Skip to main content
Public Health

Bilten Zdravje-EU, št. 253: V žarišču

Ambiciozna farmacevtska strategija za Evropo bo pomagala zagotoviti, da bodo varni in učinkoviti farmacevtski izdelki dostopnejši in cenovno dosegljivi.

Namestnik generalnega direktorja za zdravje in varnost hrane Martin Seychell je povedal, da je cilj farmacevtske strategije za Evropo slednji pomagati pri zagotavljanju varnih, učinkovitih in cenovno dostopnih zdravil ter podpreti evropsko farmacevtsko industrijo, da bo še naprej vodilna v inovacijah in v svetu. Kot je poudarjeno v industrijski strategiji za Evropo z dne 10. marca 2020, bo strategija obravnavala razpoložljivost, cenovno dostopnost, trajnost in zanesljivost oskrbe z zdravili. Deležniki lahko sodelujejo pri javnem posvetovanju, poleg tega pa lahko predložijo povratne informacije o načrtu za farmacevtsko strategijo in tako sodelujejo pri oblikovanju politike na tem področju.

Zakaj potrebujemo farmacevtsko strategijo?

Zdravila imajo pomembno vlogo pri diagnosticiranju, zdravljenju in preprečevanju bolezni. Ljudje po vsej Evropi pričakujejo, da bodo imeli na voljo nova in obstoječa zdravljenja.

Zdravje je še naprej glavna prednostna naloga za celotno EU, medtem ko se dostop do zdravil od države do države še vedno razlikuje. Uravnotežen farmacevtski sistem je prav tako prednostna naloga vseh držav članic. O tem pričajo tudi dejavnosti Evropskega parlamenta in Sveta.

V nekaterih državah članicah občasno primanjkujejo določena zdravila. Še vedno ni dovolj ustreznih terapij za odziv na največje zdravstvene potrebe. Ko pa so na voljo, pa so pogosto cenovno nedostopne za paciente in zdravstvene sisteme.

Ta vprašanja zadevajo vse nas, saj lahko pomanjkanje ključnih zdravil ogrozi oskrbo bolnikov in zdravstveno varnost v celotni EU. Potrebujemo ambiciozno farmacevtsko strategijo za učinkovit odziv na te izzive. Treba je zagotoviti, da bodo bolniki deležni zdravljenja, ki ga potrebujejo.

Ali bo pandemija COVID-19 vplivala na strategijo?

Pandemija koronavirusa je pretresla sistem. Tveganje pomanjkanja kritičnih zdravil se je močno povečalo. Kljub pritisku se sistem na področju zdravil ni zrušil. Izpostavljena vprašanja, ki so že bila opredeljena v preteklosti, so na primer mednarodna odvisnost od aktivnih farmacevtskih sestavin in zdravil iz tretjih držav ter pomanjkanje konkurenčne kemične industrije v EU. Medtem ko so varnost, kakovost in učinkovitost še naprej bistvena načela, mora biti naš sistem sposoben pravočasnega in usklajenega odziva na krize, kot je trenutna pandemija. Pri izvajanju strategije bomo gradili na spoznanjih in tako okrepili naš sistem.

Kako bo Komisija dosegla te ambiciozne cilje?

Farmacevtska strategija bo omogočila vzpostavitev trdnega, učinkovitega in hkrati prožnega sistema. Obstoječi regulativni okvir in politike bodo pregledani in prilagojeni tako, da se bo sistem lahko učinkovito odzival na krize in druge prihodnje izzive.

Ne začenjamo iz nič, temveč nadaljujemo delo na področjih, kot so pregled zakonodaje v zvezi s pediatričnimi zdravili in zdravili sirotami ali študija o pomanjkanju zdravil. Oblikujemo celostno strategijo, ki bo zajemala celoten ekosistem, od raziskav in razvoja ter kliničnega preskušanja do regulativnih vprašanj, pa tudi konkurence, intelektualne lastnine in spodbud. Ustvarjamo sinergije z drugimi politikami, kot so evropski načrt za boj proti raku, raziskave in inovacije, strategija na področju kemikalij in zeleni dogovor. Z boljšim usklajevanjem bomo lahko izkoristiti že obstoječe priložnosti.

Postopek se je že začel: vse deležnike vabimo, da izrazijo svoje mnenje o tej pobudi. Povratne informacije glede časovnega načrta je možno predložiti do 7. julija, spletno javno posvetovanje pa se bo zaključilo začetek septembra.

Dejavnosti na ravni EU

Zdravila

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Farmacevtska strategija za Evropo

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Vrednotenje sistema pristojbin Evropske agencije za zdravila (EMA)

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Zdravila

Evropska agencija za zdravila

Novice

Komisija začela javno posvetovanje o farmacevtski strategiji za Evropo

V kontekstu pandemije COVID-19 bo cilj strategije zagotoviti oskrbo Evrope z varnimi in dostopnimi zdravili za zadovoljitev potreb bolnikov in podporo evropski farmacevtski industriji, vodilni v inovacijah in v svetu. Javno posvetovanje bo potekalo do 15. septembra 2020.

Pomagajte oblikovati farmacevtsko strategijo EU s povratnimi informacijami in prispevki!

Deležniki na področju zdravja in širša javnost lahko sodelujejo pri javnem posvetovanju (glej zgoraj), poleg tega pa lahko do 7. julija 2020 predložijo povratne informacije o načrtu za farmacevtsko strategijo.

Poziv deležnikom, naj izrazijo svoj interes za sodelovanje na spletni delavnici o farmacevtski strategiji dne 14. in 15. julija 2020

Deležniki na področju zdravil in z njimi povezanih področjih morajo do 5. julija sporočiti, ali se želijo udeležiti virtualne delavnice, na kateri bodo lahko izmenjali mnenja z nacionalnimi organi in Komisijo o posebnih področjih farmacevtske strategije.

Komisarka za zdravje Stela Kiriakides, pooblaščena za zagotavljanje ustrezne ponudbe cenovno dostopnih zdravil v Evropi

Predsednica von den Leyen je komisarko Kiriakides v poslanici zadolžila, naj zagotovi, da bo Evropa preskrbljena s cenovno dostopnimi zdravili za zadovoljitev svojih potreb, ob tem pa podprla evropsko farmacevtsko industrijo, da bo še naprej vodilna v inovacijah in v svetu.

Spletna konferenca o smernicah za upravljanje kliničnega preskušanja med pandemijo COVID-19 dne 15. maja 2020

Konferenco so organizirale Evropska komisija, Evropska agencija za zdravila in skupina za spodbujanje in usklajevanje kliničnih preskušanj vodij agencij za zdravila. Dnevni red in več podrobnosti je na voljo tukaj.

Evropska agencija za zdravila objavlja letno poročilo, ki je na voljo tudi v digitalni obliki

Evropska agencija za zdravila je objavila letno poročilo, v katerem poudarja prizadevanja Agencije za varovanje in spodbujanje zdravja ljudi in živali v Evropi ter poudarja najpomembnejše dosežke iz leta 2019. Letno poročilo Evropske agencije za zdravila je prvič na voljo v digitalni obliki.

Poteka zbiranje podatkov o sistemu pristojbin Evropske agencije za zdravila ter vrednotenju zakonodaje o zdravilih sirotah in pediatričnih zdravilih

V okviru različnih ukrepov se zbirajo in analizirajo podatki in znanje za izvedbo presoje vpliva različnih možnosti glede pregleda zakonodaje EU o zdravilih sirotah in pediatričnih zdravilih ter za podporo prihodnjim ukrepom Komisije na področju pristojbin, ki jih zaračunava Evropska agencija za zdravila.

Ocena zakonodaje o pediatričnih zdravilih in zdravilih sirotah

Ta skupna ocena zajema zakonodajo o zdravilih za posebne namene, zlasti pediatričnih zdravilih in zdravilih sirotah. Ocenjuje se učinkovitost in uspešnost zakonodaje EU in njena ustreznost glede na razvoj na področju farmacevtskih izdelkov.

Komisija in Evropska agencija za zdravila (EMA) pripravili nov akcijski načrt za zdravila za napredno zdravljenje

Nov akcijski načrt naj bi poenostavil postopke in omogočil boljšo obravnavo posebnih zahtev razvijalcev zdravil za napredno zdravljenje.

Komisija nadaljuje delo na področju „strateškega pristopa k zdravilom v okolju“

Lani je Komisija sprejela sporočilo, v katerem je opredelila vrsto ukrepov za reševanje večplastnih izzivov, ki jih predstavlja sproščanje zdravil za okolje. Področja ukrepanja zajemajo vse faze življenjskega cikla zdravil, v katerih so možne izboljšave.

Projekti zdravstvenega programa

Evropski skupni ukrep o protimikrobni odpornosti in okužbah, povezanih z zdravstveno oskrbo

Cilj tega skupnega ukrepa je zagotoviti, da se politike za nadzor protimikrobne odpornosti in okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, usklajeno sprejemajo in izvajajo v državah članicah.

Podpora delu OECD v zvezi z dostopom do zdravil

S finančno podporo programa EU za zdravje je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) izvedla več projektov za dodatno opredelitev možnosti za povečanje učinkovitosti zdravil in boljšo pripravljenost na spremembe na trgu.

EURIPID – projekt evropske integrirane podatkovne zbirke cen

Ta projekt podpira sodelovanje pri referenčnih metodah oblikovanja cen in vzpostavitev smernic držav članic za ublažitev nenamernih negativnih učinkov mednarodnih pravil za primerjalno analizo cen na dostop do oskrbe.

Dostopnost farmacevtske oskrbe in trendi v javni porabi za zdravila: analiza podatkov o prodaji zdravil za obdobje 2008–2018

Analiza podatkov o prodaji zdravil bo v skladu z agendo EU za zdravstvene sisteme pomagala obravnavati ključna vprašanja o dostopnosti farmacevtskih storitev v državah članicah EU ter trende v javni porabi za zdravila.

Evropska mreža za ocenjevanje zdravstvenih tehnologij (EUnetHTA) – skupni ukrep 3

Namen skupnega ukrepa je povečati uporabo, kakovost in učinkovitost skupnega dela na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij na evropski ravni, da bi podprli na dokazih temelječe, trajnostne in pravične odločitve glede zdravstva in zdravstvenih tehnologij ter zagotovili ponovno uporabo v regionalnih in nacionalnih poročilih in dejavnostih na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij.

Druge zanimive povezave

Skupni akcijski načrt za pediatrijo

Študija o gospodarskem vplivu pediatričnih predpisov, vključno z nagradami in spodbudami

Študija o ekonomskem učinku dodatnih varstvenih certifikatov, farmacevtskih spodbud in nagrad v Evropi

Vrednotenje sistema pristojbin Evropske agencije za zdravila

Evropski načrt za boj proti raku

Industrijska strategija za Evropo

Evropska digitalna strategija

Evropski zeleni dogovor

Sklepi Sveta iz leta 2016 o boljši uravnoteženostji farmacevtskih sistemov v Evropski uniji in njenih državah članicah

Resolucija Evropskega parlamenta št. 2017 o možnostih EU za izboljšanje dostopa do zdravil

Resolucija Evropskega parlamenta 2018 o protimikrobni odpornosti