Skip to main content
Public Health

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis Nr. 255. Dėmesio centre

ES stiprina trumpalaikio pasirengimo sveikatos apsaugai priemones būsimiems COVID-19 protrūkiams.

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Visuomenės sveikatos, žinių apie šalis ir krizių valdymo direktorato vadovas Johnas F. Ryanas teigia, kad Europos Komisija imasi priemonių, kad užtikrintų sveikatos sektoriaus pasirengimą artimiausiu laikotarpiu būsiems COVID-19 protrūkiams ES. Šią savaitę Komisija paskelbė komunikatą, kuriame išdėstytos šios priemonės, Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Europos regionų komitetui. Šio komunikato išvados pateikiamos toliau.

ES privalo užtikrinti pasirengimą galimam naujam COVID-19 atvejų protrūkiui. Tam reikia imtis trumpalaikių ir griežtai koordinuotų veiksmų, kad būtų sustiprintos pagrindinės parengties ir reagavimo sritys. Ankstyvas atvejų nustatymas ir greitas reagavimas siekiant užkirsti kelią tolesniam plitimui, kartu su konkrečiomis priemonėmis, skirtomis apsaugoti labiausiai pažeidžiamus mūsų visuomenės narius, šiuo metu yra geriausias dalykas siekiant išvengti būtinybės vėl pradėti taikyti didelio masto apribojimus, pavyzdžiui, karantiną. Remiantis valstybėse narėse, Komisijoje ir ES agentūrose vykdomu darbu, šiame komunikate nustatyti būtini veiksmai, kurių reikia imtis.

Šios pastangos turėtų būti grindžiamos patikimais įrodymais ir plataus masto viešosios komunikacijos pastangomis. Kelio pakartotiniam epidemijos plitimui užkirtimas labai priklauso nuo individualaus elgesio ir visuomenės sveikatos rekomendacijų laikymosi. Nuolatinis visų budrumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad visą laiką būtų taikomos pagrindinės individualios atsargumo priemonės. Tai savo ruožtu priklauso nuo visuomenės pritarimo ir supratimo, kad šios priemonės yra pagrįstos ir svarbios. Visuomenės pritarimo lygio stebėsena ir ankstyvų visuomenei susirūpinimą keliančių klausimų sprendimas bus vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių būsimus pokyčius. Šios komunikacijos pastangos taip pat apima sistemingą ir neatidėliotiną reagavimą į dezinformaciją apie koronavirusų pandemiją, tačiau taip pat reikėtų dėti daugiau pastangų, kad būtų padidintas pagrindinės sveikatos infrastruktūros kibernetinis atsparumas. Jei valstybė narė vėl pradėtų taikyti neatidėliotinas priemones, jos turėtų būti parengtos apgalvotai ir ribotai taikomos, kad nebūtų trukdoma teisinei valstybei ir parlamentinei demokratijai.

Virusas nesibaigia prie ES sienų, todėl ES ir jos valstybės narės teikia daugiau kaip 36 mlrd. EUR neatidėliotinos pagalbos, humanitarinės pagalbos tiltų ir ilgalaikės paramos trečiosioms šalims, kurioms jos reikia. Ji taip pat įsteigė ES humanitarinį oro tiltą, kad išlaikytų gyvybiškai svarbias transporto jungtis humanitarinės pagalbos ir ekstremaliosios situacijos atveju sveikatos priežiūros darbuotojams ir atsargoms.

Taigi toliau bus koordinuojami veiksmai su kitais pasauliniais veikėjais, įskaitant JT ir PSO, kad užtikrintų reikiamą tarptautinį atsaką į šią visuotinę grėsmę sveikatai, įskaitant vienodas galimybes gauti COVID-19 vakciną. Tai turėtų būti derinama su pastangomis spręsti šios krizės socialinio ir ekonominio poveikio problemas, kurios kelia grėsmę pažangai, padarytai siekiant DVT, taip pat investicijoms į šalių partnerių atsparumą, visų pirma stiprinant sveikatos priežiūros sistemą, taip prisidedant prie pasaulinio ekonomikos atsigavimo. Tai vienintelis būdas įveikti dabartinę pandemijos sukeltą krizę ES ir visame pasaulyje.

Daugiau nei bet kuriais kitais metais reikia atkreipti dėmesį į sezoninio gripo poveikio 2020/2021 m. mažinimą ir imtis veiksmų šiam scenarijui sušvelninti. Bendras COVID-19 sutapimo su sunkiu gripu protrūkių poveikis galėtų dar labiau sumažinti mūsų sveikatos priežiūros sistemų ribotas galimybes.

Europos Komisija toliau bendradarbiaus su valstybėmis narėmis kovos su COVID-19 srityje. Kartu toliau finansuosime mokslinius tyrimus, skirtus ligos plitimui ir atsinaujinimui prognozuoti, ir remsime būtinų medicininių atsakomųjų priemonių kūrimą. Taip pat skatinsime nustatyti ir skleisti vietos gerosios patirties pavyzdžius. Įgyvendindama plataus užmojo ekonomikos atkūrimo planą, paremtą atnaujintu ilgalaikiu 2021–27 m. biudžetu ir „Next Generation EU“ priemone, Europa taip pat investuos, kad užtikrintų savo ekonomikos atgaivinimą ir atsparumą galimiems būsimiems Covid-19 protrūkiams, remtų struktūrinius pokyčius visose sveikatos priežiūros sistemose ir stiprintų Sąjungos krizių valdymo sistemas ir pajėgumus. Europa nuodugniai pasinaudos COVID-19 krizės metu įgyta patirtimi, siekdama užtikrinti, kad ji taptų stipresnė, vieningesnė ir geriau pasirengusi būsimoms krizėms.

ES lygmens veikla

Pasirengimas krizėms ir reagavimas į jas

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Atsakas į koronaviruso grėsmę

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Atsakas į koronavirusą. Visuomenės sveikata

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Bendras medicininių atsakomųjų priemonių pirkimas

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Sveikatos saugumo komitetas

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

COVID-19 pandemija

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Naujienos

Europos Komisija paskelbė komunikatą dėl laikinosios sveikatos sistemos parengties būsimiems COVID-19 protrūkiams ES priemonių

Komunikatas, kuriame išdėstytos šios priemonės, buvo nusiųstas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Europos regionų komitetui.

Susipažinkite su informacijos apie komunikatą suvestine

Šioje informacijos suvestinėje išsamiai apžvelgiamos priemonės, kurių imtasi siekiant sustiprinti parengtį artimiausiu laikotarpiu būsimiems COVID-19 protrūkiams ES. Jis skelbiamas visomis ES kalbomis.

Vaizdo siužetai Pasirengimas būsimiems COVID-19 protrūkiams

Daugiau informacijos apie tai, kokių priemonių imamasi, pateikiama trumpame informaciniame vaizdo siužete ir liepos 15 d. spaudos konferencijos pasirengimo klausimais, kurioje dalyvavo už sveikatą atsakinga Komisijos narė Stella Kyriakides, vaizdo siužetuose.

Komisija pradeda naudoti „Re-Open EU“ interaktyvią priemonę, skirtą atnaujintai kelionių informacijai teikti

Ši interaktyvi priemonė suteikia informacijos planuojant keliones ir atostogas Europoje, o naudotojams padeda išlikti sveikiems ir saugiems. Turinys yra dažnai atnaujinamas ir pateikiamas 24 kalbomis.

Nuolat atnaujinama informacija apie COVID-19 pateikiama ES visuomenės sveikatai skirtoje interneto svetainėje

Šis puslapis atnaujinamas kasdien, kad atitiktų nuolat kintančią padėtį. Čia rasite nuorodas ir į ECDC bei PSO puslapius.

Susipažinkite su visomis Sveikatos saugumo komiteto ataskaitomis dėl COVID-19 protrūkio

Sveikatos saugumo komitetui suteikti įgaliojimai stiprinti koordinavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi ir informacija apie nacionalinę pasirengimo veiklą. Valstybės narės konsultuojasi tarpusavyje šiame komitete siekdamos koordinuoti nacionalinius reagavimo į dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai veiksmus.

PSO informacijos suvestinė „Darnaus vystymosi tikslai. Ekstremalių sveikatai situacijų rizikos valdymas (2019 m.)

Ekstremalių situacijų ir nelaimių keliamos rizikos sveikatai valdymui reikia derinti prevencijos, pasirengimo, reagavimo ir atkūrimo priemones. Šioje informacijos suvestinėje pateikiami faktai ir skaičiai, taip pat pateikiami bendri valstybių narių įsipareigojimai spręsti šią problemą.

Sveikatos programos projektai

ES priemonė „Healthy Gateways“

Šiuo bendruoju veiksmu siekiama remti valstybių narių bendradarbiavimą ir koordinuotus veiksmus siekiant pagerinti jų parengtį ir reagavimo pajėgumus įvažiavimo punktuose, įskaitant uostus, oro uostus ir sausumos sienos perėjimo punktus.

Kitos naudingos nuorodos

Priemonė „Next Generation EU“

Didžioji dalis Europos Komisijos pasiūlytų ekonomikos gaivinimo veiksmų bus finansuojama pagal naują laikiną ekonomikos gaivinimo priemonę „Next Generation EU“, kurios finansinis pajėgumas – 750 mlrd. EUR.

ES civilinės saugos mechanizmas

ES reagavimo į nelaimes koordinavimo centras

OpenWHO

„OpenWHO“ yra nauja interaktyvi internetinė PSO platforma, kurioje siūlomi internetiniai kursai, kaip geriau reaguoti į ekstremaliąsias situacijas sveikatos srityje.