Põhisisu juurde
Public Health

Tervis-EL uudiskiri nr 253 – Fookuses

Euroopa laiaulatuslik ravimistrateegia aitab muuta ohutud ja tõhusad ravimid kättesaadavamaks ja taskukohasemaks

Tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi asepeadirektor Martin Seychell räägib Euroopa ravimistrateegiast, mille eesmärk on tagada Euroopa varustamine ohutute, tõhusate ja taskukohaste ravimitega ning toetada Euroopa farmaatsiatööstust, et jääda uuenduslikuks ja säilitada maailmas liidripositsioon. Nagu rõhutati 10. märtsi 2020. aasta Euroopa tööstusstrateegias, hõlmab strateegia ravimite kättesaadavust, taskukohasust, kestlikkust ja varustuskindlust. Avalik konsultatsioon ja ravimistrateegia tegevuskava on nüüd avaldatud ning sidusrühmad saavad jagada oma seisukohti, et aidata kujundada nendega seotud poliitikastrateegiat.

Miks me vajame ravimistrateegiat?

Ravimitel on oluline roll haiguste diagnoosimisel, ravimisel ja ennetamisel. Inimesed kogu Euroopas loodavad sellele, et on võimalik saada nii juba olemasolevat kui ka uuenduslikku ravi.

Tervis on jätkuvalt meie kõigi peamine prioriteet, kuid patsientide juurdepääs ravimitele on kogu ELis endiselt erinev. Euroopa Parlamendi ja nõukogu tegevus on näidanud, et tasakaalustatud ravimisüsteem on ka liikmesriikide prioriteet.

Mõnes liikmesriigis võib olla teatavate ravimite puudus. Endiselt on rahuldamata suured ravivajadused. Isegi kui ravi on olemas, on see mõni kord patsientidele ja ELi riikide tervishoiusüsteemidele liiga kulukas.

Need probleemid puudutavad meid kõiki. Oluliste ravimite nappus võib kahjustada patsientide ravi ja terviseohutust kogu ELis. Vajame laiaulatuslikku ravimistrateegiat, et nendele probleemidele tõhusalt reageerida ja tagada, et patsiendid saavad vajalikku ravi.

Kas COVID-19 pandeemia mõjutab strateegiat?

Koroonaviiruse pandeemia oli süsteemile suur šokk. See suurendas oluliselt elutähtsate ravimite puuduse ohtu. Ravimisüsteem sattus löögi alla, kuid jäi püsima. Pandeemia tõi esile juba teada probleemid, näiteks rahvusvaheline sõltuvus ravimite toimeainetest ja kolmandatest riikidest pärit ravimitest ning konkurentsivõimelise keemiatööstuse puudumine ELis. Kuigi ohutus, kvaliteet ja tõhusus on jätkuvalt olulised põhimõtted, peab meie süsteem olema valmis reageerima õigeaegselt ja koordineeritult sellistele kriisidele nagu COVID-19 pandeemia. Kavatseme strateegia rakendusetapis tugineda kriisist saadud kogemustele, et tugevdada oma süsteemi.

Kuidas kavatseb komisjon need märkimisväärsed eesmärgid saavutada?

Ravimistrateegiaga luuakse tugev, tõhus ja paindlik süsteem. Praegune õigusraamistik ja poliitika vaadatakse sihipäraselt läbi, et luua kriisi- ja tulevikukindel süsteem.

Me ei alusta nullist, vaid toetume käimasolevale tööle, nagu lasteravimeid ja harvikhaigusi käsitlevate õigusaktide läbivaatamine ning ravimite nappuse uurimine. Tegemist on tervikliku strateegiaga, mis hõlmab kogu ökosüsteemi alates teadus- ja arendustegevusest ja kliinilistest katsetest kuni regulatiivsete küsimuste ning konkurentsi, intellektuaalomandi ja stiimuliteni. Sünergia loomine muude poliitikavaldkondadega, nagu Euroopa vähktõvevastase võitluse kava, teadusuuringud ja innovatsioon, kemikaalide strateegia ja roheline kokkulepe. Parem koordineerimine võimaldab meil ära kasutada juba olemasolevaid võimalusi.

See on alles protsessi algus ja ma kutsun kõiki huvitatud isikuid üles selle algatuse kohta oma seisukohti esitama. Tegevuskava on tagasiside andmiseks avatud kuni 7. juulini ning veebipõhine avalik konsultatsioon kuni septembri alguseni.

Tegevus ELi tasandil

Ravimid

Euroopa Komisjon – Tervis ja toiduohutus

Euroopa ravimistrateegia

Euroopa Komisjon – Tervis ja toiduohutus

Euroopa Ravimiameti lõivude süsteemi hindamine

Euroopa Komisjon – Tervis ja toiduohutus

Ravimid

Euroopa Ravimiamet

Uudised

Komisjon algatab Euroopa ravimistrateegiat käsitleva avaliku konsultatsiooni

COVID-19 pandeemia valguses on selle strateegia eesmärk tagada Euroopa varustamine ohutute ja taskukohaste ravimitega, et vastata patsientide vajadustele ja toetada Euroopa ravimitööstust, et jääda uuenduslikuks ja säilitada maailmas liidripositsioon. Konsultatsioon on avatud 15. septembrini 2020.

Aidake oma tagasiside ja panusega kujundada ELi ravimistrateegiat!

Lisaks avalikus konsultatsioonis osalemisele (vt eespool) palutakse tervishoiu sidusrühmadel ja üldsusel anda 7. juuliks 2020 tagasisidet ravimistrateegia tegevuskava kohta.

Sidusrühmi kutsutakse üles väljendama huvi osaleda veebipõhisel ravimistrateegia seminaril, mis toimub 14. ja 15. juulil 2020

Ravimite ja nendega seotud valdkondade sidusrühmad peaksid vastama 5. juuliks, kui nad soovivad osaleda virtuaalsel seminaril, kus nad saavad jagada riikide ametiasutuste ja komisjoniga oma seisukohti ravimistrateegia konkreetsetes valdkondades.

Tervishoiuvolinik Stella Kyriakidese ülesanne on tagada Euroopas taskukohaste ravimite piisav pakkumine

President von der Leyen palus volinik Kyriakidesele esitatud missioonikirjas tal hoolitseda selle eest, et Euroopas oleks vajadustele vastamiseks piisavalt taskukohaseid ravimeid ja toetada samal ajal Euroopa ravimitööstust, et see jääks uuenduslikuks ja säilitaks maailmas liidripositsiooni.

15. mail 2020 toimus veebiseminar teemal „Juhend kliiniliste uuringute juhtimiseks COVID-19 pandeemia ajal“

Konverentsi korraldasid ühiselt Euroopa Komisjon, Euroopa Ravimiamet ning ravimiameti juhtidest koosnev kliiniliste uuringute koordineerimise ja hõlbustamise rühm. Koosoleku päevakord ja üksikasjalikum teave.

Euroopa Ravimiamet avaldab aastaaruande, millest on olemas ka digiversioon

Euroopa Ravimiamet avaldas aastaaruande, milles ta kirjeldab oma tegevust inimeste ja loomade tervise kaitsmisel ja edendamisel Euroopas ning toob esile 2019. aasta kõige olulisemad saavutused. Euroopa Ravimiameti aastaaruanne on esmakordselt kättesaadav ka digiversioonis.

Praegu kogutakse andmeid Euroopa Ravimiameti lõivude süsteemi kohta ning hinnatakse õigusakte, mis käsitlevad harvikravimeid ja pediaatrias kasutatavaid ravimeid

Mitmesuguste meetmetega kogutakse ja analüüsitakse andmeid ja teadmisi, et toetada eri valikuvõimaluste mõju hindamist. Seejuures tuginetakse harvikravimeid ja pediaatrias kasutatavaid ravimeid käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamise tulemustele. Ühtlasi toetatakse komisjoni tulevast tegevust Euroopa Ravimiameti lõivude valdkonnas.

Lasteravimeid ja harvikhaiguste ravimeid käsitlevate õigusaktide hindamine

Ühishindamine hõlmab eriotstarbelisi ravimeid, eelkõige lasteravimeid ja harvikhaiguste ravimeid käsitlevaid õigusakte. Komisjon hindab, kui tõhusad ja tulemuslikud on ELi õigusaktid ning kas need on ravimivaldkonna arengut silmas pidades eesmärgipärased.

Komisjon ja Euroopa Ravimiamet koostasid uue tegevuskava, mis käsitleb uudseid ravimeid

Uue tegevuskava eesmärk on ühtlustada menetlusi ja paremini vastata uudsete ravimite arendajate spetsiifilistele vajadustele.

Komisjon jätkab järelmeetmete võtmist seoses teatisega „Euroopa Liidu strateegiline lähenemisviis ravimitele keskkonnas“

Eelmisel aastal võttis komisjon vastu teatise, milles visandatakse meetmed ravimite keskkonda sattumisega kaasnevate mitmetahuliste probleemide lahendamiseks. Tegevusvaldkonnad hõlmavad kõiki ravimi arengutsükli etappe, mida on vaja täiustada.

Terviseprogrammi projektid

Antimikroobikumiresistentsust ja haiglanakkusi käsitlev Euroopa ühismeede

Ühismeetme eesmärk on tagada, et antimikroobikumiresistentsuse ja haiglanakkuste tõrje strateegiaid võetakse vastu ja rakendatakse kõikides liikmesriikides koordineeritult.

Toetus OECD tööle ravimite kättesaadavaks tegemisel

ELi terviseprogrammi rahalise toe abiga on OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) käivitanud mitu projekti, mille eesmärk on teha kindlaks võimalused muuta ravimitele tehtavad kulutused tõhusamaks ja olla paremini valmis turumuutusteks.

EURIPID – Euroopa ühendatud hinnateabebaas

See projekt toetab võrdlushinna määramise meetodite alast koostööd ja liikmesriikide suuniste koostamist, et leevendada rahvusvaheliste hinnakujunduseeskirjade soovimatut negatiivset mõju raviteenuste kättesaadavusele.

Ravimite kättesaadavus ja ravimitele tehtavate kulutuste suundumused: 2008.–2018. aasta ravimite müügiandmete analüüs

Ravimite müügiandmete analüüs aitab kooskõlas ELi tervishoiusüsteemide tegevuskavaga lahendada põhiküsimusi, mis on seotud ravimite kättesaadavusega ELi liikmesriikides ning suundumustega avalikus sektoris ravimitele tehtavates kulutustes.

Tervishoiutehnoloogia hindamise Euroopa võrgustik (EUnetHTA) – 3. ühismeede

Võrgustiku 3. ühismeetme eesmärk on parandada tervisetehnoloogia hindamise alal Euroopa tasandi koostöö ulatust, kvaliteeti ja tõhusust, et toetada tervishoiu ja tervisetehnoloogia puhul tõenduspõhiseid, kestlikke ja õiglaseid valikuid ning tagada taaskasutus seoses piirkondlike ja riiklike tervisetehnoloogia hindamise aruannete ja meetmetega.

Muud huvipakkuvad lingid