Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 253 — На фокус

Амбициозната фармацевтична стратегия за Европа ще помогне за подобряване на достъпа до безопасни и ефективни лекарства на достъпни цени

Мартин Сейшел, заместник генерален директор на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, говори за фармацевтичната стратегия за Европа, която има за цел гарантиране на снабдяването с безопасни и ефикасни лекарства на достъпни цени в Европа и подпомагане на европейската фармацевтична промишленост да запази позициите си на новатор и световен лидер. Както бе подчертано в промишлената стратегия за Европа от 10 март 2020 г., стратегията ще обхваща наличието, устойчивостта и сигурността на доставките на лекарствени продукти на достъпни цени. Вече започна обществена консултация и бе публикувана пътна карта относно фармацевтичната стратегия и заинтересованите страни могат да споделят вижданията си, за да помогнат за изготвянето на тази политика.

Защо се нуждаем от фармацевтична стратегия?

Лекарствата играят важна роля при диагностиката, лечението и профилактиката на заболявания. Хората в цяла Европа очакват да получават нови и съществуващи лечения.

Здравеопазването продължава да бъде основен приоритет за всички нас, но все още има разлики по отношение на достъпа на пациентите до лекарства в ЕС. Наличието на балансирана фармацевтична система е приоритет и за държавите от ЕС, както е видно от дейностите на Европейския парламент и Съвета.

В някои държави членки може да има недостиг на определени лекарства. Все още липсват терапии за значителни неудовлетворени медицински потребности. Когато има такива терапии, пациентите и националните здравни системи в ЕС не винаги могат да си ги позволят.

Тези въпроси се отнасят до всички нас, недостигът на основни лекарства може да подкопае грижите за пациентите и здравната сигурност в ЕС. Нуждаем се от амбициозна фармацевтична стратегия, за да отговорим по ефективен начин на тези предизвикателства и да гарантираме, че пациентите получават лечението, от което се нуждаят.

Пандемията от COVID-19 ще повлияе ли на стратегията?

Пандемията от коронавирус очевидно предизвика сътресение в системата. Тя доведе до голямо увеличение на риска от недостиг на лекарства от критично значение. Фармацевтичната система бе подложена на натиск, но устоя. Кризата подчерта проблеми, които вече бяха установени, например международната зависимост от активни фармацевтични съставки и лекарства от държави извън ЕС и липсата на конкурентоспособна химическа промишленост в ЕС. Безопасността, качеството и ефикасността продължават да са основни принципи, но нашата система трябва също така да е готова да реагира своевременно и координирано на кризи, като например пандемията от COVID-19. При прилагането на стратегията възнамеряваме да използваме извлечените поуки, за да укрепим нашата система.

Как Комисията ще постигне тези амбициозни цели?

С фармацевтичната стратегия ще се създаде силна, ефективна и гъвкава система. Ще бъде извършен целеви преглед на съществуващата регулаторна рамка и политика с цел създаване на система, която е устойчива на кризи и пригодена за бъдещето.

Не започваме от нулата, а ще използваме резултатите от текущата работа, като прегледа на законодателството относно лекарствата за деца и редки заболявания, както и проучването относно недостига на лекарства. Това ще е цялостна стратегия, обхващаща цялата екосистема — научноизследователската и развойна дейност, клиничните изпитвания, регулаторните въпроси, конкуренцията, интелектуалната собственост, стимулите и т.н. Ще се създадат полезни взаимодействия с други политики, като например европейския план за борба с рака, политиката за научни изследвания и иновации, стратегията за химикалите и Зеления пакт. По-добрата координация ще ни позволи да използваме наличните възможности.

Това е началото на процеса и приканвам всички заинтересовани страни да споделят мнението си за тази инициатива. Коментари относно пътната карта могат да се изпраща до 7 юли, а онлайн обществената консултация ще продължи до началото на септември.

Дейности на равнище ЕС

Лекарствени продукти

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Фармацевтична стратегия за Европа

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Оценка на системата за събиране на такси на Европейската агенция по лекарствата (EMA)

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Лекарства

Европейска агенция по лекарствата

Новини

Комисията започва обществена консултация относно фармацевтичната стратегия за Европа

Вследствие на пандемията от COVID-19 стратегията ще има за цел да се гарантира снабдяването на Европа с безопасни лекарства на достъпни цени, за да се отговори на нуждите на пациентите и да се помогне европейската фармацевтична промишленост да продължи да бъде новатор и световен лидер. Консултацията ще продължи до 15 септември 2020 г.

Помогнете за изготвянето на фармацевтичната стратегия на ЕС, като споделите своето мнение!

Освен да участват в обществената консултация (вижте по-горе), заинтересованите страни в областта на здравеопазването и гражданите могат да споделят своето мнение относно пътната карта за фармацевтичната стратегия до 7 юли 2020 г.

Покана за изразяване на интерес за участие в онлайн семинар за фармацевтичната стратегия на 14 и 15 юли 2020 г.

Заинтересованите страни в сферата на лекарствените продукти трябва да отговорят до 5 юли, ако искат да участват във виртуалния семинар, на който могат да споделят своите виждания с националните органи и Комисията относно конкретни области на фармацевтичната стратегия.

На комисаря по здравеопазването Стела Кириакиду е възложена задачата за гарантиране на доставките на лекарства на достъпни цени в Европа

В писмото си за определяне на ресора до комисар Стела Кириакиду председателят Фон дер Лайен поиска от нея да се погрижи за това Европа да разполага с достатъчно лекарства на достъпни цени, за да посреща нуждите си, като същевременно помага на европейската фармацевтична промишленост да запази позицията си на новатор и световен лидер.

На 15 май 2020 г. се проведе уеб конференция относно насоките за управление на клиничните изпитвания по време на пандемията от COVID-19

Конференцията бе организирана съвместно от Европейската комисия, Европейската агенция по лекарствата и групата за координация и улесняване на клиничните изпитвания на ръководителите на агенциите по лекарствата. Тук ще намерите дневния ред и повече подробности.

Европейската агенция по лекарствата публикува годишен доклад, който е достъпен и в цифров формат

Европейската агенция по лекарствата публикува годишния си доклад, в който са представени усилията ѝ за опазване и промоция на здравето на хората и животните в Европа и са подчертани най-значимите постижения през 2019 г. За първи път годишният доклад на ЕМА е достъпен и в цифров формат.

Продължава събирането на данни за системата за събиране на такси на EMA и оценката на законодателството относно лекарствата сираци и педиатричните лекарства

Чрез различни действия се събират и анализират данни и знания в подкрепа на оценката на въздействието на различните варианти, които са съобразени с констатациите от прегледа на законодателството на ЕС за лекарствата сираци и педиатричните лекарства, и се подпомагат бъдещите действия на Комисията по отношение на таксите, начислявани от EMA.

Оценка на законодателството за лекарствата за деца и редки заболявания

Тази съвместна оценка обхваща законодателството относно лекарствата за специални цели, по-конкретно лекарствата за деца и лекарствата за лечение на редки заболявания. Ще се оцени доколко ефикасно и ефективно е законодателството на ЕС и дали е целесъобразно с оглед на развитието в областта на фармацевтичните продукти.

Комисията и EMA представят нов план за действие относно лекарствените продукти за модерна терапия

Целта на новия план за действие е да се рационализират процедурите и да се отговори по-добре на специфичните нужди на разработващите лекарствени продукти за модерна терапия.

Комисията продължава последващите действия във връзка със стратегическия подход към фармацевтичните продукти в околната среда

Миналата година Комисията прие съобщение, в което е посочен набор от действия във връзка с различните предизвикателства, свързани с попадането на фармацевтични продукти в околната среда. Областите на действие обхващат всички етапи от жизнения цикъл на фармацевтичните продукти, в които могат да се направят подобрения.

Проекти по линия на здравната програма

Съвместно европейско действие във връзка с антимикробната резистентност и инфекциите, свързани с медицинско обслужване

Това съвместно действие има за цел политиките за контрол на антимикробната резистентност и свързаните със здравно обслужване инфекции да се приемат и прилагат по координиран начин в държавите членки.

Подкрепа за работата на ОИСР за достъп до лекарства

С финансова подкрепа по здравната програма на ЕС Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) започна работа по няколко проекта за определяне на начини за повишаване на ефективността на разходите за фармацевтични продукти и за по-добра подготовка във връзка с промените на пазара.

EURIPID — проект за европейска база данни за интегрирана ценова информация

Чрез този проект се подкрепят сътрудничеството по отношение на референтните методи за ценообразуване и изготвянето на насоки от държавите членки с цел смекчаване на нежеланите отрицателни последици от международните правила за сравнителен анализ на цените за достъп до грижи.

Достъпност на фармацевтичните грижи и тенденции по отношение на разходите за лекарства: анализ на данните за продажбите на лекарствени продукти през периода 2008—2018 г.

Анализът на данните за продажбите на лекарствени продукти ще помогне за решаването на ключови въпроси относно достъпността на фармацевтичните грижи в държавите от ЕС, както и относно тенденциите по отношение на публичните разходи за лекарствени продукти в съответствие с програмата на ЕС за здравните системи.

Европейска мрежа за оценка на здравни технологии (EUnetHTA) — съвместно действие 3

Целта на EUnetHTA е засилване и повишаване на качеството и ефективността на съвместната работа по оценка на здравни технологии на европейско равнище в подкрепа на основани на факти, устойчиви и справедливи решения в областта на здравеопазването и здравните технологии, както и използването на тези решения при изготвяне на регионални и национални доклади и дейности за оценка на здравни технологии.

Други интересни връзки

Съвместен план за действие относно педиатричните лекарства

Проучване на икономическото въздействие на регламента относно педиатричните лекарства

Проучване на икономическото въздействие на сертификатите за допълнителна закрила и стимулите за фармацевтичните предприятия

Оценка на таксите на Европейската агенция по лекарствата

Европейски план за борба с рака

Промишлена стратегия за Европа

Европейска стратегия в областта на цифровите технологии

Европейски зелен пакт

Заключения на Съвета от 2016 г. относно укрепването на баланса във фармацевтичните системи в Европейския съюз и неговите държави членки

Резолюция на Европейския парламент от 2017 г. относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до лекарства

Резолюция на Европейския парламент от 2018 г. относно антимикробната резистентност