Skip to main content
Public Health

Zpravodaj Zdraví v EU č. 255 – Téma

Unie posiluje opatření zajišťující zdravotní připravenost EU k rychlé reakci na případná nová ohniska onemocnění COVID-19

John F. Ryan, který stojí v čele ředitelství pro veřejné zdraví, územní znalosti a krizové řízení Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin, oznámil, že Evropská komise přijala opatření k zajištění zdravotní připravenosti k rychlé reakci na případná nová ohniska COVID-19 v EU. Tato opatření jsou uvedena ve sdělení, které Komise tento týden vydala a které je adresováno Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Níže uvádíme závěry k tomuto sdělení.

Unie musí být připravena na to, že může dojít k propuknutí nových ohnisek onemocnění COVID-19. V takovém případě bude nutné pohotově přijmout opatření, která budou úzce koordinována a která posílí klíčové oblasti připravenosti a reakce. Včasné odhalování případů a rychlé zamezení dalšího šíření nákazy spolu se zvláštními opatřeními na ochranu těch nejzranitelnějších skupin jsou v současné době tím nejlepším způsobem, jak se vyhnout zavedení plošných protiepidemických opatření, jako je karanténa. Sdělení uvádí, jaká opatření je třeba přijmout, přičemž vychází z výsledků současné práce členských států, Komise a agentur EU.

Veškeré kroky v této oblasti se musí opírat o solidní důkazy a musí být doprovázeny rozsáhlou komunikační činností zaměřenou na informování veřejnosti. Zamezení vzniku nových ohnisek onemocnění závisí do značné míry na chování každého jednotlivce a na dodržování doporučení v oblasti veřejného zdraví. Proto je důležité, aby si každý osvojil základní pravidla prevence a nepolevoval v opatrnosti. Toho lze ale dosáhnout jen v případě, že veřejnost tato opatření akceptuje a chápe jejich opodstatněnost. Pro další vývoj bude zásadní sledovat, nakolik jsou protiepidemická opatření ve společnosti přijímána. Případné problémy bude nutné řešit hned v zárodku. Komunikační aktivity rovněž zahrnují systematickou a okamžitou reakci na dezinformace o pandemii koronaviru. Neméně nezbytné je zvyšovat kybernetickou odolnost důležité zdravotnické infrastruktury. V případě, že by některý z členských států znovu zavedl mimořádná opatření, musí být tato opatření koncipována a omezena tak, aby nenarušovala zásady právního státu a parlamentní demokracie.

Jelikož se virus nezastaví na hranicích Unie, vyčlenily EU a členské státy více než 36 miliard eur na pomoc při mimořádných událostech, humanitární pomoc a dlouhodobější podporu třetím zemím v nouzi. Rovněž zřídily humanitární letecký most EU, který zajišťuje životně důležité dopravní spojení pro přepravu humanitárních pracovníků a zdravotníků a zásob zdravotnického vybavení.

Veškerá činnost by měla být i nadále koordinována s dalšími globálními aktéry, včetně OSN a WHO, aby se zajistila potřebná mezinárodní reakce na tuto globální zdravotní hrozbu, včetně spravedlivého přístupu k očkovací látce proti COVID-19. Tyto snahy musí doprovázet řešení socioekonomických dopadů této krize, které by mohly ohrozit pokrok dosažený při plnění cílů udržitelného rozvoje, jakož i investice do zvýšení odolnosti partnerských zemí, zejména do navýšení kapacit ve zdravotnictví, a podpořit tak celosvětové oživení. To je jediný způsob, jak ukončit současnou krizi způsobenou pandemií koronaviru v EU i ve světě.

Více než kdy jindy bude nutné věnovat pozornost snížení dopadu sezónní chřipky v období 2020/2021, a proto se musí již nyní zavést opatření ke zmínění jejího průběhu. Souběh epidemie COVID-19 a epidemie chřipky by mohl systémy zdravotní péče neúnosně zatížit.

Evropská komise bude i nadále spolupracovat s členskými státy v boji proti COVID-19. Společně budeme pokračovat ve financování výzkumu v oblasti prognózy šíření a opětovného výskytu ohnisek onemocnění a podporovat vývoj nezbytných lékařských protiopatření. Rovněž budeme prosazovat identifikaci a šíření postupů, které se osvědčily v jednotlivých zemích. Prostřednictvím ambiciózního plánu na podporu hospodářského oživení, v jehož základech stojí přepracovaný dlouhodobý rozpočet na období 2021–2027 a nástroj Next Generation EU, bude Evropa rovněž investovat do svého zotavení a zvýšení odolnosti vůči možným budoucím ohniskům COVID-19 a bude podporovat strukturální změny v systémech zdravotní péče všech zemí a posílení systémů a kapacit Unie pro řešení krizí. Z lekce, kterou nám koronavirová krize uštědřila, se musí Evropa důkladně poučit, aby z ní vyšla silnější, jednotnější a lépe připravena reagovat na budoucí krize.

Činnosti na úrovni EU

Připravenost a reakce na krize

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Opatření v reakci na koronavirus

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Opatření v reakci na koronavirus – veřejné zdraví

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Společné zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro zdravotní bezpečnost

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Pandemie COVID-19

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Aktuality

Evropská komise vydala sdělení o opatřeních zajišťujících zdravotní připravenost EU k rychlé reakci na případná nová ohniska onemocnění COVID-19

Sdělení, které tato opatření popisuje, bylo zasláno Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Infopřehled týkající se sdělení

Infopřehled uvádí opatření, která byla přijata v zájmu zajištění připravenosti k rychlé reakci na případná budoucí ohniska COVID-19 v EU, a je k dispozici ve všech jazycích EU.

Videa: Připravenost na případná nová ohniska COVID-19

Ve videosekci najdete krátké informativní video o přijatých opatřeních a záznam tiskové konference o připravenosti z 15. července, jíž se zúčastnila komisařka pro zdraví Stella Kyriakidová.

Komise spustila nový interaktivní nástroj Re-Open EU poskytující aktualizované informace o cestovních opatřeních v EU

Uživatelé si mohou díky tomuto interaktivnímu nástroji naplánovat cesty a dovolenou v evropských zemích. Dozvědí se v něm, jak během cestování chránit sebe a své okolí. Informace jsou pravidelně aktualizovány a jsou k dispozici ve 24 jazycích (za využití strojového překladu).

Průběžně aktualizované informace o COVID-19 na internetové stránce EU věnované veřejnému zdraví

Na této stránce najdete denně aktualizované informace o neustále se vyvíjející situaci. Více se dozvíte také na stránkách Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Zprávy Výboru pro zdravotní bezpečnost týkající se pandemie COVID-19

Výbor pro zdravotní bezpečnost má na starosti koordinaci a sdílení osvědčených postupů a informací o činnostech prováděných na vnitrostátní úrovni v oblasti připravenosti. Členské státy se v jeho rámci vzájemně konzultují, aby mohly koordinovat svá vnitrostátní opatření v reakci na vážné přeshraniční zdravotní hrozby.

Informativní přehled Světové zdravotnické organizace týkající se cílů udržitelného rozvoje: Řízení rizik v souvislosti s mimořádnými zdravotními událostmi (2019)

Řízení zdravotních rizik, která přinášejí mimořádné události a katastrofy, vyžaduje kombinaci opatření v oblasti prevence, připravenosti, reakce a zotavení. Tento dokument obsahuje fakta a čísla a také závazky, které členské státy v zájmu řešení této problematiky učinily.

Projekty programu v oblasti zdraví

EU Healthy Gateways

Cílem této společné akce je podpořit spolupráci a koordinovanou činnost členských států v oblasti zvyšování připravenosti a schopnosti reakce v místech vstupu do EU (včetně přístavů, letišť a pozemních přechodů).

Další zajímavé odkazy

Next Generation EU

Motorem podstatné části ozdravných opatření, které navrhla Evropská komise, bude nový prozatímní nástroj na podporu oživení nazvaný „Next Generation EU“ a vybavený finanční kapacitou ve výši 750 miliard eur.

Mechanismus civilní ochrany Unie

Středisko EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události

OpenWHO

OpenWHO je nová interaktivní internetová platforma Světové zdravotnické organizace, která nabízí online kurzy s cílem zlepšit reakci na mimořádné zdravotnické události.