Skip to main content
Public Health

Nieuwsbrief Gezondheid-EU 255 – Focus

Extra EU-maatregelen voor paraatheid op korte termijn voor toekomstige uitbraken van COVID-19

John F. Ryan, directeur Volksgezondheid, Landenkennis en Crisisbeheersing bij het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie, zegt dat de Europese Commissie extra maatregelen neemt voor de paraatheid op korte termijn bij nieuwe uitbraken van COVID-19 in de EU. In een mededeling aan het Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s heeft de Europese Commissie deze week aangegeven om welke maatregelen het gaat. De conclusies van deze mededeling leest u hieronder.

De EU moet voorbereid zijn op een mogelijke heropflakkering van het aantal COVID-19-infecties. Dit vergt snel en sterk gecoördineerd optreden om op essentiële gebieden paraat te zijn en maatregelen klaar te hebben. Een snelle opsporing en indijking van nieuwe gevallen om verspreiding te voorkomen is, samen met specifieke maatregelen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, momenteel onze beste optie om nieuwe grootschalige inperkingsmaatregelen zoals een lockdown te vermijden. Voortbouwend op het werk van de lidstaten, de Commissie en de agentschappen van de EU, beschrijft deze mededeling welke maatregelen nodig zijn.

Alle inspanningen moeten degelijk wetenschappelijk onderbouwd worden en duidelijk aan het grote publiek worden uitgelegd. Hoeveel nieuwe gevallen er zullen opduiken, zal in sterke mate afhangen van ons individuele gedrag en de mate waarin de aanbevelingen van de overheid worden gevolgd. Iedereen moet voortdurend waakzaam blijven en zich aan de basisregels houden. Dat zal alleen gebeuren als iedereen de maatregelen begrijpt en accepteert. Voor het verdere verloop is het dan ook van doorslaggevend belang dat we het maatschappelijk draagvlak en de eventuele onrust in de samenleving monitoren. Deze communicatie-inspanningen houden ook in dat we systematisch en snel moeten reageren op desinformatie over corona, en de cyberveiligheid van essentiële gezondheidsinfrastructuur verbeteren. Als een lidstaat weer noodmaatregelen wil invoeren, moeten die beperkt en afgemeten zijn, zodat de rechtsstaat en de parlementaire democratie niet in het gedrang komen.

Het virus stopt niet aan de grenzen van de EU en daarom trekken de EU en haar lidstaten meer dan 36 miljard euro uit voor noodhulp, humanitaire hulp en steun op langere termijn voor landen in nood wereldwijd. De EU heeft ook een humanitaire luchtbrug opgezet om het vitale vervoer van hulpverleners en hulpgoederen op gang te houden.

We moeten met andere mondiale actoren, waaronder de VN en de WHO, blijven samenwerken aan de nodige internationale maatregelen tegen deze wereldwijde gezondheidsbedreiging, en voor de eerlijke toegang tot een COVID-19-vaccin. Dit moet gepaard gaan met inspanningen om de sociaal-economische gevolgen van deze crisis aan te pakken. De crisis zou anders de geboekte vooruitgang naar de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling teniet doen. Ook moeten we blijven investeren in de veerkracht van onze partnerlanden door hun zorgstelsels te versterken, wat weer bijdraagt aan het mondiale herstel. Alleen op deze manier kunnen we de huidige crisis in de EU en wereldwijd beëindigen.

Meer dan andere jaren moeten we inzetten op de bestrijding van de seizoensgriep voor 2020/2021 en moeten we nu al preventieve maatregelen nemen. In combinatie met diverse uitbraken van COVID-19 zou een zwaar griepseizoen onze zorg nog meer onder druk kunnen zetten.

De Europese Commissie blijft schouder aan schouder met de lidstaten vechten tegen COVID-19. Samen blijven we geld vrijmaken voor onderzoek om nieuwe uitbraken te kunnen voorspellen en de nodige tegenmaatregelen te ontwikkelen. Ook zullen we lokale goede praktijken in kaart brengen en verspreiden. Via haar ambitieuze herstelplan, onderbouwd met de gemoderniseerde langetermijnbegroting voor 2021-2027 en het instrument Next Generation EU, zal de EU ook investeren in herstelcapaciteit en veerkracht met het oog op toekomstige uitbraken van COVID-19, structurele hervormingen van de nationale zorgstelsels, en haar eigen crisisbeheersingssystemen en -capaciteiten. We moeten lessen trekken uit de coronacrisis. Europa zal er sterker uitkomen, eendrachtiger en beter voorbereid op toekomstige crisissituaties.

Activiteiten op EU-niveau

Crisisparaatheid en crisisrespons

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Coronarespons

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Coronarespons: Volksgezondheid

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Gezamenlijke aankoop van vaccins en geneesmiddelen

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Gezondheidsbeveiligingscomité

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

COVID-19-pandemie

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Nieuws

Europese Commissie schetst nodige maatregelen voor paraatheid

In een mededeling aan het Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s heeft de Europese Commissie aangegeven welke maatregelen op korte termijn nodig zijn om paraat te zijn voor nieuwe uitbraken van COVID-19 in de EU.

Factsheet over de mededeling van de Commissie

Dit factsheet geeft een goed overzicht van de maatregelen die worden genomen voor de paraatheid op korte termijn bij toekomstige uitbraken van COVID-19 in de EU. Het is beschikbaar in alle EU-talen.

Video's: Paraatheid voor mogelijke toekomstige uitbraken van COVID-19

Bekijk de video's over de genomen maatregelen en over de persconferentie van 15 juli over paraatheid, met onder meer commissaris Stella Kyriakides.

Reopen EU: nieuwe website van de Commissie met actuele reisinformatie

Reopen EU, een nieuwe interactieve website voor wie in Europa op reis wil, bevat alle informatie die nodig is om het veilig en gezond te houden. De inhoud wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar in 24 talen.

Altijd actuele informatie over COVID-19

Op een speciale pagina van de EU over volksgezondheid wordt de beschikbare informatie over COVID-19 elke dag bijgewerkt. Bekijk ook de links naar het ECDC en de WHO.

Gezondheidsbeveiligingscomité: alle verslagen over de coronacrisis

Het Gezondheidsbeveiligingscomité heeft tot taak de coördinatie en de uitwisseling van beste praktijken en informatie over nationale paraatheidsactiviteiten te verbeteren. Lidstaten coördineren er hun nationale aanpak van ernstige internationale bedreigingen van de gezondheid.

Factsheet van de WHO over de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Beheer van noodsituaties voor de volksgezondheid

Om de gezondheidsrisico’s van noodsituaties en rampen zo goed mogelijk op te vangen, is een combinatie van preventie, paraatheid, respons en herstelmaatregelen nodig. In dit factsheet staan feiten en cijfers over de aanpak van lidstaten op dit gebied.

Projecten van het gezondheidsprogramma

EU Healthy Gateways

Dit gemeenschappelijk optreden moet de lidstaten helpen om samen te werken en hun maatregelen te coördineren zodat zij paraat zijn en hun respons kunnen verbeteren bij grensovergangen, inclusief havens en luchthavens.

Andere interessante links

Next Generation EU

De door de Commissie voorgestelde herstelmaatregelen zullen voornamelijk worden betaald via een nieuw, tijdelijk financieringsinstrument, Next Generation EU, dat 750 miljard euro ter beschikking heeft.

EU‑mechanisme voor civiele bescherming

EU-Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties

OpenWHO

OpenWHO is een nieuw interactief webplatform van de WHO met onlinecursussen om de respons bij gezondheidscrises te verbeteren.