Skip to main content
Public Health

Terveys-EU-uutiskirje 256 – Valokeilassa

Ravinto, liikunta ja rokotukset edelleen lasten terveellisen elämän kulmakiviä

Lukuvuosi 2020–2021 alkaa poikkeuksellisissa oloissa, koska covid-19-pandemia edellyttää edelleen rajoituksia. Paikallisviranomaiset seuraavat tilannetta tarkasti ja tarvittaessa tiukentavat niitä. Viruksen torjunta on tärkeää, mutta lasten terveydestä on pidettävä huolta myös muilla tavoin. Terveys-EU-uutiskirje haastatteli kansanterveysasioista Euroopan komissiossa vastaavaa John F. Ryania kouluikäisten lasten ja nuorten terveyttä edistävistä EU-hankkeista. Erityisesti Ryan halusi nostaa esille EU:n terveyspalkintokilpailun, vihannesten ja hedelmien koulujakelujärjestelmän sekä eurooppalaisen koululiikuntapäivän.

Kuinka EU:n terveyspalkintokilpailu edistää lasten terveyttä?

EU:n terveyspalkintokilpailun tämänvuotisina teemoina ovat terveet elämäntavat ja 6–18-vuotiaiden lasten rokottaminen, jotka molemmat ovat omalla tavallaan keskeisessä asemassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta. Kilpailun avulla tuodaan esiin terveiden elämäntapojen ja rokottamisen merkitystä ja jaetaan tietoa onnistuneista hankkeista ja hyvistä toimintatavoista.

Koulut voivat osallistua kilpailun kumpaankin osioon, ja voittajien saamat rahapalkinnot auttavat niitä jatkamaan työtään lasten terveyden hyväksi. Terveitä elämäntapoja koskeva osio on koulujen lisäksi avoin myös kaupungeille ja kunnille ja rokottamista koskeva osio puolestaan myös kansalaisjärjestöille ja päiväkodeille. Kilpailuaikaa on vielä jäljellä – hakemukset on toimitettava 16.9.2020 mennessä.

EU:n terveyspalkinnon avulla halutaan tuoda suuren yleisön tietoon koulujen, päiväkotien, kuntien ja kaupunkien sekä kansalaisjärjestöjen rooli kansanterveystyössä. Tietoa kilpailuun osallistuneista hankkeista levitetään esimerkkeinä hyvistä toimintatavoista, joita voidaan soveltaa muuallakin.

Mikä on EU:n vihannesten ja hedelmien koulujakelujärjestelmä?

Hankkeessa toimitetaan koululaisille tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja maitoa sekä tiettyjä maitotuotteita ilmaiseksi. EU investoi tähän toimintaan 250 miljoonaa euroa kouluvuotta kohti vuoteen 2023 asti. Järjestelmästä rahoitetaan myös teemaan sopivaa toimintaa, kuten koululaisten vierailuja paikallisille maatiloille, koulujen viljelypalstoja, kokkaustyöpajoja, teemapäiviä ja pelejä.

Kun lapset näkevät, mistä elintarvikkeet tulevat ja miten herkullista ja terveellistä ruokaa valmistetaan, heidän on helpompi omaksua terveellisiä tottumuksia. Heidän on tärkeää saada ohjausta tähän suuntaan sekä kotona että koulussa. Terveellinen ruokavalio – ja riittävä liikunta – ovat keinoja, joilla jokainen voi pienentää syöpäriskiään, kuten Euroopan syöväntorjuntasäännöstössä todetaan.

Vietetäänkö eurooppalaista koululiikuntapäivää tänä vuonna?

Kuudetta eurooppalaista koululiikuntapäivää vietetään 25.9.2020 covid-19-epidemian asettamista haasteista huolimatta. Juuri nyt on tärkeää kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan, koska pandemia on vaikuttanut heidän henkiseen hyvinvointiinsa ja sosiaaliseen elämäänsä. Fyysinen aktiivisuus ja liikunta voivat auttaa hälventämään ahdistusta ja masennusta ja samalla pitää kuntoa yllä.

Tänä vuonna kouluja on pyydetty miettimään ja näyttämään muillekin, miten toimintaa voidaan mukauttaa kansallisten ja paikallisten viranomaisten sääntöihin ja järjestää joko verkko- tai lähitapahtumia tai niiden yhdistelmiä. Verkossa järjestettäviä liikuntatilaisuuksia striimataan halki Euroopan, ja koulut voivat ladata omia videoitaan teemapäivän verkkosivustolle (ks. European School Sport Day Toolkit -opas ja Communications Handbook -opas ESSD:n verkkosivustolla).

Eurooppalainen koululiikuntapäivä saa rahoitusta Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta ja on osa urheilun eurooppalaista teemaviikkoa (#BeActive). Viime vuonna koululiikuntapäivään osallistui 9 000 koulua 44 maassa ja kaikkiaan 3 miljoonaa lasta harrasti päivän aikana liikuntaa kahden tunnin ajan. Tavoitteena on, että lapsia ei kannusteta liikkumaan vain kerran vuodessa vaan siitä tulee osa arkipäivää.

EU:n tason toimet

Ravitsemus ja liikunta

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Rokottaminen

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

EU:n terveyspolitiikkafoorumi

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

DigCompEdu – opettajien digitaalisten taitojen viitekehys

Euroopan komissio – Yhteinen tutkimuskeskus

Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn tietokeskus

Euroopan komissio – Yhteinen tutkimuskeskus

Uutiset

EU:n terveyspalkintokilpailu: rokottaminen – määräaika umpeutuu 16.9.2020

Tämä EU:n terveyspalkintokilpailun osio on suunnattu kansalaisjärjestöille, kouluille ja päiväkodeille, jotka edistävät alle 18-vuotiaiden rokottamista. Kilpailun avulla komissio haluaa tuoda esiin rokottamisen merkitystä kansanterveyden kannalta. WHO:n arvion mukaan rokotteiden avulla voitaisiin vuosittain säästää 2–3 miljoonaa ihmishenkeä.

EU:n terveyspalkintokilpailu: terveelliset elämäntavat – määräaika umpeutuu 16.9.2020

Tähän EU:n terveyspalkintokilpailun osioon voivat osallistua hankkeet, joissa edistetään lasten ja nuorten (6–18-vuotiaat) terveellisiä elämäntapoja. Jo nuorena omaksutut terveelliset ravintotottumukset ja liikunnallinen elämäntapa luovat perustan pysyvästi terveellisille elintavoille myös aikuisena.

Eurooppalainen koululiikuntapäivä (25.9.2020)

EU:n Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa kannustetaan kouluja aktivoimaan oppilaitaan liikkumaan koululiikuntapäivänä vähintään 2 tunnin ajan. Yksi tämänvuotisen teemapäivän liikuntahaasteista on kävellä tai juosta 2 020 metriä päivän aikana, mutta myös tanssiminen, hyppeleminen ja kaikenlaiset liikunnalliset leikit sopivat päivän ohjelmaan.

Urheilun eurooppalainen teemaviikko: terve ruumis ja mieli (23.–30.9.2020)

Vuotuisen urheilun teemaviikon tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan. Teemaviikon aineistoa on olosuhteiden vuoksi nyt entistä enemmän verkossa, ja järjestäjät muistuttavatkin, että pandemian aikana urheilu on hyvä keino pitää yllä fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

#BeActiveAtHome-kampanja – liikuntaa rajoitusten aikana

Liikunta edistää henkistä ja fyysistä terveyttä sekä yleistä hyvinvointia. #BeActiveAtHome-kampanjan avulla Euroopan komisiso kannustaa ihmisiä kertomaan muillekin, miten he huolehtivat kunnostaan koronaviruskriisin aikana.

Ravitsemus ja liikunta – Euroopan komission aloitteet

Komissio pyrkii torjumaan roskaruoan aggressiivista markkinointia lapsille. Komissio myös kannustaa vähentämään sokeria, rasvaa ja suolaa elintarvikkeissa ja tarjoamaan hedelmiä ja vihanneksia koululaisille sekä lisäämään liikuntamahdollisuuksia koulussa ja muualla lasten lähiympäristössä.

Maidon, vihannesten ja hedelmien koulujakelujärjestelmä EU:ssa – tietokooste

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma

Komission hyväksymässä uudessa toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon covid-19-kriisistä saadut kokemukset ja luodaan pitkän aikavälin visio koulutuksen digitalisaatiolle EU:ssa.

DigCompEdu-kehys auttaa opettajia hyödyntämään digiteknologioita

DigCompEdu-viitekehys on tarkoitettu opettajille kaikilla opetuksen tasoilla, niin esi- ja perusopetuksessa kuin ammatillisessa, korkea-asteen ja aikuisopetuksessakin. Viitekehyksessä eritellään taitoja, joita opettajalla olisi oltava, jotta hän voi mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää digiteknologioita opetuksessa, oppimisessa ja tulosten arvioinnissa.

SELFIE-itsearviointiväline koulujen verkko-opetuksen suunnittelun apuna

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) on maksuton ja helppokäyttöinen itsearviointiväline, joka on muokattavissa kulloistenkin tarpeiden mukaan. Sen tarkoituksena on auttaa kouluja sisällyttämään digitaaliteknologia opetukseen, oppimiseen ja arviointiin.

Covid-19-epidemian mahdolliset vaikutukset koulutukseen – Yhteisen tutkimuskeskuksen raportti

Raportissa tarkastellaan oppilaitosten ja opiskelijoiden covid-19-epidemian aikana kohtaamia ongelmia ja annetaan suosituksia vaihtoehtoisiin opetusmenetelmiin ja verkko-opetukseen valmistautumisesta.

Koulutuksen epätasa-arvo Euroopassa ja lähiopetuksen lopettaminen covid-19-kriisin aikana – Euroopan komission toimintapoliittinen asiakirja

Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen raportin mukaan vähäosaiset lapset tarvitsevat kohdennettuja erityistoimia selvitäkseen covid-19-kriisin koulunkäyntiin aiheuttamista katkoksista.

WHO: Koulut ja covid-19 –

Unicef ja WHO: Käsienpesumahdollisuus puuttui yli 40 prosentista maailman kouluista ennen covid-19-pandemian alkua

Unicefin ja WHOn yhteisestä seurantaohjelmasta saadut tiedot osoittavat, että vuonna 2019 mahdollisuus käsienpesuun saippualla ja vedellä puuttui 43 prosentista maailman kouluista. Käsienpesu on keskeinen turvallisuustekijä pandemian aikana.

ECDC: Lasten covid-19-tartunnat ja kouluympäristön rooli viruksen leviämisessä

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on laatinut yleiskatsauksen covid-19-taudin epidemiologisista ominaispiirteistä lasten ja nuorten (0–18-vuotiaat) kohdalla EU- ja ETA-maissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Samalla myös arvioidaan lastenhoitojärjestelyjen merkitystä covid-19:n leviämiseen.

EU:n terveysalan toimintaohjelman hankkeet

Obtains-E2-hanke: koulutus ja tietopalvelut lihavuuden torjunnan tukena Euroopassa (vaihe 2)

OBTAINS-E2-hankkeessa pyritään jakamaan painonhallintapalvelujen parhaita käytäntöjä ja saattamaan luotettavaa tietoa tasavertaisesti kaikkien saataville.

Muita linkkejä

Lasten lihavuutta koskeva toimintasuunnitelma

Euroopan syövänvastainen säännöstö

STOP-hanke – tiede ja teknologia lasten lihavuuden torjunnan apuna

EU:n parhaiden käytäntöjen portaali

Euroopan komissio: Kouluruokien reseptikirja

Tartu Call for a Healthy Lifestyle – terveiden elämäntapojen edistäminen

Elintarvikkeiden uudelleenmuokkaus

Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien markkinointi lapsille ja nuorille

World Obesity -säätiö