Skip to main content
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa nr 252 – I fokus

Programmet EU för hälsa – en starkare folkhälsopolitik med större plånbok

Anne Bucher är generaldirektör vid kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet och berättar här om det ambitiösa nya programmet EU för hälsa. Programmet har en föreslagen budget på 9,4 miljarder euro för att stärka EU-ländernas hälso- och sjukvårdssystem och beredskap för framtida hälsokriser.

Vad är nytt i EU för hälsa?

Programmet EU för hälsa är kommissionens förslag till ett långtgående och självständigt folkhälsoprogram för 2021–2027. Det är svaret på en uppmaning från politiskt håll och speglar lärdomarna av både covid-19-krisen och tidigare folkhälsoprogram.

Kommissionen föreslår att programmet får en budget på 9,4 miljarder euro, vilket är en betydande ökning jämfört med ett tidigare budgetförslag för 2021–2027 då anslaget var 413 miljoner euro. Programmets storlek och ambitionsnivå sänder en tydlig signal om att vi menar allvar med EU:s folkhälsopolitik. För att få största möjliga genomslag vill vi skapa synergieffekter mellan EU för hälsa och andra EU-program och fonder som delar samma mål.

EU för hälsa kommer att förbättra EU:s beredskap för internationella hälsohot och stärka hälso- och sjukvårdssystemens resiliens inför kommande epidemier och långsiktiga utmaningar som den åldrande befolkningen och invånarnas ojämlika hälsotillstånd.

Vilka är programmets prioriteringar?

Den pågående covid-19-krisen visar tydligt att det krävs ytterligare insatser på EU-nivå för att stödja samarbete och samordning mellan EU-länderna. Det nya folkhälsoprogrammet ska kombinera lärdomarna av coronakrisen och det pågående arbetet med andra folkhälsoutmaningar som cancer, vaccinationer och läkemedel. Programmet har tre huvudprioriteringar:

  • Skydda EU:s invånare mot allvarliga internationella hälsohot och stärka krishanteringsförmågan
  • Förbättra tillgången på läkemedel, medicintekniska produkter och andra nödvändiga produkter och till rimliga priser
  • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen och personalstyrkan, främst genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder

Förutom krisberedskap och krishantering ska programmet bidra till att lösa andra viktiga långsiktiga problem som ojämlikheten i hälsa, den ojämnt fördelade tillgången till hälso- och sjukvård och folksjukdomar som cancer.

Programmet måste vara dynamiskt och flexibelt för att kunna anpassas till nya utmaningar och tillgodose EU:s och medlemsländernas föränderliga behov och prioriteringar. Styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar ska hjälpa oss att prioritera rätt.

Vad blir nästa steg?

När medlemsländerna och Europaparlamentet har diskuterat och antagit förslaget tänker vi dra igång med specifika insatser redan den 1 januari 2021. Vi kommer i första hand att fokusera på krishantering.

Åtgärder på EU-nivå

Programmet EU för hälsa

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

EU:s folkhälsoprogram

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)

Nyheter

Nytt folkhälsoprogram, EU för hälsa, med en budget på 9,4 miljarder euro

Coronaviruset överraskade världen. Hälso- och sjukvården var inte förberedd och blev överbelastad. Det nya programmet EU för hälsa ska förbättra hälsosäkerheten och beredskapen inför nya hälsokriser och stärka hälso- och sjukvårdssystemen för framtiden.

Frågor och svar om det nya programmet EU för hälsa

Vad är det nya programmet EU för hälsa och hur kommer det att bidra till starkare hälso- och sjukvårdssystem i EU? Läs mer i de här frågorna och svaren.

Faktablad om programmet EU för hälsa

I det här faktabladet kan du läsa det viktigaste om det nya ambitiösa programmet EU för hälsa.

Kommissionär Stella Kyriakides välkomnar EU för hälsa som ett ”nytt kapitel i EU:s folkhälsopolitik”

På en presskonferens den 28 maj 2020 konstaterade Stella Kyriakides att det nya folkhälsoprogrammet innebär ett verkligt paradigmskifte när det gäller hur EU hanterar hälsofrågor och ger en tydlig signal om att kommissionen nu prioriterar invånarnas hälsa mer än någonsin.

Läs mer om de finansieringsinstrument som stöder EU:s återhämtningsplan

Varje program och varje euro som mobiliseras inom ramen för Next Generation EU ska användas till att tillgodose EU-ländernas och deras partners viktigaste återhämtningsbehov.

Projekt inom folkhälsoprogrammet

EU:s folkhälsoprogram: bra blir bättre

EU finansierar projekt som ska förbättra folkhälsan, förebygga sjukdomar och motverka hälsohot. Nära 1 000 projekt och åtgärder har finansierats inom de tidigare tre folkhälsoprogrammen. Det nya programmet Hälsa för EU kommer att vara större och mer ambitiöst än alla föregångare tillsammans!

Läs mer

Europeiska socialfonden+ (ESF+)

Europeiska socialfonden+ ska hjälpa utsatta grupper att få bättre tillgång till hälso- och sjukvård.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden ska förbättra den regionala hälsoinfrastrukturen.

Horisont Europa

Horisont Europa stöder hälsoforskning och kommer från Next Generation EU att få förstärkning med 94,4 miljarder euro för att finansiera viktig forskning om folkhälsa, resiliens och den gröna och den digitala omställningen.

RescEU – EU:s civilskyddsmekanism

RescEU ska hjälpa till att skapa lager av medicinska förnödenheter och får nu ytterligare 2 miljarder euro enligt det nya under räddningsprogrammet. Målet är att förstärka och utöka lagren så att EU har beredskap för framtida kriser.

Digitala Europa

Digitala Europa och Fonden för ett sammanlänkat Europa ska ta fram den digitala infrastruktur som krävs för digitala hälsoverktyg.