Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Bilten Zdravlje-EU br. 252. – U prvom planu

Program „EU za zdravlje” – snažnija zdravstvena politika s većim proračunom

Anne Bucher, direktorica Komisijine Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane (GU SANTE), govori o ambicioznom novom programu „EU za zdravlje”, namjenskom programu financiranja s predloženim proračunom od 9,4 milijarde eura za jačanje zdravstvenih sustava i pripremu za buduće zdravstvene krize u EU-u.

Po čemu je program „EU za zdravlje” drukčiji od dosadašnjih?

Program „EU za zdravlje” Komisijin je prijedlog za ambiciozan zaseban zdravstveni program za razdoblje 2021. – 2027. To je sveobuhvatan odgovor na politički zahtjev da se uzmu u obzir pouke izvučene iz krize izazvane bolešću COVID-19 i iskustva iz prethodnih zdravstvenih programa.

Komisija predlaže da se programu „EU za zdravlje” dodijeli proračun od 9,4 milijarde eura, što je znatno povećanje u odnosu na trenutačno predviđene rashode za zdravstveni program za razdoblje 2021. – 2027. (413 milijuna eura). Veličina i ambicioznost programa jasno pokazuje koliko ozbiljno shvaćamo zdravstvenu politiku EU-a. Kako bismo postigli najveći mogući učinak, stvorit ćemo sinergiju između programa „EU za zdravlje” i drugih EU-ovih programa i fondova koji imaju zajedničke ciljeve.

Programom „EU za zdravlje” povećat će se pripravnost EU-a za velike prekogranične prijetnje zdravlju i poboljšati otpornost zdravstvenih sustava kako bi se mogli nositi s budućim epidemijama ali i dugoročnim izazovima kao što je starenje stanovništva i nejednakosti u zdravstvenom statusu.

Koji su prioriteti programa „EU za zdravlje”?

Aktualna kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 jasno je pokazala da postoji potreba za daljnjim djelovanjem na razini Unije kako bi se poduprla suradnja i koordinacija među državama članicama. U Programu „EU za zdravlje” kombinirat će se pouke izvučene iz pandemije bolesti COVID-19 i kontinuirani rad na dugoročnim zdravstvenim izazovima kao što su rak, cijepljenje i farmaceutski proizvodi. Program ima tri glavna prioriteta:

  • zaštita ljudi u Uniji od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju i povećanje kapaciteta za upravljanje krizama
  • osiguravanje dostupnosti i cjenovne pristupačnosti lijekova, medicinskih proizvoda i drugih relevantnih proizvoda te
  • jačanje zdravstvenih sustava i radne snage u zdravstvu, poglavito promicanjem zdravlja i sprečavanjem bolesti.

Osim pripravnosti i odgovora na krize, programom su obuhvaćeni i drugi važni dugoročni izazovi kao što su nejednakosti u pogledu zdravstvenog statusa, neravnomjerna raspodjela zdravstvene skrbi ili nezarazne bolesti kao što je rak.

Program mora biti dinamičan i fleksibilan kako bi se prilagodio novim izazovima te kako bi odgovarao promjenjivim potrebama i prioritetima EU-a i država članica. Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima pomoći će nam da postavimo prave prioritete.

Koji su sljedeći koraci?

Planiramo da će provedba konkretnih mjera u okviru programa „EU za zdravlje” početi od 1. siječnja 2021. Da bi se počelo s provedbom, Europski parlament i države članice trebaju raspraviti o prijedlogu tog programa i usvojiti ga. U početku provedbe naglasak će biti na mjerama upravljanja krizom.

Aktivnosti na razini EU-a

Program „EU za zdravlje”

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Zdravstveni program EU-a

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (engl. „Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency”, CHAFEA)

Novosti

Za novi zdravstveni program, „Eu za zdravlje”, predviđen proračun od 9,4 milijarde eura

Koronavirus je iznenadio svijet i zdravstveni su sustavi bili preopterećeni i nedovoljno pripremljeni. Novi program „EU za zdravlje” pridonijet će jačanju zdravstvene sigurnosti i pripravnosti za buduće zdravstvene krize te ojačati zdravstvene sustave.

Program „EU za zdravlje”: pitanja i odgovori o novom zdravstvenom programu

Što je novi program „EU za zdravlje” i kako će pridonijeti poboljšanju zdravstvenih sustava u EU-u? Saznajte više u ovim pitanjima i odgovorima.

Informativni članak: osnovne informacije o programu „EU za zdravlje”!

U ovom informativnom članku naći ćete slikovit i detaljan opis ambicioznog novog programa EU za zdravlje.

Povjerenica Stella Kyriakides pozdravlja program „EU za zdravlje” kao „novo poglavlje EU-ove politike javnog zdravlja”

Govoreći na konferenciji za medije održanoj 28. svibnja 2020. povjerenica Kyriakides izjavila je da će novi program „EU za zdravlje” biti prekretnica u načinu na koji se EU bavi zdravljem i jasan signal da je zdravlje građana prioritet Komisije više nego ikad prije.

Saznajte više o ključnim instrumentima za potporu Komisijinu planu oporavka

Svaki program i svaki euro koji se mobilizira u okviru instrumenta „Next Generation EU” (EU sljedeće generacije) upotrijebit će se za zadovoljavanje najvažnijih potreba u oporavku država članica EU-a i njihovih partnera.

Projekti u okviru Zdravstvenog programa

Zdravstveni programi EU-a: dobra stvar postaje još bolja

Europska unija financira projekte za poboljšanje javnog zdravlja, sprečavanje bolesti i uklanjanje prijetnji zdravlju. Dosad je u okviru tri zdravstvena programa financirano gotovo 1000 projekata i mjera. Novi program „EU za zdravlje” bit će veći i ambiciozniji nego svi oni zajedno!

Druge zanimljive poveznice

Europski socijalni fond plus (ESF+)

Europski socijalni fond plus (ESF +) pomaže da zdravstvena skrb bude dostupna ranjivim skupinama.

Europski fond za regionalni razvoj

Europski fond za regionalni razvoj ima za cilj poboljšanje regionalne zdravstvene infrastrukture.

Program Obzor Europa

U okviru programa Obzor Europa financiraju se istraživanja u području zdravlja, a u okviru instrumenta „Next Generation EU” proračun će se pojačati za 94,4 milijarde eura radi financiranja ključnih istraživanja u području zdravlja, otpornosti te zelene i digitalne tranzicije.

Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu / rescEU

rescEU pomaže da se stvore zalihe medicinske opreme za izvanredne situacije; sada će biti pojačan za 2 milijarde eura u okviru novog programa spašavanja kako bi ga se moglo proširiti i ojačati radi opremanja Unije da bi se mogla pripremiti za buduće krize i odgovoriti na njih.

Digitalna Europa

Digitalna Europa i Instrument za povezivanje Europe pridonose stvaranju digitalne infrastrukture potrebne za digitalne alate koji se koriste u zdravstvu.