Skip to main content
Public Health

Nieuwsbrief Gezondheid-EU 253 – Focus

Ambitieuze farmaceutische strategie voor Europa maakt veilige en doeltreffende geneesmiddelen beschikbaar en betaalbaar

Martin Seychell, adjunct-directeur-generaal Gezondheid en voedselveiligheid, spreekt over de farmaceutische strategie voor Europa, die het aanbod van veilige en betaalbare geneesmiddelen in Europa moet waarborgen en de Europese farmaceutische industrie ondersteunt om innovatief en toonaangevend te blijven. Zoals in de industriestrategie voor Europa van 10 maart 2020 wordt benadrukt, richt de farmaceutische strategie zich op de beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en voorzieningszekerheid van farmaceutische producten. Er loopt nu een openbare raadpleging en een stappenplan en belanghebbenden kunnen hun standpunt meedelen om het beleid mee vorm te geven.

Waarom hebben we een farmaceutische strategie nodig?

Geneesmiddelen spelen een belangrijke rol bij de diagnose, behandeling en preventie van ziekten. Mensen in heel Europa verwachten dat zij nieuwe en bestaande behandelingen kunnen krijgen.

Gezondheid blijft voor iedereen een topprioriteit, maar niet alle patiënten in de hele EU hebben een even goede toegang tot geneesmiddelen. Een evenwichtig farmaceutisch systeem is ook een prioriteit voor de lidstaten, zoals blijkt uit de activiteiten van het Europees Parlement en de Raad.

In sommige lidstaten kan er een tekort zijn aan bepaalde geneesmiddelen. Voor sommige ernstige aandoeningen is er nog geen behandeling. En als die er wel is, is die niet altijd betaalbaar voor patiënten en nationale gezondheidsstelsels overal in de EU.

Deze problemen treffen ons allemaal, tekorten aan cruciale geneesmiddelen kunnen de patiëntenzorg in gevaar brengen en de gezondheidsbeveiliging in de hele EU ondermijnen. We hebben een ambitieuze farmaceutische strategie nodig om deze uitdagingen doeltreffend aan te pakken en ervoor te zorgen dat patiënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben.

Heeft de coronapandemie invloed op de strategie?

De coronapandemie was een duidelijke schok voor het systeem. Ze heeft de kans op tekorten van kritieke geneesmiddelen aanzienlijk vergroot. De farmaceutische sector kwam onder druk te staan, maar bezweek niet. Dit heeft de aandacht gevestigd op kwesties die al lang spelen, bijvoorbeeld onze afhankelijkheid van landen buiten de EU voor werkzame ingrediënten en geneesmiddelen, en het ontbreken van een concurrerende chemische industrie in de EU. Veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid blijven essentiële beginselen, maar ons systeem moet ook klaar zijn om tijdig en op gecoördineerde wijze te reageren op crises zoals de coronapandemie. Deze lessen worden meegenomen in de uitvoeringsfase van de strategie om ons systeem te versterken.

Hoe zal de Commissie deze ambitieuze doelstellingen bereiken?

De farmaceutische strategie zal zorgen voor een sterk, efficiënt en flexibel systeem. Er komt een herziening van het bestaande regelgevingskader en het bestaande beleid, gericht op een crisis- en toekomstbestendig systeem.

We beginnen niet vanaf nul, maar bouwen voort op lopende werkzaamheden, zoals de herziening van de wetgeving inzake geneesmiddelen voor kinderen en zeldzame ziekten, en onderzoek over geneesmiddelentekorten. De strategie zal het hele ecosysteem bestrijken, van onderzoek en ontwikkeling en klinische proeven tot regelgeving, concurrentie, intellectuele eigendom en stimulansen. Er zullen ook synergieën tot stand komen met andere beleidsmaatregelen, zoals het Europees plan voor kankerbestrijding, onderzoek en innovatie, de strategie voor chemische stoffen en de Green Deal. Meer coördinatie zal ons in staat stellen de reeds beschikbare mogelijkheden beter te benutten.

Dit is het begin van een proces en ik verzoek alle betrokken partijen hun mening over dit initiatief te delen. Tot 7 juli verwachten wij uw feedback over de routekaart, en de openbare onlineraadpleging loopt tot begin september.

Activiteiten op EU-niveau

Geneesmiddelen

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Farmaceutische strategie voor Europa

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Evaluatie vergoedingenstelsel Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Geneesmiddelen

Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

Nieuws

Commissie start openbare raadpleging over de farmaceutische strategie voor Europa

In het licht van de coronapandemie moet de strategie het aanbod van veilige en betaalbare geneesmiddelen in Europa waarborgen om tegemoet komen aan de behoeften van patiënten, en de Europese farmaceutische industrie ondersteunen om innovatief en toonaangevend te blijven. De raadpleging loopt tot 15 september 2020.

Geef feedback en input om de farmaceutische strategie van de EU mee vorm te geven!

Belanghebbenden en het grote publiek worden uitgenodigd om deel te nemen aan de openbare raadpleging (zie hierboven) en tot 7 juli 2020 feedback te geven over de farmaceutische strategie voor Europa.

Onlineworkshop voor stakeholders over de farmaceutische strategie op 14 en 15 juli 2020

Als u interesse heeft voor deze virtuele workshop, moet u uiterlijk op 5 juli reageren. U krijgt er de kans uw standpunten over specifieke gebieden van de farmaceutische strategie te delen met de nationale autoriteiten en de Commissie.

Gezondheidscommissaris Stella Kyriakides moet toereikende aanvoer van betaalbare geneesmiddelen verzekeren

In haar opdrachtbrief aan commissaris Kyriakides vroeg commissievoorzitter Von der Leyen haar om ervoor te zorgen dat Europa over voldoende betaalbare geneesmiddelen beschikt en om de Europese farmaceutische industrie te ondersteunen zodat deze innovatief en toonaangevend blijft.

Webinar over de richtsnoeren voor klinische tests tijdens de coronapandemie, 15 mei 2020

Dit webinar werd gezamenlijk georganiseerd door de Europese Commissie, het Europees Geneesmiddelenbureau en de groep van hoofden van geneesmiddelenautoriteiten voor de coördinatie en facilitering van klinische tests. U vindt hier de agenda en meer informatie.

Europees Geneesmiddelenbureau publiceert jaarverslag, ook digitaal beschikbaar

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft zijn jaarverslag uitgebracht. Hierin kunt u lezen hoe het Bureau de gezondheid van mens en dier in Europa beschermt en bevordert, en wat zijn belangrijkste verwezenlijkingen in 2019 zijn. Het jaarverslag is voor het eerst ook in digitale versie beschikbaar.

Verzameling van data voor EMA-vergoedingsstelsel en voor evaluatie van wetgeving inzake weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen voor kinderen gestart

Er worden data en kennis verzameld en geanalyseerd voor een effectbeoordeling van verschillende opties om in te spelen op de evaluatie van de EU-wetgeving voor weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen voor kinderen, en om toekomstige acties van de Commissie op het gebied van door het EMA in rekening gebrachte vergoedingen te onderbouwen.

Evaluatie van de wetgeving voor geneesmiddelen voor kinderen en zeldzame ziekten

Deze gezamenlijke evaluatie betreft de wetgeving voor geneesmiddelen voor speciale doeleinden, met name geneesmiddelen voor kinderen en geneesmiddelen voor de behandeling van zeldzame ziekten. Nagegaan wordt hoe efficiënt en doeltreffend de EU-wetgeving is en of zij geschikt is voor het beoogde doel in het licht van de ontwikkelingen in de farmaceutische sector.

Commissie en EMA lanceren nieuw actieplan voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie

Het nieuwe actieplan heeft tot doel de procedures te stroomlijnen en meer te voldoen aan de specifieke behoeften van ontwikkelaars van geavanceerde therapieën (ATMP).

Commissie gaat verder met follow-up strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu

Vorig jaar kwam de Commissie met een mededeling waarin een reeks maatregelen werd voorgesteld om de complexe milieuproblemen aan te pakken die ontstaan doordat geneesmiddelen in het milieu terechtkomen. De actieterreinen bestrijken alle stadia van de levenscyclus van geneesmiddelen waar verbeteringen mogelijk zijn.

Projecten van het gezondheidsprogramma

Europees gemeenschappelijk optreden betreffende antimicrobiële resistentie en zorginfecties

Dit gemeenschappelijk optreden moet ervoor zorgen dat het beleid voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie en zorginfecties in alle lidstaten op gecoördineerde wijze wordt vastgesteld en uitgevoerd.

Steun voor OESO-inspanningen voor de toegang tot geneesmiddelen

Met de financiële steun van het EU-gezondheidsprogramma heeft de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) verschillende projecten opgezet om na te gaan hoe de efficiëntie van de uitgaven voor geneesmiddelen en de voorbereiding op veranderingen in de markt verder kunnen worden verbeterd.

EURIPID: Europees project voor een geïntegreerde database voor prijsinformatie

Dit project ondersteunt de samenwerking op het gebied van referentieprijsmethoden en de opstelling van nationale richtsnoeren om onbedoelde negatieve effecten van internationale prijsbenchmarkingregels voor de toegang tot zorg te beperken.

Toegankelijkheid van farmaceutische zorg en tendensen in de uitgaven voor geneesmiddelen: een analyse van de gegevens over de verkoop van geneesmiddelen in 2008-2018

De analyse van de gegevens over de verkoop van geneesmiddelen kan helpen om de belangrijkste problemen bij de toegankelijkheid van farmaceutische zorg in de EU-landen en bij de trends in de overheidsuitgaven voor geneesmiddelen aan te pakken, in overeenstemming met de EU-agenda voor gezondheidsstelsels.

Europees netwerk voor de evaluatie van gezondheidstechnologie (EUnetHTA): Gemeenschappelijk optreden 3

Dit gemeenschappelijk optreden moet het gebruik, de kwaliteit en de efficiëntie van de beoordeling van gezondheidstechnologie op Europees niveau verhogen om wetenschappelijk gefundeerde, duurzame en rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg en -technologie te bevorderen, en het hergebruik van resultaten in regionale en nationale beoordelingsverslagen en -activiteiten te stimuleren.

Andere links

Gezamenlijk actieplan pediatrie

Studie over de economische impact van de pediatrieverordeningen, met inbegrip van beloningen en stimulansen

Studie over de economische impact van aanvullende beschermingscertificaten, farmaceutische stimulansen en beloningen in Europa

Evaluatie vergoedingenstelsel Europees Geneesmiddelenbureau

Europees kankerbestrijdingsplan

Industriestrategie voor Europa

Europese digitale strategie

Europese Green Deal

Conclusies van de Raad van 2016 over het versterken van het evenwicht in de geneesmiddelenstelsels in de Europese Unie en haar lidstaten

Resolutie van het Europees Parlement uit 2017 over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

Resolutie van het Europees Parlement uit 2018 over antimicrobiële resistentie