Skip to main content
Public Health

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 252 – Priekšplānā

“EU4Health” – iedarbīgāka veselības politika ar lielāku budžetu

Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta ģenerāldirektore Anne Buhere runā par vērienīgo jauno veselības programmu “EU4Health” – īpašu finansēšanas programmu, kuras ierosinātais budžets ir 9,4 miljardi eiro un kuras mērķis ir stiprināt veselības aprūpes sistēmas un gādāt par sagatavotību turpmākām veselības krīzēm ES.

Ar ko “EU4Health” ir īpaša?

Veselības programma “EU4Health” ir Komisijas priekšlikums vērienīgai atsevišķai veselības programmai 2021.–2027. gadam. Tā ir visaptveroša atbilde uz politisko prasību atspoguļot pieredzi, kas gūta gan no Covid-19 krīzes, gan no iepriekšējām veselības programmām.

Komisija ierosina programmai “EU4Health” piešķirt9,4 miljardu eiro budžetu, kas ir ļoti būtisks pieaugums salīdzinājumā ar pašreizējiem plānotajiem ES 2021.–2027. gada veselības programmas izdevumiem (413 miljoni eiro). Programmas apjoms un vērienīgums skaidri liecina, ka mūsu pieeja ES veselības politikai ir nopietna. Lai panāktu vislielāko ietekmi, mēs arī radīsim sinerģiju starp “EU4Health” un citām ES programmām un fondiem, kuriem ir kopīgi mērķi.

Programma “EU4Health” uzlabos ES sagatavotību galvenajiem pārrobežu veselības apdraudējumiem un pilnveidos veselības aprūpes sistēmu noturību, lai varētu stāties pretī turpmākām epidēmijām un ilgtermiņa problēmām, piemēram, sabiedrības novecošanai un nevienlīdzībai veselības stāvokļa jomā.

Kādas ir veselības programmas “EU4Health” prioritātes?

Pašreizējā Covid-19 krīze ir parādījusi, ka ir vajadzīga turpmāka rīcība Savienības līmenī, lai atbalstītu sadarbību un koordināciju starp dalībvalstīm. “EU4Health” apvienos pieredzi, kas gūta no Covid-19, un turpinās darbu saistībā ar ilgtermiņa veselības problēmām, tādām kā vēzis, vakcinācija vai zāles. Programmai ir trīs galvenās prioritātes:

  • aizsargāt ES iedzīvotājus no nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un uzlabot krīžu pārvaldības spēju,
  • nodrošināt zāļu, medicīnisko ierīču un citu attiecīgo produktu pieejamību par pieņemamu cenu un
  • stiprināt veselības sistēmas un veselības aprūpes darbaspēku, jo īpaši veicinot veselību un slimību profilaksi.

Papildus gatavībai krīzēm un reaģēšanai uz tām programma pievērsīsies arī citām svarīgām ilgtermiņa problēmām, piemēram, nevienlīdzībai veselības stāvokļa ziņā, nevienlīdzīgam veselības aprūpes sadalījumam vai nepārnēsājamām slimībām, piemēram, vēzim.

Programmai jābūt dinamiskai un elastīgai, lai risinātu jaunas problēmas un apmierinātu ES un dalībvalstumainīgās vajadzības un prioritātes. Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupa mums palīdzēs noteikt pareizās prioritātes.

Kas notiks turpmāk?

Kad priekšlikums būs apspriests un pieņemts dalībvalstīs un Eiropas Parlamentā, mēs no 2021. gada 1. janvāra saskaņā ar “EU4Health” sāksim īstenot konkrētas darbības. Vispirms pievērsīsimies krīzes pārvarēšanas pasākumiem.

ES līmeņa darbības

Programma “EU4Health”

Eiropas Komisija – veselība un pārtikas nekaitīgums

ES Veselības programma

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA)

Jaunumi

Jaunajai veselības programmai “EU4Health”piešķir 9,4 miljardu eiro budžetu

Koronavīruss pārsteidza pasauli nesagatavotu, un veselības aprūpes sistēmas bija pārslogotas un nepietiekami sagatavotas. Jaunā ES veselības programma “EU4Health” palīdzēs stiprināt veselības drošību un gādās par sagatavotību turpmākām veselības krīzēm, kā arī stiprinās veselības sistēmas nākotnei.

“EU4Health”: jautājumi un atbildes par jauno ES Veselības programmu

Kāda ir jaunā programma “EU4Health” un kā tā palīdzēs uzlabot veselības sistēmas ES? Uzziniet vairāk, skatot šos jautājumus un atbildes.

Faktu lapa: galvenie fakti par “EU4Health”!

Šajā faktu lapā krāsaini un visaptveroši sniegta būtiska informācija par vērienīgo jauno ES veselības programmu “EU4Health”.

Komisāre Stella Kirjakidu pauž gandarījumu par “EU4Health” kā jaunu sadaļu ES sabiedrības veselības politikā

Uzstājoties 2020. gada 28. maija preses konferencē, komisāre Kirjakidu norādīja, ka jaunā veselības programma “EU4Health” izmainīs situāciju un paradigmu attiecībā uz to, kā ES risina veselības jautājumus, un būs skaidrs signāls, ka iedzīvotāju veselība vairāk nekā jebkad agrāk ir Komisijas prioritāte.

Uzziniet vairāk par galvenajiem instrumentiem, kas atbalsta Eiropas Komisijas sagatavoto Atveseļošanas plānu

Visas programmas un visi līdzekļi, kas mobilizēti ar atveseļošanas instrumentu “Next Generation EU”, tiks izmantoti, lai apmierinātu ES dalībvalstu un to partneru būtiskākās atveseļošanas vajadzības.

Veselības programmas projekti

ES Veselības programmas: laba lieta kļūst vēl labāka

ES finansē projektus, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību, veikt slimību profilaksi un novērst veselības apdraudējumus. Līdz šim no trim veselības programmām ir finansēti gandrīz 1000 projekti un darbības. Jaunā ES veselības programma “EU4Health” būs plašāka un vērienīgāka nekā tās visas kopā!

Citas noderīgas saites

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+)

Eiropas Sociālais fonds Plus atbalsta mazāk aizsargāto sociālo grupu piekļuvi veselības aprūpei.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Eiropas Reģionālās attīstības fonds tiecas uzlabot reģionālo veselības infrastruktūru.

“Apvārsnis Eiropa”

Programma “Apvārsnis Eiropa” nodrošina finansējumu pētniecībai veselības jomā, un saskaņā ar “Next Generation EU” tā tiks papildināta ar 94,4 miljardiem eiro, lai finansētu vitāli svarīgus pētījumus veselības, noturības un zaļās un digitālās pārejas jomā.

ES civilās aizsardzības mehānisms / rescEU

RescEU palīdz izveidot krājumus neatliekamās medicīniskās palīdzības piegādēm; un tagad saskaņā ar jauno glābšanas programmu tam paredzēts piešķirt 2 miljardus eiro, lai varētu paplašināt un stiprināt rescEU krājumus un lai Savienība varētu sagatavoties turpmākām krīzēm un reaģēt uz tām.

Programma “Digitālā Eiropa”

“Digitālās Eiropas” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta mērķis ir izveidot digitālo infrastruktūru, kas nepieciešama digitālajiem veselības instrumentiem.