Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Public Health

Ενημερωτικό δελτίο Υγεία-ΕΕ 255 — Ειδικό θέμα

Η ΕΕ ενισχύει τα μέτρα βραχυπρόθεσμης ετοιμότητας στον τομέα της υγείας για μελλοντικές εξάρσεις της νόσου COVID-19.

Ο John F. Ryan, διευθυντής Δημόσιας Υγείας, Γνώσης των Χωρών και Διαχείρισης Κρίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει τη βραχυπρόθεσμη ετοιμότητα στον τομέα της υγείας για μελλοντικές εξάρσεις της νόσου COVID-19 στην ΕΕ. Αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, στην οποία περιγράφονται τα εν λόγω μέτρα. Τα συμπεράσματα της εν λόγω ανακοίνωσης παρατίθενται κατωτέρω.

Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι έτοιμη για πιθανές επανεμφανίσεις της νόσου COVID-19. Προς τούτο απαιτείται βραχυπρόθεσμη και ισχυρά συντονισμένη δράση για την ενίσχυση βασικών τομέων ετοιμότητας και ανταπόκρισης. Ο έγκαιρος εντοπισμός των κρουσμάτων και η ταχεία αντίδραση για την πρόληψη της περαιτέρω διασποράς, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των πλέον ευάλωτων ατόμων στις κοινωνίες μας, είναι προς το παρόν οι καλύτερες δυνατές ενέργειες για να αποφευχθεί η επαναφορά περιορισμών μεγάλης κλίμακας, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας. Με βάση τις εν εξελίξει εργασίες στα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ, η εν λόγω ανακοίνωση καθόρισε τις απαραίτητες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν.

Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται από ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία και εκτεταμένες προσπάθειες επικοινωνίας με το κοινό. Η πρόληψη της επανεμφάνισης κρουσμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ατομικές συμπεριφορές και την προσήλωση στις συστάσεις για τη δημόσια υγεία. Η διαρκής επαγρύπνηση από όλους είναι καίριας σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι μια κύρια δέσμη βασικών ατομικών προφυλάξεων παραμένει σε ισχύ ανά πάσα στιγμή. Αυτό, με τη σειρά του, βασίζεται στην αποδοχή από το κοινό και στην κατανόηση του βασίμου της φύσης και της σημασίας των μέτρων αυτών. Η παρακολούθηση του βαθμού κοινωνικής αποδοχής και η αντιμετώπιση των πρώιμων κοινωνικών ανησυχιών θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για τις μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω προσπάθειες επικοινωνίας συνεπάγονται επίσης συστηματική και άμεση αντίδραση στην παραπληροφόρηση σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού, ενώ θα πρέπει επίσης να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας των βασικών υποδομών υγείας. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επαναφέρει επείγοντα μέτρα, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο συνετό και περιορισμένο ώστε να μην παρεμποδίζουν το κράτος δικαίου και την κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Ο ιός δεν σταματά στα σύνορα της ΕΕ και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παρέχουν πάνω από 36 δισ. ευρώ σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης, σε αερογέφυρες ανθρωπιστικής βοήθειας και σε πιο μακροπρόθεσμη στήριξη σε τρίτες χώρες που έχουν ανάγκη. Έχει επίσης δημιουργήσει την ανθρωπιστική αερογέφυρα της ΕΕ, ώστε να διατηρηθούν οι ζωτικής σημασίας μεταφορικές συνδέσεις για τις προμήθειες και τους εργαζομένους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και έκτακτης ανάγκης.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες σε συνεργασία με άλλους παγκόσμιους φορείς, μεταξύ των οποίων ο ΟΗΕ και o ΠΟΥ, ώστε να διασφαλιστεί η απαιτούμενη διεθνής αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας απειλής για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης σε εμβόλιο για τη νόσο COVID-19. Αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται με προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της εν λόγω κρίσης, οι οποίες απειλούν να υπονομεύσουν την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των ΣΒΑ, καθώς και με επενδύσεις στην ανθεκτικότητα των χωρών εταίρων, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των συστημάτων υγείας, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν την παγκόσμια ανάκαμψη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί η τρέχουσα πανδημία στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, πρέπει την περίοδο 2020/2021 να δοθεί προσοχή στη μείωση των επιπτώσεων της εποχικής γρίπης και επίσης πρέπει τώρα να τεθούν σε εφαρμογή δραστηριότητες για τον μετριασμό αυτού του σεναρίου. Οι συνδυασμένες επιπτώσεις ταυτόχρονων εξάρσεων της νόσου COVID-19 σε συνδυασμό με μεγάλη περίοδο γρίπης θα μπορούσαν να δοκιμάσουν ακόμη περισσότερο τα όρια των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19. Μαζί θα συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση της έρευνας για την πρόβλεψη της διασποράς και της επανεμφάνισης, και για τη στήριξη της ανάπτυξης των απαραίτητων ιατρικών αντιμέτρων. Θα προαγάγουμε επίσης τον εντοπισμό και τη διάδοση τοπικών ορθών πρακτικών. Μέσω ενός φιλόδοξου σχεδίου ανάκαμψης που υποστηρίζεται από τον ανανεωμένο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-27 και το μέσο «Next Generation EU», η Ευρώπη θα επενδύσει επίσης στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητάς της έναντι πιθανών μελλοντικών εξάρσεων της νόσου COVID-19, θα στηρίξει διαρθρωτικές αλλαγές στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και θα ενισχύσει τα συστήματα και τις ικανότητες διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης. Η Ευρώπη θα αξιοποιήσει πλήρως τα διδάγματα από την κρίση λόγω της νόσου COVID-19, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα βγει ισχυρότερη απ’ αυτήν την κρίση, πιο ενωμένη και καλύτερα εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.

Δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ

Ετοιμότητα και αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Αντιμετώπιση του κορονοϊού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Αντιμετώπιση του κορονοϊού — Δημόσια υγεία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Κοινή προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Πανδημία COVID-19

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Ειδήσεις

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με μέτρα βραχυπρόθεσμης ετοιμότητας στον τομέα της υγείας για μελλοντικές εξάρσεις της νόσου COVID-19 στην ΕΕ

Η ανακοίνωση, στην οποία περιγράφονται τα εν λόγω μέτρα, διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ανακοίνωση

Το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο παρέχει καλή επισκόπηση των μέτρων που λαμβάνονται για την τόνωση της βραχυπρόθεσμης ετοιμότητας για τυχόν μελλοντικές εξάρσεις της νόσου COVID-19 στην ΕΕ. Είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Βίντεο: Ετοιμότητα για πιθανές μελλοντικές εξάρσεις της νόσου COVID-19

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται με ένα σύντομο ενημερωτικό βίντεο και δείτε τα βίντεο της συνέντευξης Τύπου της 15ης Ιουλίου για την ετοιμότητα, στην οποία συμμετείχε η επίτροπος Υγείας κ. Στέλλα Κυριακίδη.

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το διαδραστικό εργαλείο Re-Open EU για την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών για τα ταξίδια

Το εν λόγω διαδραστικό εργαλείο παρέχει πληροφορίες για τον προγραμματισμό ευρωπαϊκών ταξιδιών και διακοπών, βοηθώντας παράλληλα τους χρήστες να παραμένουν υγιείς και ασφαλείς. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε 24 γλώσσες και επικαιροποιούνται συχνά.

Διαρκώς επικαιροποιούμενες πληροφορίες σχετικά με τη νόσο COVID-19 διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα της ΕΕ για τη δημόσια υγεία

Η σελίδα αυτή επικαιροποιείται καθημερινά για να συμβαδίζει με τη συνεχώς εξελισσόμενη κατάσταση. Εδώ θα βρείτε επίσης συνδέσμους προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τον ΠΟΥ.

Διαβάστε όλες τις εκθέσεις της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας σχετικά με την έξαρση της νόσου COVID-19

Η επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας έχει εντολή να ενισχύει τον συντονισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές δραστηριότητες ετοιμότητας. Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους εδώ για να συντονίσουν τα εθνικά μέτρα αντίδρασης σε σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Ενημερωτικό δελτίο του ΠΟΥ για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης: Διαχείριση κινδύνου για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας (2019)

Για τη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία που απορρέουν από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καταστροφές απαιτείται συνδυασμός μέτρων πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και ανάκαμψης. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει στοιχεία και αριθμούς, ενώ κοινοποιεί τις δεσμεύσεις των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος.

Έργα στο πλαίσιο του προγράμματος για την υγεία

«EU Healthy Gateways»

Η εν λόγω κοινή δράση αποσκοπεί στη στήριξη της συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης των κρατών μελών για τη βελτίωση των ικανοτήτων ετοιμότητας και ανταπόκρισής τους στα σημεία εισόδου, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων, των αερολιμένων και των χερσαίων σημείων διέλευσης.

Άλλοι ενδιαφέροντες σύνδεσμοι

«NextGenerationEU»

Ο κύριος όγκος των προτεινόμενων μέτρων ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα τροφοδοτηθεί από ένα νέο προσωρινό μέσο ανάκαμψης, το «Next Generation EU», με χρηματοδοτική ισχύ 750 δισ. EUR.

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

«OpenWHO»

Το OpenWHO είναι η νέα διαδραστική, διαδικτυακή πλατφόρμα του ΠΟΥ, η οποία προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα για τη βελτίωση της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.