Skip to main content
Public Health

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis Nr. 253. Dėmesio centre

Plataus užmojo Europos vaistų strategija padės užtikrinti, kad saugūs ir veiksmingi vaistai būtų labiau prieinami ir įperkami

Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktoriaus pavaduotojas Martinas Seychellis apžvelgė Europos vaistų strategiją, kuria siekiama padėti užtikrinti, kad Europoje būtų tiekiami saugūs, veiksmingi ir įperkami vaistai, ir padėti Europos vaistų pramonei išlikti inovacijų kūrėja ir pasaulio lydere. Kaip pabrėžta 2020 m. kovo 10 d. Europos pramonės strategijoje, strategija bus sprendžiami vaistų prieinamumo, įperkamumo, tvarumo ir tiekimo saugumo klausimai. Jau pradėtos viešos konsultacijos ir vaistų strategijos veiksmų gairės, o suinteresuotieji subjektai gali pasidalyti savo nuomonėmis, kad padėtų formuoti šią politiką.

Kodėl mums reikia vaistų strategijos?

Vaistų vaidmuo diagnozuojant ligas, jas gydant ir užkertant joms kelią yra labai svarbus. Žmonės visoje Europoje tikisi, kad bus taikomi nauji ir esami gydymo būdai.

Sveikata tebėra vienas svarbiausių visų mūsų prioritetų, tačiau pacientai visoje ES vis dar turi skirtingas galimybes gauti vaistų. Kaip matyti iš Europos Parlamento ir Tarybos veiklos, subalansuota vaistų sistema yra ir valstybių narių prioritetas.

Kai kuriose valstybėse narėse gali trūkti tam tikrų vaistų. Vis dar trūksta pagrindinių nepatenkintų medicininių poreikių gydymo būdų. Kai tokie gydymo būdai yra, juos pacientai ir nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos visoje ES ne visada gali įpirkti.

Šie klausimai aktualūs mums visiems, nes dėl pagrindinių vaistų trūkumo gali būtų daromas neigiamas poveikis pacientų priežiūrai ir gali būti pakenkta sveikatos saugumui visoje ES. Tam, kad galėtume veiksmingai spręsti šias problemas ir užtikrinti, kad pacientai gautų jiems reikalingą gydymą, mums reikia plataus užmojo vaistų strategijos.

Ar COVID-19 pandemija turės įtakos strategijai?

Koronaviruso pandemija akivaizdžiai sukrėtė sistemą. Dėl to labai padidėjo pagrindinių vaistų trūkumo rizika. Vaistų sistemai buvo daromas spaudimas, bet ji atsilaikė. Išryškėjo jau anksčiau nustatytos problemos, pavyzdžiui, tarptautinė priklausomybė nuo veikliųjų vaistinių medžiagų ir vaistų iš trečiųjų šalių ir nepakankamai konkurencinga ES chemijos pramonė. Nors sauga, kokybė ir veiksmingumas tebėra esminiai principai, mūsų sistema turi būti pasirengusi laiku ir koordinuotai reaguoti į tokias krizes kaip COVID-19 pandemija. Ketiname sistemą sustiprinti remdamiesi strategijos įgyvendinimo etape įgyta patirtimi.

Kaip Komisija pasieks šiuos plataus užmojo tikslus?

Įgyvendinus vaistų strategiją bus sukurta tvirta, veiksminga ir lanksti sistema. Siekiant sukurti krizėms ir ateities iššūkiams parengtą sistemą, bus tikslingai peržiūrėta esama reglamentavimo sistema ir politika.

Nepradėsime nuo nulio, o remsimės šiuo metu vykdomu darbu, pavyzdžiui, teisės aktų, susijusių su vaikams ir retosiomis ligomis gydyti skirtais vaistais, peržiūra ir vaistų trūkumo tyrimu. Tai bus holistinė strategija, kuri apims visą ekosistemą – nuo mokslinių tyrimų bei plėtros ir klinikinių tyrimų iki reglamentavimo klausimų, taip pat konkurencijos, intelektinės nuosavybės ir paskatų. Bus kuriama sąveika su kitų sričių politikos priemonėmis, kaip antai Europos kovos su vėžiu planu, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, cheminių medžiagų strategija ir Žaliuoju kursu. Labiau koordinuodami veiksmus galėsime pasinaudoti jau turimomis galimybėmis.

Tai proceso pradžia, todėl raginu visus suinteresuotuosius subjektus pasidalyti nuomonėmis apie šią iniciatyvą. Atsiliepimus dėl veiksmų gairių galima teikti iki liepos 7 d., o viešos konsultacijos internetu vyks iki rugsėjo mėn. pradžios.

ES lygmens veikla

Vaistai

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Europos vaistų strategija

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Europos vaistų agentūros (EMA) mokesčių sistemos vertinimas

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Vaistai

Europos vaistų agentūra

Naujienos

Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl Europos vaistų strategijos

Atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, strategijos tikslas bus užtikrinti saugių ir įperkamų vaistų tiekimą Europoje, siekiant patenkinti pacientų poreikius ir remti Europos vaistų pramonę, kad ji išliktų inovacijų kūrėja ir pasaulio lydere. Konsultacijos vyks iki 2020 m. rugsėjo 15 d.

Pateikite savo atsiliepimus ir nuomonę ir padėkite formuoti ES vaistų strategiją!

Sveikatos srities suinteresuotieji subjektai ir plačioji visuomenė kviečiami ne tik dalyvauti pirmiau nurodytose viešose konsultacijose, bet ir iki 2020 m. liepos 7 d. pateikti atsiliepimų dėl vaistų strategijos veiksmų gairių.

Suinteresuotieji subjektai raginami pareikšti susidomėjimą 2020 m. liepos 14–15 d. dalyvauti internetiniame praktiniame seminare vaistų strategijos tema

Vaistų ir susijusių sričių suinteresuotieji subjektai turėtų atsakyti iki liepos 5 d., jei norėtų dalyvauti virtualiame seminare, kuriame galės pasidalyti nuomonėmis su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir Komisija dėl konkrečių vaistų strategijos sričių.

Už sveikatą atsakinga Komisijos narė Stella Kyriakides įgaliota Europoje užtikrinti tinkamą įperkamų vaistų tiekimą

Įgaliojimų rašte Komisijos narei S. Kyriakides Pirmininkė U. von den Leyen įgaliojo Komisijos narę užtikrinti, kad Europoje būtų tiekiami įperkami vaistai jos poreikiams patenkinti ir kartu remiama Europos vaistų pramonė, kad ji išliktų inovacijų kūrėja ir pasaulio lydere.

2020 m. gegužės 15 d. surengta internetinė konferencija „Klinikinių tyrimų valdymo per COVID-19 pandemiją gairės“

Konferenciją kartu surengė Europos Komisija, Europos vaistų agentūra ir Vaistų agentūrų vadovų klinikinių tyrimų koordinavimo ir palankesnių sąlygų sudarymo grupė. Čia galite susipažinti su darbotvarke ir išsamesne informacija.

Europos vaistų agentūra paskelbė metinę ataskaitą, be kita ko, skaitmeniniu formatu

Europos vaistų agentūra paskelbė metinę ataskaitą, kurioje pristatomos Agentūros pastangos apsaugoti ir skatinti žmonių ir gyvūnų sveikatą Europoje ir nurodomi svarbiausi 2019 m. laimėjimai. Pirmą kartą EMA metinė ataskaita pateikiama skaitmeniniu formatu.

Šiuo metu renkami duomenys EMA mokesčių sistemos ir retųjų bei pediatrinių vaistų teisės aktų vertinimo reikmėms

Įvairiais būdais renkami ir analizuojami duomenys ir žinios, padedantys atlikti įvairių galimybių poveikio vertinimą, atsižvelgiant į ES retųjų ir pediatrinių vaistų teisės aktų peržiūros išvadas, ir remiami būsimi Komisijos veiksmai EMA renkamų mokesčių srityje.

Teisės aktų dėl vaikams ir retosioms ligoms gydyti skirtų vaistų vertinimas

Šio bendro vertinimo tikslas – įvertinti teisės aktus, kuriais reglamentuojami specialiosios paskirties vaistai, visų pirma vaikams ir retosioms ligoms gydyti skirti vaistai. Bus vertinama, ar ES teisės aktai yra veiksmingi, efektyvūs ir atitinka savo paskirtį, atsižvelgiant į pokyčius vaistų srityje.

Komisija ir EMA pristato naują pažangiosios terapijos vaistų veiksmų planą

Naujojo veiksmų plano tikslas – supaprastinti procedūras ir geriau atsižvelgti į konkrečius pažangiosios terapijos vaistų kūrėjams keliamus reikalavimus.

Komisija tęsia darbą, susijusį su strateginiu požiūriu į vaistus aplinkoje

Pernai Komisija priėmė komunikatą, kuriame išdėstė veiksmus, kuriais siekiama spręsti daugialypes problemas, susijusias su vaistų išleidimu. Veiksmų sritys, kurias galima patobulinti, yra susijusios su visais vaistų gyvavimo ciklo etapais.

Sveikatos programos projektai

Bendri Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir susijusiomis infekcijomis veiksmai

Šiais bendrais veiksmais siekiama užtikrinti, kad visos valstybės narės atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų kontrolės politiką priimtų ir įgyvendintų koordinuotai.

EBPO veiksmų, susijusių su galimybėmis įsigyti vaistų, rėmimas

Gavusi ES sveikatos programos finansinę paramą, EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) ėmėsi vykdyti kelis projektus, kuriais siekiama nustatyti būdus, kaip padidinti su vaistais susijusių išlaidų veiksmingumą ir geriau pasirengti pokyčiams rinkoje.

EURIPID – Europos integruotos kainų informacijos duomenų bazės projektas

Šiuo projektu remiamas bendradarbiavimas referencinių kainų nustatymo metodų srityje ir valstybių narių rengiamos gairės, siekiant sušvelninti nenumatytą neigiamą tarptautinių kainų lyginamosios analizės taisyklių poveikį galimybėms naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Farmacinės priežiūros prieinamumas ir išlaidų vaistams tendencijos. 2008–2018 m. vaistų pardavimo duomenų analizė

Vaistų pardavimo duomenų analizė padės spręsti pagrindinius klausimus, susijusius su farmacinės priežiūros prieinamumu ES valstybėse narėse, taip pat su viešųjų išlaidų vaistams tendencijomis, laikantis ES sveikatos priežiūros sistemų darbotvarkės.

Europos sveikatos technologijų vertinimo tinklas (EUnetHTA). 3 bendrasis veiksmas

EUnetHTA 3 bendrasis tikslas – sustiprinti bendrą sveikatos technologijų vertinimo veiklą Europos lygmeniu, didinti jos kokybę ir veiksmingumą siekiant paremti galimybes rinktis įrodymais grindžiamus, tvarius ir teisingus sveikatos priežiūros ir sveikatos technologijų sprendimus. Be to, siekiama užtikrinti pakartotinį tokios bendros veiklos rezultatų panaudojimą rengiant regionines ir nacionalines sveikatos technologijų vertinimo ataskaitas ir veiklą.

Kitos naudingos nuorodos

Bendras pediatrijos srities veiksmų planas

Pediatrijos reglamentų ekonominio poveikio, įskaitant atlygį ir paskatas, tyrimas

Papildomos apsaugos liudijimų, paskatų ir atlygio farmacijos srityje ekonominio poveikio Europoje tyrimas

Europos vaistų agentūros mokesčių vertinimas

Europos kovos su vėžiu planas

Europos pramonės strategija

Europos skaitmeninė strategija

Europos žaliasis kursas

2016 m. Tarybos išvados dėl farmacijos sistemų pusiausvyros Europos Sąjungoje ir jos valstybėse narėse stiprinimo

2017 m. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES galimybių pagerinti prieigą prie vaistų

2018 m. Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms