Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 255 – Fokus

EU styrker foranstaltninger til sundhedsberedskab på kort sigt i forbindelse med fremtidige udbrud af COVID-19

John F. Ryan, direktør for folkesundhed, landeviden og krisestyring for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed, udtaler, at Europa-Kommissionen træffer foranstaltninger, der skal sikre EU's kortsigtede sundhedsberedskab i tilfælde af yderligere covid-19-udbrud i EU. Kommissionen fremsendte i denne uge en meddelelsen om disse foranstaltninger til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Europæiske Regionsudvalg. Meddelelsens konklusioner kan læses nedenfor.

EU skal sørge for at være klar til en genopblussen af covid-19-tilfælde. Dette kræver en kortsigtet og stærkt koordineret indsats for at styrke vigtige beredskabs- og indsatsområder. Tidlig påvisning af tilfælde og en hurtig indsats for at forhindre yderligere spredning kombineret med specifikke foranstaltninger til beskyttelse af de mest sårbare i vores samfund er i dag det bedste middel til at undgå at skulle genindføre omfattende restriktioner såsom nedlukninger. På grundlag af det igangværende arbejde i medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne er de nødvendige foranstaltninger, der skal træffes, beskrevet i denne meddelelse.

Denne indsats bør understøttes af solid dokumentation og en omfattende indsats for at kommunikere med offentligheden. Forebyggelse af en genopblussen af tilfælde afhænger i høj grad af individuel adfærd og overholdelse af folkesundhedshenstillinger. Vedvarende årvågenhed hos alle er afgørende for at sikre, at der til enhver tid er et sæt grundlæggende individuelle forholdsregler på plads Dette afhænger af, at offentligheden accepterer og forstår disse foranstaltningers velbegrundede karakter og vigtighed. Overvågningen af graden af social accept og håndtering af tidlige samfundsmæssige problemer vil være afgørende for den fremtidige udvikling. Denne kommunikationsindsats indebærer også en systematisk og øjeblikkelig reaktion på desinformation om coronaviruspandemien, samtidig med at der gøres en yderligere indsats for at øge den centrale sundhedsinfrastrukturs robusthed mod cyberangreb. Hvis en medlemsstat genindfører hasteforanstaltninger, bør de udformes på en velafvejet og begrænset måde, så de ikke lægger hindringer i vejen for retsstaten og det parlamentariske demokrati.

Virusset stopper ikke ved EU's grænser, og derfor yder EU og dets medlemsstater over 36 mia. EUR i nødhjælp, humanitære hjælpebroer og mere langsigtet støtte til tredjelande i nød. EU har også oprettet en humanitær luftbro inden for EU for at bevare vigtige transportforbindelser for humanitære hjælpearbejdere, sundhedsberedskabsmedarbejdere og nødforsyninger.

Indsatsen bør således fortsætte i samarbejde med andre globale aktører, herunder FN og WHO, for at sikre den nødvendige internationale reaktion på denne globale sundhedstrussel, herunder lige adgang til en covid-19-vaccine. Dette bør ske i samspil med indsatsen for at tackle de socioøkonomiske virkninger af denne krise, som truer med at ødelægge de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå målene for bæredygtig udvikling samt ved investeringer i partnerlandenes modstandsdygtighed, navnlig gennem en styrkelse af sundhedssystemet, og dermed underbyggelse af den globale genopretning Det er den eneste måde, hvorpå der kan sættes en stopper for den nuværende pandemikrise på EU-plan og på globalt plan.

Der bør i højere grad end noget andet år lægges vægt på at mindske virkningen af sæsonbetinget influenza for 2020/2021, og der skal nu iværksættes aktiviteter for at afbøde dette scenario. De kombinerede virkninger af samtidige udbrud af covid-19 og en voldsom influenzasæson kan lægge endnu mere pres på vores sundhedssystemer.

Europa-Kommissionen vil fortsætte arbejdet side om side med medlemsstaterne i kampen mod covid-19. Sammen vil vi fortsætte med at finansiere forskning med henblik på at forudsige smittespredning og genopblussen og støtte udviklingen af nødvendige medicinske modforanstaltninger. Vi vil også fremme identificeringen og formidlingen af god praksis på lokalt plan. Gennem en ambitiøs genopretningsplan, der understøttes af et moderniseret langsigtet budget for 2021-27 og instrumentet Next Generation EU, vil Europa også investere i at sikre sin genopretning og modstandsdygtighed over for eventuelle kommende covid-19-udbrud, fremme strukturelle ændringer på tværs af sundhedssystemerne og styrke Unionens krisestyringssystemer og -kapaciteter. Ved at trække grundigt på erfaringerne fra covid-19-krisen skal det sikres, at Europa bliver stærkere, mere forenet og bedre rustet til at håndtere fremtidige kriser.

Aktiviteter på EU-plan

Kriseberedskab og kriserespons

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Reaktion på coronavirus

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Reaktion på coronavirus – folkesundhed

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Udvalget for Sundhedssikkerhed

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Covid-19-pandemien

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Nyt

Europa-Kommissionens udgiver meddelelse om foranstaltninger til et kortsigtet sundhedsberedskab i forbindelse med fremtidige udbrud af covid-19 i EU

Meddelelsen om disse foranstaltninger blev fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Europæiske Regionsudvalg.

Læs faktabladet om meddelelsen

Faktabladet giver et godt overblik over de foranstaltninger, der træffes for at styrke det kortsigtede beredskab for eventuelle fremtidige udbrud af covid-19. Den findes på alle EU-sprog.

Videoer: Beredskab for eventuelle fremtidige udbrud af covid-19

Lær mere om, hvilke foranstaltninger der træffes, i en kort, informativ video, og se videoerne fra pressekonferencen den 15. juli om beredskab, hvor sundhedskommissær Stella Kyriakides deltog.

Kommissionen lancerer Re-Open EU, et interaktivt værktøj med opdaterede rejsevejledninger

Dette interaktive værktøj indeholder oplysninger til planlægning af rejser og ferier i Europa, så brugerne kan rejse sikkert og undgå smitte. Indholdet opdateres ofte og findes på 24 sprog.

Oplysninger om covid-19, der opdateres løbende, er tilgængelige på EU's særlige websted om folkesundhed

Webstedet opdateres dagligt for at holde trit med den løbende udvikling. Tjek også links til ECDC og WHO her.

Læs alle rapporter fra Udvalget for Sundhedssikkerhed om covid-19-pandemien

Udvalget for Sundhedssikkerhed har mandat til at styrke koordineringen og udveksle god praksis og information om nationale beredskabsaktiviteter. Medlemsstaterne rådfører sig med hinanden i udvalget med henblik på at samordne deres nationale reaktioner på alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler.

WHO faktablad om verdensmålene for bæredygtig udvikling: Risikostyring i forbindelse med nødsituationer på sundhedsområdet (2019)

Styringen af sundhedsrisici i forbindelse med nødsituationer og katastrofer kræver en kombination af forebyggelses-, beredskabs-, krisebekæmpelses- og genopretningsforanstaltninger. Dette faktablad indeholder fakta og tal og formidler de tilsagn, som medlemsstaterne har afgivet med henblik på håndtering af udfordringerne.

Projekter under sundhedsprogrammet

EU Healthy Gateways

Denne fællesaktion har til formål at støtte samarbejdet og en koordineret indsats mellem medlemsstaterne med henblik på at forbedre deres beredskabs- og reaktionskapacitet på indgangsstederne, herunder havne, lufthavne og grænsepassager på landjorden.

Andre interessante links

Next Generation EU

Størstedelen af Europa-Kommissionens foreslåede genopretningsforanstaltninger vil være drevet af et nyt, midlertidigt genopretningsinstrument, Next Generation EU, med en finansiel vægt på 750 mia. EUR.

EU's civilbeskyttelsesmekanisme

EU's beredskabskoordineringscenter

OpenWHO

OpenWHO er WHO's nye interaktive, webbaserede platform med onlinekurser, der har til formål at forbedre indsatsen over for sundhedskriser.