Skip to main content
Public Health

Terveys-EU-uutiskirje 255 – Valokeilassa

EU tukee terveydenhuoltovalmiuksien vahvistamista uusien koronavirusepidemioiden varalta

Euroopan komission terveys- ja elintarviketurvallisuuspääosaston kansanterveyden, maatietämyksen ja kriisinhallinnan osaston johtaja John F. Ryan esittelee komission toimia, joiden tavoitteena on tehostaa terveydenhuoltojärjestelmien valmiuksia EU:ssa koronavirustaudin laajamittaisen uuden leviämisen varalta. Komissio esittää tuoreessa tiedonannossaan Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Euroopan alueiden komitealle välittömiä lyhyen aikavälin toimenpiteitä terveydenhuoltovalmiuksien vahvistamiseksi EU:ssa.

EU:n on varmistettava, että se on valmiina koronavirustapausten uuteen lisääntymiseen. Tämä edellyttää lyhyellä aikavälillä tehokkaasti koordinoituja toimia, jotta voidaan vahvistaa keskeisiä valmiuksia ja vastatoimia. Uudet tartunnat on pystyttävä havaitsemaan nopeasti ja niihin on reagoitava tehokkaasti, jotta taudin leviäminen voidaan estää. Riskialtteimpia ryhmiä on suojattava. Nämä ovat tällä hetkellä paras tapa välttää laajamittaisten liikkumis- ym. rajoitusten käyttöönotto uudelleen. Komissio erittelee tiedonannossaan prioriteettitoimia, jotka perustuvat EU-maiden, komission ja EU-virastojen käynnissä oleviin toimiin.

Näitä toimia olisi tuettava vankalla näytöllä ja tehokkaalla viestinnällä. Uusien tapausten estäminen riippuu pitkälti yksilöiden käyttäytymisestä ja kansanterveyssuositusten noudattamisesta. On pysyteltävä valppaana, jotta voidaan varmistaa tiettyjen perusvarotoimien pitäminen voimassa koko ajan. Tämä puolestaan riippuu siitä, miten hyvin ihmiset hyväksyvät ja ymmärtävät näiden toimenpiteiden perustelut ja merkityksen. Tulevan kehityksen kannalta on ratkaisevaa se, miten suuri yleisö hyväksyy toimet. Mahdollisiin ongelmiin on puututtava ajoissa. Viestinnässä on myös reagoitava järjestelmällisesti ja välittömästi koronavirukseen liittyvään disinformaatioon. Samaten olisi parannettava keskeisten terveysinfrastruktuurien sietokykyä kyberuhkia kohtaan. Jos jotkin EU-maat ottavat uudelleen käyttöön hätätoimenpiteitä, ne olisi suunniteltava maltillisesti ja rajoitetusti niin, että ne eivät heikennä oikeusvaltiota ja parlamentaarista demokratiaa.

Virus ei pysähdy EU:n rajoille, minkä vuoksi EU ja sen jäsenmaat antavat yli 36 miljardia euroa hätäapua, humanitaarista apua ja pitkäaikaista tukea sitä tarvitseville EU:n ulkopuolisille maille. EU on myös perustanut humanitaarisen ilmasillan, jonka avulla pidetään yllä humanitaarista apua ja hätäapua antavien työntekijöiden ja tarvikkeiden keskeisiä kuljetusyhteyksiä.

Koordinointia muiden maailmanlaajuisten toimijoiden, muun muassa YK:n ja WHO:n, kanssa olisi jatkettava, jotta varmistetaan vaadittava kansainvälinen reagointi tähän globaaliin terveysuhkaan, myös vielä kehitteillä olevien koronavirusrokotteiden tasapuolinen saatavuus. Samalla olisi toteutettava toimia, joilla puututaan kriisin sosioekonomisiin vaikutuksiin, jotka uhkaavat tehdä tyhjäksi kestävän kehityksen tavoitteissa saavutetun edistyksen. Olisi myös investoitava kumppanimaiden selviytymiskykyyn, etenkin vahvistamalla terveydenhuoltojärjestelmiä, ja tuettava näin globaalia elpymistä. Tämä on ainoa tapa saada pandemiakriisi pysäytettyä EU:ssa ja koko maailmassa.

Nyt on tärkeää tehokkaasti valmistautua tulevan talven kausi-influenssaan ja pyrkiä vähentämään sen vaikutuksia. Jos uusi koronavirusepidemia ja voimakas influenssakausi osuvat samaan aikaan, niiden yhteisvaikutukset asettavat terveydenhuoltojärjestelmät entistäkin kovemmalle koetukselle.

Euroopan komissio jatkaa yhteistyötä EU-maiden kanssa koronaviruksen torjunnassa. Rahoitamme edelleen yhdessä tutkimusta, jolla ennustetaan taudin leviämistä ja uusia tautiepidemioita ja tuetaan tarvittavien lääketieteellisten vastatoimien kehittämistä. Edistämme myös paikallisten hyvien toimintatapojen yksilöintiä ja levittämistä. Kunnianhimoisella elvytyssuunnitelmalla, jonka tukena on pitkän aikavälin uudistettu talousarvio (2021–2027) ja Next Generation EU -väline, EU tekee investointeja myös turvatakseen elpymisen ja selviytymisen tulevissa mahdollisissa koronavirusepidemioissa, tukee terveydenhuoltojärjestelmien rakenteellisia muutoksia ja vahvistaa unionin kriisinhallintajärjestelmiä ja -valmiuksia. EU hyödyntää perusteellisesti koronaviruskriisistä saatuja kokemuksia varmistaakseen, että se on tulevissa kriiseissä vahvempi, yhtenäisempi ja paremmin varustautunut.

EU:n tason toimet

Kriisivalmius ja toiminta hätätilanteissa

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Koronavirus – EU:n toimet

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Koronavirus – EU:n toimet: kansanterveys

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinta

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Terveysturvakomitea

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Covid-19-pandemia

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)

Uutiset

Terveydenhuoltovalmiuksien vahvistaminen EU:ssa uusien koronavirusepidemioiden varalta – Euroopan komission tiedonanto

Komissio on esittänyt välittömät lyhyen aikavälin toimenpiteet, joilla vahvistetaan terveydenhuoltovalmiuksia EU:ssa, tiedonannossaan Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Euroopan alueiden komitealle.

Tietosivu: Terveydenhuoltovalmiuksien vahvistaminen EU:ssa

Tietosivulla esitetään yleiskatsaus toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan lyhyen aikavälin toimintavalmiuksia koronaviruksen uuden leviämisen varalta. Asiakirja on saatavana kaikilla EU-kielillä.

Video: Terveydenhuoltovalmiuksien vahvistaminen uusien koronavirusepidemioiden varalta

Lyhyessä videossa esitellään EU:n toimia terveydenhuoltovalmiuksien vahvistamiseksi. Tutustu myös videoihin 15.7.2020 pidetystä lehdistötilaisuudesta, jossa puhui mm. terveyskomissaari Stella Kyriakides.

RE-open EU – interaktiivinen verkkosovellus EU:ssa matkustaville

Tietoa eri EU-maiden tilanteesta, rajoituksista ja säännöistä esimerkiksi lomamatkojen suunnittelun tueksi. Sivuston sisältöä päivitetään säännöllisesti, ja se on saatavana 24 kielellä.

Ajantasaista tietoa EU:n koronavirustoimista

Euroopan komission kansanterveyssivustolle päivitetään jatkuvasti tietoa koko ajan muuttuvasta koronavirustilanteesta. Sivustolla on linkkejä myös ECDC:n ja WHO:n sivustoille.

EU:n terveysturvakomitean raportit covid-19-pandemiasta

Komitean tehtävänä on tiivistää koordinointia ja levittää parhaita käytäntöjä ja tietoja kansallisista valmiustoimista. EU-maat neuvottelevat komiteassa keskenään koordinoidakseen kansallisia toimia maiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien torjumiseksi.

WHO:n tietosivu: Kestävän kehityksen tavoitteet ja terveysuhkien hallinta (2019)

Hätätilanteiden ja katastrofien aiheuttamien terveysriskien hallinta edellyttää monenlaisia ehkäisy-, valmius-, reagointi- ja elvytystoimia. Asiakirjassa esitellään WHO:n toimia ja jäsenmaiden sitoumuksia ongelmien torjumiseksi.

EU:n terveysalan toimintaohjelman hankkeet

EU Healthy Gateways

Tämän yhteishankkeen tarkoituksena on tukea EU-maiden yhteistyötä ja koordinointia, joilla parannetaan maiden valmiuksia ja toimintakapasiteettia rajanylityspaikoilla, muun muassa satamissa, lentoasemilla ja maarajoilla.

Muita linkkejä

Next Generation EU -väline

Valtaosa Euroopan komission esittämistä elvytystoimista rahoitetaan uudesta tilapäisestä Next Generation EU -välineestä, jonka rahoituskapasiteetti on 750 miljardia euroa.

EU:n pelastuspalvelumekanismi

EU:n hätäavun koordinointikeskus

OpenWHO

OpenWHO on Maailman terveysjärjestön uusi interaktiivinen verkkoalusta, jonka kurssien tavoitteena on parantaa reagointia terveysuhkiin.