Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 252 – Téma

Program EU4Health – efektívnejšia politika v oblasti zdravia s väčším rozpočtom

Generálna riaditeľka Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín Anne Bucherová hovorí o novom ambicióznom programe EU4Health, osobitnom programe financovania s navrhovaným rozpočtom 9,4 miliardy EUR, ktorého cieľom je posilniť systémy zdravotnej starostlivosti a pripraviť krajiny EÚ na budúce zdravotné krízy.

Čo je nové v programe EU4Health?

Program EU4Health je samostatný ambiciózny program v oblasti zdravia na roky 2021 – 2027, ktorý navrhuje Komisia. Predstavuje komplexnú reakciu na politickú požiadavku, aby sa zohľadnili poznatky získané počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19, ako aj počas realizácie predchádzajúcich programov v oblasti zdravia.

Komisia navrhuje prideliť programu EU4Health rozpočet vo výške 9,4 miliardy EUR, čo predstavuje výrazné zvýšenie súčasných predpokladaných výdavkov na programy EÚ v oblasti zdravia na roky 2021 – 2027 (413 mil. EUR). Rozsah a ambícia programu sú jasným signálom, že politiku EÚ v oblasti zdravia berieme vážne. Aby sa dosiahol čo najväčší vplyv, vytvoríme synergie medzi programom EU4Health a ostatnými programami a fondmi EÚ s rovnakými cieľmi.

Programom EU4Health sa posilní pripravenosť EÚ na veľké cezhraničné ohrozenia zdravia a zlepší sa odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti tak, aby dokázali čeliť budúcim epidémiám, ako aj dlhodobým výzvam, ako je starnutie obyvateľstva a nerovnosti v zdravotnom stave.

Aké sú priority programu EU4Health?

Prebiehajúca kríza spôsobená ochorením COVID-19 jasne preukázala potrebu ďalších opatrení na úrovni Únie s cieľom podporiť spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi. V programe EU4Health sa využijú získané poznatky z krízy spôsobenej ochorením COVID-19, ako aj výsledky priebežnej práce na dlhodobých výzvach v oblasti zdravia, ako sú rakovina, očkovanie či lieky. Program má tri hlavné priority:

  • chrániť obyvateľov EÚ pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia a zlepšiť schopnosť riešiť krízy,
  • zabezpečiť dostupnosť i cenovú primeranosť liekov, zdravotníckych pomôcok a ďalších relevantných výrobkov, ako aj
  • posilniť systémy zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky personál, najmä prostredníctvom podpory zdravia a prevencie chorôb.

Okrem prípravy a reakcie na krízu bude program zameraný na ďalšie dôležité dlhodobé výzvy, ako sú nerovnosti v zdravotnom stave, nerovnomerný prístup k zdravotnej starostlivosti či neprenosné ochorenia ako rakovina.

Program bude musieť byť dynamický a flexibilný, aby sa dal prispôsobiť novým výzvam a aby ho EÚ a členské štáty mohli využívať v rámci svojich meniacich sa potrieb a priorít. Stanoviť správne priority nám pomôže riadiaca skupina pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb.

Čo bude nasledovať?

Po prerokovaní a prijatí návrhu členskými štátmi a Európskym parlamentom by sme od 1. januára 2021 mali začať realizovať konkrétne opatrenia v rámci tohto programu. Medzi prvé budú patriť opatrenia týkajúce sa krízového riadenia.

Aktivity na úrovni EÚ

Program EU4Health

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Program EÚ v oblasti zdravia

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA)

Aktuality

Rozpočet vo výške 9,4 miliardy EUR na nový program v oblasti zdravia EU4Health

Koronavírus prekvapil svet a spôsobil preťaženie nedostatočne pripravených systémov zdravotnej starostlivosti. Nový program EU4Health prispeje k posilneniu zdravotnej bezpečnosti, umožní pripraviť sa na budúce zdravotné krízy a takisto prispeje k zlepšeniu systémov zdravotnej starostlivosti do budúcna.

EU4Health: Otázky a odpovede o novom programe v oblasti zdravia

Čo je nový program EU4Health a ako prispeje k zlepšeniu systémov zdravotnej starostlivosti v EÚ? Zistite viac v týchto otázkach a odpovediach.

Prehľad: Získajte základné informácie o programe EU4Health

Tento prehľad pútavo a komplexne podáva základné informácie o novom ambicióznom programe EU4Health.

Komisárka Stella Kyriakidesová víta EU4health ako „novú kapitolu v politike EÚ v oblasti verejného zdravia“

Komisárka Kyriakidesová na tlačovej konferencii 28. mája 2020 uviedla, že nový program EU4Health predstavuje posun, skutočnú zmenu paradigmy v politike EÚ v oblasti zdravia, a je jasným signálom, že zdravie občanov sa stáva výraznou prioritou Komisie.

Zistite viac o kľúčových nástrojoch Európskej komisie na podporu plánu obnovy

Každý program a každé euro mobilizované v rámci nástroja Next Generation EU sa použije na riešenie najdôležitejších potrieb obnovy členských štátov EÚ a ich partnerov.

Projekty programu v oblasti zdravia

Programy EÚ v oblasti zdravia: dobrá vec sa ešte viac zlepšuje

EÚ financuje projekty na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu chorôb a znižovanie rizika ohrozenia zdravia. Prostredníctvom troch programov v oblasti zdravia sa doteraz financovalo takmer tisíc projektov a akcií. Nový program EU4Health bude väčší a ambicióznejší než všetky predchádzajúce dokopy.

Ďalšie zaujímavé odkazy

Európsky sociálny fond plus (ESF+)

Európsky sociálny fond plus pomáha zraniteľným skupinám získať prístup k zdravotnej starostlivosti.

Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľom Európskeho fondu regionálneho rozvoja je zlepšiť regionálnu zdravotnícku infraštruktúru.

Horizont Európa

Program Horizont Európa poskytuje finančné prostriedky na výskum v oblasti zdravia a v rámci nástroja Next Generation EU bude navýšený o prostriedky vo výške 94,4 miliardy EUR určené na podporu dôležitého výskumu v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie.

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany/rescEU

V rámci programu rescEU sa pomáhajú vytvárať zásoby núdzových zdravotníckych potrieb a tento mechanizmus sa teraz v rámci nového záchranného programu rozšíri a posilní o 2 miliardy EUR, čím Únia získa prostriedky na prípravu a reakciu na budúce krízy.

Digitálna Európa

Cieľom programu Digitálna Európa a Nástroja na prepájanie Európy je vytvoriť digitálnu infraštruktúru potrebnú pre digitálne zdravotnícke nástroje.