrvaldada terviseohud. Praeguseks on kolme terviseprogrammi vahendusel saanud rahalisi vahendeid ligikaudu 1000 projekti ja meedet. Uus programm „EL tervise heaks“ on kõikehõlmavam ja ambitsioonikam kui kõik varasemad kokku!

Muud huvipakkuvad lingid

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)

Euroopa Sotsiaalfond+ vahendusel toetatakse haavatavate elanikkonnarühmade juurdepääsu tervishoiuteenustele.

Euroopa Regionaalarengu Fond

Euroopa Regionaalarengu Fondi eesmärk on parandada piirkondlikke tervishoiutaristuid.

Programm „Euroopa horisont“

Programmist „Euroopa horisont“ rahastatakse tervishoiualaseid teadusuuringuid ja rahastut „Next Generation EU“ tugevdatakse 94,4 miljardi euroga, et rahastada elutähtsaid teadusuuringuid tervishoiuvaldkonnas, säilenõtkust ning rohe- ja digipööret.

ELi elanikkonnakaitse mehhanism rescEU

Programm „RescEU“ aitab luua hädaolukorra meditsiinitarvete varud ning sellele eraldatakse nüüd uue päästeprogrammi raames lisaks 2 miljardit eurot: mehhanismi laiendatakse ja tugevdatakse, et anda liidule suutlikkus olla valmis tulevasteks kriisideks ja neile reageerida.

Programm „Digitaalne Euroopa“

Programmi „Digitaalne Euroopa“ ja Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on luua tervisealaste digivahendite jaoks vajalik digitaristu.