Skip to main content
Public Health

Biuletyn „Zdrowie-UE” nr 252 – W centrum uwagi

Program UE dla zdrowia – udoskonalona polityka zdrowotna o większym budżecie

Anne Bucher, dyrektor generalna Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, mówi o nowym ambitnym Programie UE dla zdrowia. Jest to specjalny program finansowania z proponowanym budżetem w wysokości 9,4 mld euro. Kwota ta zostanie przeznaczona na wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej i przygotowanie UE na przyszłe kryzysy zdrowotne.

Czym charakteryzuje się Program UE dla zdrowia?

Program UE dla zdrowia to proponowany przez Komisję ambitny i niezależny program finansowy w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027. Jest to kompleksowa odpowiedź na zapotrzebowanie polityczne, która opiera się na wnioskach wyciągniętych z kryzysu związanego z Covid-19, jak i na wcześniejszych programach w dziedzinie zdrowia.

Komisja proponuje przeznaczyć 9,4 mld euro na Program UE dla zdrowia, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do obecnie planowanych wydatków w ramach programu UE w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 (413 mln euro). Rozmiar i ambicje programu to wyraźny sygnał, że poważnie traktujemy politykę zdrowotną UE. Dla osiągnięcia jak najlepszych wyników wykorzystamy synergie między Programem UE dla zdrowia a pozostałymi unijnymi programami i funduszami, którym przyświecają te same cele.

Program UE dla zdrowia poprawi gotowość UE na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia i utrwali odporność systemów opieki zdrowotnej. Będziemy mogli w ten sposób stawić czoła przyszłym epidemiom, a także sprostać długoterminowym wyzwaniom, takim jak starzenie się społeczeństwa i nierówności pod względem stanu zdrowia.

Jakie są priorytety Programu UE dla zdrowia?

Doświadczenia z trwającego kryzysu związanego z COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba podjęcia dalszych działań na poziomie Unii w celu wspierania współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi. Program UE dla zdrowia będzie uwzględniał zarówno wnioski wyciągnięte z sytuacji związanej z pandemią COVID-19, jak i trwające prace nad istniejącymi od dawna wyzwaniami związanymi ze zdrowiem, takimi jak nowotwory, szczepienia czy produkty lecznicze. Program ma trzy główne priorytety:

  • ochrona ludności w UE przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia oraz poprawa zdolności zarządzania kryzysowego,
  • dostępność i przystępność cenowa leków, wyrobów medycznych i innych istotnych produktów oraz
  • zwiększenie skuteczności systemów opieki zdrowotnej i zasilenie kadr służby zdrowia przez promocję zdrowia i profilaktykę chorób.

Oprócz gotowości i reagowania w sytuacjach kryzysowych program zajmie się również innymi istotnymi wyzwaniami długoterminowymi, takimi jak nierówności pod względem stanu zdrowia, nierównomierny rozkład zdolności systemów opieki zdrowotnej i choroby niezakaźne, takie jak nowotwory.

Program będzie musiał być dynamiczny i elastyczny, aby móc dostosowywać się do pojawiających się nowych wyzwań oraz służyć zmieniającym się potrzebom i priorytetom UE i państw członkowskich. Grupa Sterująca ds. Promocji Zdrowia, Profilaktyki Chorób i Zarządzania Chorobami Niezakaźnymi pomoże wyznaczyć odpowiednie priorytety.

Jakie będą kolejne działania?

Po omówieniu i przyjęciu wniosku przez państwa członkowskie i Parlament Europejski 1 stycznia 2021 r. planujemy rozpocząć konkretne działania w ramach Programu UE dla zdrowia. Na początku w centrum uwagi znajdą się działania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Działania na poziomie UE

Program UE dla zdrowia

Komisja Europejska – zdrowie i bezpieczeństwo żywności

Unijny program działań w dziedzinie zdrowia

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA)

Aktualności

Nowy program działań w dziedzinie zdrowia – Program UE dla zdrowia – będzie dysponował budżetem 9,4 mld euro

Koronawirus zaatakował z zaskoczenia. Systemy opieki zdrowotnej na świecie nie były przygotowane na pandemię, przez co doszło do ich przeciążenia. Nowy Program UE dla zdrowia przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego i przygotuje nas na przyszłe kryzysy zdrowotne. W przyszłości systemy opieki zdrowotnej będą skuteczniejsze.

Program UE dla zdrowia: pytania i odpowiedzi na temat nowego programu działań w dziedzinie zdrowia

Czym jest nowy Program UE dla zdrowia i w jaki sposób przyczyni się on do poprawy systemów opieki zdrowotnej w UE? Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie z pytaniami i odpowiedziami.

Zestawienie informacji: podstawowe informacje na temat Programu UE dla zdrowia

W tym zestawieniu informacji w ciekawy i kompleksowy sposób omówiono podstawowe założenia nowego ambitnego Programu UE dla zdrowia.

Komisarz Stella Kyriakides z zadowoleniem przyjmuje Program UE dla zdrowia jako „nowy rozdział unijnej polityki w zakresie zdrowia publicznego”

W swoim wystąpieniu na konferencji prasowej zorganizowanej 28 maja 2020 r. komisarz Stella Kyriakides mówiła o Programie UE dla zdrowia jako o przełomowym wydarzeniu, które w praktyce całkowicie zmieni sposób, w jaki w UE podchodzi się do kwestii zdrowotnych. Ponadto komisarz uznała ten program za wyraźny sygnał, że Komisja bardziej niż kiedykolwiek wcześniej przykłada najwyższą wagę do kwestii zdrowia Europejczyków.

Dowiedz się więcej o najważniejszych instrumentach wspierających plan odbudowy Komisji Europejskiej

Każdy program i każde euro w ramach Next Generation EU zostaną wykorzystane do zaspokojenia najważniejszych potrzeb państw członkowskich UE i ich partnerów w zakresie odbudowy.

Projekty realizowane w ramach programu działań w dziedzinie zdrowia

Unijne programy działań w dziedzinie zdrowia: dalsza poprawa dobrych wyników

UE finansuje projekty, które mają przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego, zapobiegać chorobom oraz eliminować zagrożenia dla zdrowia. Do tej pory w ramach trzech programów w dziedzinie zdrowia sfinansowano niemal tysiąc projektów i działań. Nowy Program UE dla zdrowia będzie miał szerszy zakres i będzie bardziej ambitny niż wszystkie te programy razem wzięte!

Inne ciekawe strony

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) zapewnia lepszy dostęp do opieki zdrowotnej przedstawicielom grup szczególnie wrażliwych.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu poprawę regionalnej infrastruktury zdrowotnej.

Horyzont Europa

Środki z programu „Horyzont Europa” przekazuje się na badania naukowe w dziedzinie zdrowia. W ramach narzędzia Next Generation EU program ten zostanie zasilony kwotą 94,4 mld euro przeznaczoną na sfinansowanie niezbędnych badań w dziedzinie zdrowia, odporności oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności/rescEU

Program rescEU przyczynia się do tworzenia zapasów interwencyjnych środków medycznych. Nowy program ratunkowy daje możliwość rozszerzenia i zwiększenia skuteczności rescEU dzięki przeznaczeniu na ten cel dodatkowych 2 mld euro. W ten sposób Unia zyska narzędzie, dzięki któremu będzie w stanie przygotować się na przyszłe kryzysy i reagować na nie.

Cyfrowa Europa

Cyfrowa Europa i instrument „Łącząc Europę” mają na celu budowanie infrastruktury cyfrowej niezbędnej do korzystania z cyfrowych narzędzi ochrony zdrowia.