Skip to main content
Public Health

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 255 – Priekšplānā

ES pastiprina veselības jomas īstermiņa sagatavotības pasākumus turpmāku Covid-19 uzliesmojumu gadījumā

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta Sabiedrības veselības, zināšanu par valstīm un krīžu pārvarēšanas nodaļas direktors Džons F. Raiens norāda, ka Eiropas Komisija veic pasākumus, lai nodrošinātu veselības jomas īstermiņa sagatavotību turpmākiem Covid-19 uzliesmojumiem ES. Komisija paziņojumu, kurā izklāstīti šie pasākumi, šonedēļ nosūtīja Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Eiropas Reģionu komitejai. Šā paziņojuma secinājumi ir izklāstīti turpmāk tekstā.

ES jānodrošina, ka tā ir gatava iespējamiem atkārtotiem Covid-19 uzliesmojumu viļņiem. Tāpēc tuvākajā laikā ir cieši koordinētā veidā jārīkojas, lai stiprinātu galvenos sagatavotības un reaģēšanas aspektus. Slimības gadījumu agrīna atklāšana un ātra reaģēšana, lai novērstu tālāku slimības izplatīšanos, apvienojumā ar īpašiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai aizsargātu vārīgākos mūsu sabiedrības locekļus, ir patlaban labākais veids, kā novērst vajadzību atjaunot liela mēroga ierobežojumus, piemēram, norobežošanos. Pamatojoties uz dalībvalstīs, Komisijā un ES aģentūrās notiekošo darbu, šajā paziņojumā izklāstīta vajadzīgā rīcība.

Šos centienus vajadzētu balstīt uz pārliecinošiem pierādījumiem un plašiem sabiedrības informēšanas centieniem. Jaunu slimības uzliesmojuma viļņu novēršanas panākumi ir lielā mērā atkarīgi no katra indivīda uzvedības un sabiedrības veselības ieteikumu ievērošanas. Lai nodrošinātu, ka vienmēr tiek ievērots individuālo piesardzības pasākumu pamatkopums, visiem pastāvīgi jāsaglabā modrība. Tas savukārt no sabiedrības prasa saprast un pieņemt šo pasākumu pamatotību un svarīgumu. Turpmāko virzību lielā mērā noteiks tas, kādā pakāpē sabiedrība minētos pasākumus pieņems, kā arī agrīna reaģēšana uz sabiedrības bažām. Šie komunikatīvie centieni ietver arī sistemātisku un tūlītēju reakciju uz dezinformāciju par koronavīrusa pandēmiju. Vienlaikus būtu arī turpmāk jācenšas uzlabot svarīgāko veselības infrastruktūru kibernoturību. Ja kāda dalībvalsts no jauna ieviestu ārkārtas pasākumus, tiem vajadzētu būt samērīgiem un ierobežotiem, lai neietekmētu likumu prioritāti un parlamentāro demokrātiju.

Vīruss neapstājas pie ES robežām, tāpēc ES un tās dalībvalstis vairāk nekā 36 miljardus eiro novirza ārkārtas palīdzībai, humānās palīdzības tiltiem un ilgtermiņa atbalstam trešām valstīm, kurām tas ir nepieciešams. Lai uzturētu vitāli svarīgus transporta savienojumus humānās palīdzības un ārkārtas veselības aprūpes darbiniekiem un piegāžu vajadzībām, tā izveidojusi arī ES Humānās palīdzības gaisa tiltu.

Lai nodrošinātu nepieciešamo starptautisko reakciju uz šo globālo veselības apdraudējumu un arī vienlīdzīgu piekļuvi Covid-19 vakcīnai, turpināsies vienotas rīcības koordinēšana ar citiem pasaules mēroga dalībniekiem, to vidū ar ANO un PVO. Tam būtu jāiet roku rokā ar centieniem risināt šīs krīzes sociālekonomiskās sekas, kas var apdraudēt IAM sasniegšanā panākto progresu, kā arī ar investīcijām partnervalstu izturētspējā, jo īpaši stiprinot to veselības aizsardzības sistēmas un tādējādi veicinot globālo atveseļošanos. Tas ir vienīgais veids, kā izbeigt pašreizējo pandēmisko krīzi ES un pasaulē.

Vairāk nekā citos gados uzmanība jāpievērš sezonālās gripas ietekmes samazināšanai 2020./2021. gadā, un jau tagad jārīkojas, lai šo ietekmi mīkstinātu. Vienlaicīgi Covid-19 uzliesmojumi apvienojumā ar smagu gripas sezonu mūsu veselības aprūpes sistēmai var uzlikt vēl smagāku pārbaudījumu nekā līdzšinējais.

Eiropas Komisija turpinās kopīgi ar dalībvalstīm cīnīties pret Covid-19. Mēs turpināsim finansēt pētījumus, kas vajadzīgi, lai prognozētu Covid-19 izplatīšanos un jaunus uzliesmojumus un atbalstītu nepieciešamo medicīnisko pretpasākumu izstrādi. Veicināsim arī vietēju paraugprakšu apzināšanu un izplatīšanu. Ar vērienīgu atveseļošanas plānu, ko balsta pārskatīts ilgtermiņa budžets 2021.–2027. gadam un ārkārtas instruments “Next Generation EU”, Eiropa turklāt investēs, lai nodrošinātu savu atveseļošanos un spēju izturēt iespējamus turpmākus Covid-19 uzliesmojumus, atbalstītu strukturālas pārmaiņas viscaur veselības aprūpes sistēmās un stiprinātu Savienības krīžu pārvarēšanas sistēmas un spējas. Eiropa apzinīgi mācīsies no pieredzes ar Covid-19 krīzi, lai tādējādi kļūtu spēcīgāka, vienotāka un labāk sagatavota nākotnes krīžu pārvarēšanai.

ES līmeņa darbības

Gatavība krīzēm un reaģēšana uz tām

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

Rīcība koronavīrusa apkarošanā

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

Rīcība koronavīrusa apkarošanā – Sabiedrības veselība

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

Medicīnisko pretpasākumu kopīgais iepirkums

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

Veselības drošības komiteja

Eiropas Komisija – Veselība un pārtikas nekaitīgums

Covid-19 pandēmija

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Jaunumi

Eiropas Komisija nāk klajā ar paziņojumu par veselības jomas īstermiņa sagatavotības pasākumiem turpmāku Covid-19 uzliesmojumu gadījumā ES

Paziņojums, kurā izklāstīti šie pasākumi, tika nosūtīts Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Eiropas Reģionu komitejai.

Faktu lapa par paziņojumu

Šajā faktu lapā sniegts labs pārskats par pasākumiem, kas tiek veikti, lai uzlabotu īstermiņa sagatavotību turpmākiem Covid-19 uzliesmojumiem ES. Tā ir pieejama visās ES valodās.

Videomateriāli Sagatavotība iespējamiem turpmākiem Covid-19 uzliesmojumiem

Uzziniet vairāk par veiktajiem pasākumiem īsā informatīvā video un skatiet videoierakstus no 15. jūlija preses konferences par sagatavotību, kurā piedalījās veselības komisāre Stella Kirjakidu.

Komisija iedarbina Re-Open EU interaktīvo rīku, lai sniegtu atjauninātu informāciju par ceļošanu

Šis interaktīvais rīks sniedz informāciju, kas palīdz plānot ceļojumus un brīvdienas Eiropā, vienlaikus palīdzot lietotājiem sargāt veselību un drošību. Informācija tiek bieži atjaunināta un ir pieejama 24 valodās.

Pastāvīgi atjaunināta informācija par Covid-19, kas pieejama ES sabiedrības veselībai veltītajā tīmekļa vietnē

Šo lapu atjaunina katru dienu, ņemot vērā pastāvīgi mainīgo situāciju. Šeit ir arī saites uz ECDC un PVO tīmekļa vietnēm.

Izlasiet visus Veselības drošības komitejas ziņojumus par Covid-19 uzliesmojumu

Veselības drošības komiteja ir pilnvarota nostiprināt koordināciju un apmaiņu ar paraugpraksi un informāciju par valstu sagatavotības pasākumiem. Dalībvalstis šeit savstarpēji apspriežas, lai koordinētu valstu reakciju uz nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem.

PVO faktu lapa par ilgtspējīgas attīstības mērķiem: veselības ārkārtas situāciju riska pārvaldība (2019)

Lai pārvaldītu veselības apdraudējumus, ko rada ārkārtas situācijas un katastrofas, ir jāapvieno profilakses, sagatavotības, reaģēšanas un atveseļošanas pasākumi. Šajā faktu lapā ir iekļauti fakti un skaitļi, kā arī dalībvalstu apņemšanās risināt šo jautājumu.

Veselības programmas projekti

EU Healthy Gateways

Šīs vienotās rīcības mērķis ir atbalstīt dalībvalstu sadarbību un koordinētu rīcību, lai uzlabotu to sagatavotību un reaģēšanas spējas ieceļošanas vietās, tostarp ostās, lidostās un sauszemes robežšķērsošanas punktos.

Citas noderīgas saites

Next Generation EU

Lielāko daļu Eiropas Komisijas ierosināto atveseļošanas pasākumu nodrošinās jauns atveseļošanas pagaidu instruments Next Generation EU ar 750 miljardu eiro lielu finansējumu.

ES Civilās aizsardzības mehānisms

Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centrs

OpenWHO

OpenWHO ir PVO jaunā interaktīvā tīmekļa platforma, kas piedāvā tiešsaistes kursus, lai uzlabotu reaģēšanu uz ārkārtas situācijām veselības jomā.