Skip to main content
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa nr 253 – I fokus

Ambitiös läkemedelsstrategi ska bidra till säkrare och effektivare läkemedel till rimliga priser

Martin Seychell, vice generaldirektör för hälsa och livsmedelssäkerhet, berättar om EU:s läkemedelsstrategi som ska bidra till att det finns säkra och effektiva läkemedel till rimliga priser och stödja den europeiska läkemedelsindstrin så att den fortsätter att vara innovativ och världsledande. Som framgår av EU:s industristrategi från den 10 mars 2020 ska läkemedelsstrategin omfatta tillgången på läkemedel, deras tillgänglighet och säkerhet och en hållbar livscykel. Nu kan intressenter lämna synpunkter på läkemedelsstrategin och bidra till att utforma den.

Varför behövs en läkemedelsstrategi?

Läkemedel spelar en viktig roll för att diagnosticera, behandla och förebygga sjukdomar. Invånarna i EU förväntar sig att få nya och befintliga behandlingar.

Hälsa prioriteras av alla, men alla patienter i EU har fortfarande inte samma tillgång till läkemedel. Ett balanserat läkemedelssystem är också en prioritering för medlemsländerna, vilket framgår av Europaparlamentets och rådets arbete.

Det kan råda brist på behandlingar för större ej tillgodosedda vårdbehov och vissa läkemedel i en del medlemsländer. När de finns är de ibland för dyra för patienterna och ländernas hälso- och sjukvårdssystem.

De här frågorna är viktiga för alla, eftersom brist på livsviktiga mediciner kan äventyra patientvården och hälsosäkerheten i hela EU. Vi behöver en långtgående läkemedelsstrategi för att effektivt hantera utmaningarna och se till att patienterna får den vård de behöver.

Kommer coronapandemin att påverka strategin?

Coronautbrottet var en chock för systemet och har i hög grad ökat risken för brist på viktiga läkemedel. Läkemedelssystemet var hårt pressat, men klarade sig bra. Krisen belyser frågor som redan är kända, t.ex. beroendet av läkemedel och verksamma ämnen från länder utanför EU och bristen på en konkurrenskraftig kemisk industri i EU. Samtidigt som säkerhet, kvalitet och effektivitet fortsätter att vara grundläggande principer måste vårt system vara berett att snabbt och samordnat reagera på kriser som coronapandemin. Vi har för avsikt att bygga vidare på lärdomarna från genomförandet av strategin för att stärka vårt system.

Hur ska kommissionen nå de ambitiösa målen?

Läkemedelsstrategin kommer att bidra till ett starkt, effektivt och flexibelt system. Vi kommer att göra en riktad översyn av det befintliga regelverket och politiken med målet att skapa ett kris- och framtidssäkrat system.

Vi börjar inte från noll utan bygger vidare på det pågående arbetet, t.ex. översynen av lagstiftningen om barnläkemedel och särläkemedel och studien av läkemedelsbrist. Det blir en heltäckande strategi som omfattar hela ekosystemet, t.ex. forskning och utveckling, kliniska prövningar, regleringsfrågor, konkurrens, immateriella rättigheter och incitament. Vi vill också skapa en samverkan med andra strategier, t.ex. EU:s cancerplan, programmet för forskning och innovation, kemikaliestrategin och den gröna given. Med mer samordning kan vi utnyttja de möjligheter som redan finns.

Det här är bara början på processen och jag uppmanar alla berörda parter att komma med synpunkter på initiativet. Färdplanen är öppen för synpunkter till den 7 juli och samrådet avslutas först i början av september.

Åtgärder på EU-nivå

Läkemedel

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

EU:s läkemedelsstrategi

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Utvärdering av Europeiska läkemedelsmyndighetens avgiftssystem

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Läkemedel

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Nyheter

Webbsamråd om EU:s läkemedelsstrategi

Efter coronapandemin ska strategin se till att det finns tillräckligt med säkra mediciner till rimliga priser i EU för att tillgodose patienternas behov och stödja den europeiska läkemedelsindustrin så att den kan fortsätta att vara innovativ och världsledande. Samrådet pågår till den 15 september 2020.

Bidra till att utforma EU:s läkemedelsstrategi!

Förutom att delta i webbsamrådet (se ovan) kan hälsoaktörer och allmänheten också lämna synpunkter på färdplanen för läkemedelsstrategin fram till den 7 juli 2020.

Workshop på nätet om EU:s läkemedelsstrategi (14–15 juli 2020)

Aktörer inom läkemedelsbranschen och närliggande områden har chansen att delta i en virtuell workshop där de kan diskutera läkemedelsstrategin med nationella myndigheter och EU-kommissionen. Lämna in en intresseanmälan senast den 5 juli om du vill delta.

Hälsokommissionär Stella Kyriakides ansvarar för att EU har tillräckligt med läkemedel till rimliga priser

Enligt uppdragsbeskrivningen från kommissionens ordförande ska Stella Kyriakides se till att det finns tillräckligt med läkemedel för att tillgodose behoven i EU och samtidigt stödja den europeiska läkemedelsindustrin som innovatör och världsledande aktör.

Webbkonferens om vägledningen för kliniska prövningar under coronapandemin (15 maj 2020)

Värdar för konferensen var kommissionen, EU:s läkemedelsmyndighet och samordnings- och facilitetsgruppen som består av läkemedelsmyndigheternas chefer. Här hittar du dagordningen och mer information.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) publicerar sin årsrapport

Myndigheten har släppt sin årsrapport som beskriver arbetet med att skydda och främja människors och djurs hälsa i EU och de viktigaste resultaten 2019. För första gången finns rapporten även i en digital version.

Datainsamling för EMA:s avgiftssystem och utvärderingen av lagstiftningen om barnläkemedel och särläkemedel

Genom olika åtgärder samlar man in och analyserar data och kunskap till stöd för en konsekvensbedömning av olika alternativ som tar hänsyn till resultaten av översynen av EU-lagstiftningen om särläkemedel och barnläkemedel. Data- och kunskapsinsamlingen ska också ligga till grund för kommissionens framtida åtgärder när det gäller EMA:s avgifter.

Utvärdering av lagstiftningen om barnläkemedel och särläkemedel

Den här gemensamma utvärderingen omfattar lagstiftningen om läkemedel för särskilda syften, särskilt läkemedel för barn och för att behandla sällsynta sjukdomar. Den ska utvärdera hur effektiv och ändamålsenlig EU-lagstiftningen är och om den fyller sitt syfte mot bakgrund av läkemedelsutvecklingen.

Kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten lanserar ny handlingsplan om läkemedel för avancerad terapi

Syftet med den nya handlingsplanen är att rationalisera förfarandena och bättre tillmötesgå kraven från dem som utvecklar läkemedel för avancerad terapi.

Kommissionen fortsätter att följa upp strategin om läkemedel i miljön

Förra året antog kommissionen ett meddelande med en rad åtgärder för att lösa de mångfacetterade problemen med läkemedelsutsläpp i miljön. Åtgärdsområdena omfattar alla stadier i läkemedelscykeln där man kan göra förbättringar.

Projekt inom folkhälsoprogrammet

Gemensam åtgärd om antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Åtgärden ska se till att medlemsländerna antar och genomför samordnade strategier för att motverka antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

Stöd till OECD:s arbete för tillgång till läkemedel

Med stöd från EU:s folkhälsoprogram har OECD genomfört flera projekt för att kartlägga hur länderna kan skapa system för kostnadseffektiva läkemedel och bättre förbereda sig för förändringar på marknaden.

Euripid – projekt om databas för läkemedelspriser

Projektet stöder samarbete om referensprissystem och medlemsländernas riktlinjer för att minska oavsiktliga negativa effekter av internationella regler för prisriktvärden när det gäller tillgång till vård.

Tillgång till läkemedel och trender i läkemedelsutgifterna – analys av läkemedelsförsäljningen 2008–2018

Analysen av läkemedelsförsäljningen kommer att bidra till att lösa centrala frågor om tillgången till läkemedel i EU-länderna och om trender i offentliga utgifter för läkemedel, i enlighet med EU:s strategi för hälso- och sjukvårdssystemen.

En tredje åtgärd för Europeiska nätverket för utvärdering av medicinska metoder (EUnetHTA)

Nätverket vill öka HTA-arbetets användning, kvalitet och effektivitet på europeisk nivå för att stödja evidensbaserade, hållbara och rättvisa val inom hälso- och sjukvården och se till att resultaten återanvänds i regionala och nationella HTA-rapporter och verksamheter.

Läs mer

Gemensam handlingsplan om barn- och ungdomsmedicin

Studie av de ekonomiska effekterna av förordningen om barnläkemedel, inklusive belöningar och incitament

Studie av de ekonomiska effekterna av tilläggsskydd och farmeceutiska incitament och belöningar i Europa

Utvärdering av Europeiska läkemedelsmyndighetens avgifter

EU:s plan mot cancer

EU:s industristrategi

EU:s digitala strategi

EU:s gröna giv

Rådets slutsatser från 2016 om att stärka balansen i läkemedelssystemen i EU och medlemsländerna

Europaparlamentets resolution från 2017 om EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel

Europaparlamentets resolution från 2018 om antibiotikaresistens