Skip to main content
Public Health

Bilten Zdravje-EU, št. 255: V žarišču

EU krepi ukrepe za kratkoročno zdravstveno pripravljenost na prihodnje izbruhe COVID-19

Po besedah Johna F. Ryana, direktorja Direktorata za javno zdravje, poznavanje držav in krizno upravljanje pri Generalnem direktoratu Evropske komisije za zdravje in varnost hrane, Evropska komisija sprejema ukrepe za zagotovitev kratkoročne zdravstvene pripravljenosti na prihodnje izbruhe COVID-19 v EU. Komisija je ta teden objavila sporočilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Evropskemu odboru regij, ki vsebuje opis teh ukrepov. V nadaljevanju so navedene ugotovitve iz tega sporočila.

EU se mora pripraviti na morebiten ponovni porast števila okužb s COVID-19. Za to je potrebno kratkoročno in tesno usklajeno ukrepanje za okrepitev ključnih področij pripravljenosti in odzivanja. Zgodnje odkrivanje primerov in hiter odziv za preprečevanje nadaljnjega širjenja skupaj s posebnimi ukrepi za zaščito najranljivejših skupin v naši družbi so trenutno najboljša možnost za preprečitev ponovne uvedbe obsežnih omejevalnih ukrepov, kot so omejitve gibanja. To sporočilo navaja ukrepe, ki jih je treba sprejeti, pri čemer se opira na tekoče delo držav članic, Komisije in agencij EU.

Te ukrepe bi bilo treba podpreti z zanesljivimi dokazi in obsežnimi prizadevanji na področju obveščanja javnosti. Uspeh pri preprečevanju ponovnega naraščanja števila primerov je v veliki meri odvisen od vedenja posameznikov in upoštevanja javnozdravstvenih priporočil. Bistvena je stalna pozornost vseh in s tem stalno upoštevanje sklopa osnovnih varnostnih ukrepov. Zato je pomembno, da javnost sprejema in razume utemeljenost in pomembnost teh ukrepov. Spremljanje stopnje sprejetosti v družbi in odzivanje na pomisleke družbe bosta ključna dejavnika prihodnjega razvoja. Delo na področju obveščanja zajema tudi sistematičen in takojšen odziv na dezinformacije o pandemiji koronavirusa, prav tako pa so potrebna nadaljnja prizadevanja za okrepitev kibernetske odpornosti ključne zdravstvene infrastrukture. Če se država članica odloči za ponovno uvedbo izrednih ukrepov, bi morali biti ti ukrepi preudarni in omejeni ter ne bi smeli ovirati pravne države in parlamentarne demokracije.

Virus pa se ne ustavi na mejah EU, zato EU in njene države članice tretjim državam, ki potrebujejo pomoč, zagotavljajo nujno pomoč, mostove humanitarne pomoči in dolgoročno podporo v višini več kot 36 milijard EUR. Vzpostavile so tudi humanitarni zračni most EU, da bi ohranile ključne povezave za prevoz humanitarnega in zdravstvenega osebja in opreme.

Treba bi bilo nadaljevati usklajena prizadevanja z drugimi svetovnimi akterji, tudi z OZN in SZO, ter zagotoviti potreben mednarodni odziv na to svetovno grožnjo za zdravje, vključno s pravičnim dostopom do cepiva proti COVID-19. Obenem bi si bilo treba prizadevati za odpravo socialno-ekonomskih učinkov te krize, ki bi lahko ogrozili napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja in naložbah v odpornost partnerskih držav, zlasti s krepitvijo zdravstvenih sistemov, da bi se podprlo svetovno okrevanje. To je edini način za rešitev trenutne pandemične krize v EU in po svetu.

V sezoni 2020/2021 si bomo morali bolj kot kadar koli doslej prizadevati za zmanjšanje učinka sezonske gripe, ustrezne dejavnosti v ta namen pa je treba začeti izvajati že zdaj. Sočasni izbruh COVID-19 in hude sezonske gripe bi namreč lahko še dodatno obremenil naše že tako preobremenjene zdravstvene sisteme.

Evropska komisija bo v boju proti COVID-19 še naprej sodelovala z državami članicami. Skupaj bomo tudi v prihodnje financirali raziskave za napovedovanje širjenja in ponovnih izbruhov ter podpirali razvoj potrebnih zdravstvenih protiukrepov. Prav tako bomo spodbujali prepoznavanje in razširjanje lokalnih dobrih praks. Evropa bo z ambicioznim načrtom za okrevanje, ki temelji na prenovljenem dolgoročnem proračunu za obdobje 2021–2027 in instrumentu „Next Generation EU“, vlagala v okrevanje in odpornost pred morebitnimi novimi izbruhi COVID-19, podprla strukturne spremembe zdravstvenih sistemov ter okrepila sisteme in zmogljivosti Unije za krizno upravljanje. Temeljito bo preučila izkušnje, pridobljene med krizo zaradi COVID-19, da bo iz nje izšla močnejša, bolj povezana in bolje opremljena za reševanje prihodnjih kriz.

Dejavnosti na ravni EU

Pripravljenost in odzivanje na krize

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Odziv na koronavirus

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Odziv na koronavirus – Javno zdravje

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Skupno javno naročanje zdravstvenih protiukrepov

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Odbor za zdravstveno varnost

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Pandemija COVID-19

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Novice

Evropska komisija objavila sporočilo o ukrepih za kratkoročno zdravstveno pripravljenost na prihodnje izbruhe COVID-19 v EU

Sporočilo o teh ukrepih je bilo poslano Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Evropskemu odboru regij.

Preberite informativni pregled o sporočilu

V tem informativnem pregledu so opisani ukrepi, sprejeti za okrepitev kratkoročne pripravljenosti na morebitne prihodnje izbruhe COVID-19 v EU. Na voljo je v vseh jezikih EU.

Videoposnetki: pripravljenost na morebitne prihodnje izbruhe COVID-19

Če želite izvedeti več o sprejetih ukrepih, si oglejte kratek informativni videoposnetek ter videoposnetke s tiskovne konference o pripravljenosti, ki je potekala 15. julija in na kateri je sodelovala komisarka za zdravje Stela Kiriakides.

Komisija predstavila interaktivno orodje Re-open EU, ki zagotavlja posodobljene potovalne informacije

To interaktivno orodje uporabnikom zagotavlja informacije, ki omogočajo načrtovanje potovanj in počitnic v Evropi ob upoštevanju zdravstvenih in varnostnih vidikov. Informacije se pogosto posodabljajo, na voljo pa so v 24 jezikih.

Na spletni strani EU o javnem zdravju so na voljo redno posodobljene informacije o COVID-19

Ta spletna stran se dnevno posodablja, da se upoštevajo hitro spreminjajoče se razmere. Na njej lahko najdete tudi povezave do ECDC in SZO.

Preberite vsa poročila Odbora za zdravstveno varnost o izbruhu COVID-19

Odbor za zdravstveno varnost ima nalogo krepiti usklajevanje in izmenjavo najboljših praks in informacij o dejavnostih v zvezi z nacionalno pripravljenostjo. Države članice se v okviru tega odbora med seboj posvetujejo in usklajujejo nacionalne odzive na resne čezmejne nevarnosti za zdravje.

Informativni pregled SZO o ciljih trajnostnega razvoja – Obvladovanje zdravstvenih tveganj v izrednih razmerah (2019)

Za obvladovanje zdravstvenih tveganj, ki jih predstavljajo izredne razmere in nesreče, je potrebna kombinacija ukrepov preprečevanja, pripravljenosti, odzivanja in okrevanja. Ta informativni pregled vsebuje dejstva in številke ter zaveze držav članic na tem področju.

Projekti zdravstvenega programa

EU Healthy Gateways

Cilj tega skupnega ukrepa je podpreti sodelovanje in usklajeno ukrepanje držav članic za izboljšanje njihove pripravljenosti in zmogljivosti za odzivanje na točkah vstopa, vključno s pristanišči, letališči in kopenskimi mejnimi prehodi.

Druge zanimive povezave

Instrument „Next Generation EU“

Nov začasen instrument za okrevanje „Next Generation EU“ bo s finančnimi sredstvi v višini 750 milijard evrov gonilo glavnega dela ukrepov za okrevanje, ki jih je predlagala Evropska komisija.

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

Center za usklajevanje nujnega odziva

OpenWHO

OpenWHO je nova interaktivna spletna platforma SZO, na kateri so na voljo spletni tečaji za izboljšanje odzivanja na izredne zdravstvene razmere.