Skip to main content
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa nr 256 – I fokus

Årets skolstart är annorlunda, men EU har samma mål att ge barn en hälsosam start i livet

Inledningen av läsåret 2020–2021 är helt olikt andra år, eftersom covid-19 fortfarande medför begränsningar och lokala myndigheter är beredda att reagera vid utbrott. Men en sak har inte förändrats – EU:s åtagande att ge skolbarn en hälsosam start i livet. Vi frågade kommissionens folkhälsodirektör John F. Ryan om flera initiativ som är särskilt relevanta när det nya läsåret inleds: EU:s folkhälsopris, frukt- och grönsaksprogrammet och EU:s skolidrottsdag.

Hur gynnar EU:s folkhälsopris 2020 barn?

EU:s folkhälsopris 2020 gynnar skolbarn genom att belöna och sprida initiativ som kan skydda och förbättra deras hälsa på två olika sätt – genom att främja en hälsosam livsstil och genom att främja vaccination av barn i åldern 6–18 år. Båda är avgörande för barns hälsa och folkhälsopriset lyfter fram bra initiativ och uppmuntrar till ökat engagemang.

Dessutom kan skolorna tävla om båda priserna vilket kan ge mer resurser i deras arbete med att främja god hälsa. Kategorin hälsosam livsstil är öppen även för städer, och vaccinationskategorin är öppen också för icke-statliga organisationer och förskolor, utöver skolor. Det finns fortfarande möjlighet att delta – sista inlämningsdag är den 16 september 2020.

EU:s folkhälsopris ökar också kunskapen om den viktiga roll som skolor, förskolor, städer och icke-statliga organisationer spelar för att främja folkhälsan, och de initiativ som lämnas in till priset framförs som god praxis som kan anpassas för att användas på annat håll eller tjäna som inspiration.

Vad är EU:s frukt- och grönsaksprogram?

EU investerar 250 miljoner euro per läsår till 2023 för detta initiativ som gratis delar ut färsk frukt, färska grönsaker, mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever. Programmet finansierar också utbildning utanför skolan, t.ex. resor till lokala bondgårdar, skolträdgårdar, matlagningsworkshoppar, temadagar och tävlingar.

Genom att se var maten kommer ifrån och hur man kan tillaga och njuta av hälsosamma måltider är det mycket mer sannolikt att barn lär sig goda vanor. Detta är viktigt att lära sig, hemma och i skolan. Att äta hälsosamt – och vara fysiskt aktiv – hör till de 12 sätten att minska risken att drabbas av cancer, som beskrivs i den europeiska kodexen mot cancer.

Kommer EU:s skolidrottsdag att äga rum i år?

Skolidrottsdagen anordnas den 25 september 2020, trots de utmaningar som covid-19 medför. Det är viktigare än någonsin att uppmuntra fysisk aktivitet eftersom pandemin har påverkat barns känslomässiga och sociala välbefinnande, och att vara fysiskt aktiv kan bidra till att avvärja ångest och depression samt hjälpa eleverna att hålla sig i fysisk kondition.

I år uppmanas skolorna att visa hur de anpassar sin verksamhet genom att planera evenemang på webben eller på plats, eller i form av en mix av båda, i enlighet med nationella och lokala anvisningar. Webbaserad idrottsundervisning kommer att sändas i hela Europa och skolorna kan också ladda upp sina egna videoklipp på den officiella webbplatsen (se European School Sport Day Toolkit and Communications Handbook på webben och välj svensk version).

Europeiska skolidrottsdagen medfinansieras av kommissionens program Erasmus+ och är en del av den europeiska idrottsveckan #BeActive. I fjol bidrog 9 000 skolor i 44 länder till att 3 miljoner barn var fysiskt aktiva i sammanlagt två timmar under en och samma dag. Men det är vår förhoppning att uppmuntran av barn att vara mer fysiskt aktiva inte ses som en årlig utmaning utan som ett dagligt mål.

Åtgärder på EU-nivå

Kost och fysisk aktivitet

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Vaccinationer

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Folkhälsoplattformen

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Referensram för digital kompetens bland lärare (DigCompEdu)

EU-kommissionen – gemensamma forskningscentrumet

Kunskapsportal om hälsofrämjande insatser

EU-kommissionen – gemensamma forskningscentrumet

Nyheter

EU:s folkhälsopris 2020 – vaccinationsprojekt: Deadline 16 september 2020

Icke-statliga organisationer, skolor och förskolor som vill främja vaccination av barn och unga (0–18 år) kan lämna in sina initiativ. Med denna utmärkelse stöder kommissionen vaccinationer, som enligt WHO räddar 2–3 miljoner liv varje år.

EU:s folkhälsopris 2020 – projekt för hälsosam livsstil: Deadline 16 september 2020

Skolor och städer med initiativ för att främja en hälsosam livsstil för barn och unga (mellan 6 och 18 år) kan delta. Sunda matvanor och fysisk aktivitet från tidiga år är avgörande för att få vara frisk och må bra hela livet.

Europeiska skolidrottsdagen den 25 september – på webben och i skolorna!

Det här initiativet finansieras genom EU-programmet Erasmus+ och sporrar skolorna att aktivera sina elever i minst två timmar under dagen. En utmaning är att springa eller gå 2020 meter år 2020, men alla typer av fysisk aktivitet räknas, t.ex. hoppa, studsa och dansa!

Europeiska idrottsveckan den 23–30 september 2020 har temat psykisk och fysisk hälsa

Den årliga europeiska idrottsveckan använder många kreativa metoder för att sporra människor till en aktiv livsstil, flera finns nu på nätet. Under pandemin har idrotten varit ett sätt för många att bevara det fysiska och psykiska välbefinnandet.

Kommissionen lanserar #BeActiveAtHome för att hjälpa människor att förbli aktiva trots nedstängningar och restriktioner

Idrott och fysisk aktivitet förbättrar den fysiska och psykiska hälsan och det allmänna välbefinnandet. Kommissionen uppmanar människor att visa andra hur de uppehåller konditionen under coronakrisen – för att hjälpa människor i och utanför Europa att #BeActiveAtHome!

Läs mer om kommissionens initiativ om kost och motion

Kommissionen arbetar för att minska den aggressiva marknadsföringen av skräpmat till barn, ändra recept för att sänka socker-, fett- och salthalten, dela ut färsk frukt och färska grönsaker till skolelever och underlätta fysiska aktiviteter i skolan och i samhället.

Faktabladet om EU:s skolprogram: Frukt, grönsaker och mjölk

Kommissionen antar en ny handlingsplan för digital utbildning

Den nya handlingsplanen bygger på lärdomarna från coronakrisen och innehåller en långsiktig vision för digitaliseringen av utbildningssektorn.

Kommissionens referensram DigCompEdu hjälper lärare att dra full nytta av digital teknik

Den allmänna referensramen DigCompEdu riktar sig till lärare på alla nivåer, från förskola till yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning. Den fastställer vilken digital kompetens lärarna bör tillägna sig för att till fullo utnyttja digital teknik för undervisning, lärande och bedömning.

Kommissionens verktyg Selfie kan hjälpa skolorna att planera distansundervisning under det nya läsåret

Selfie är ett gratis och anpassningsbart självskattningsverktyg som ska hjälpa skolorna att integrera den digitala tekniken i undervisning, lärande och bedömning.

Gemensamma forskningscentrumets rapport om hur covid-19 kan ha påverkat utbildningen

Rapporten belyser de svårigheter som skolor och elever ställs inför under denna period och rekommenderar att skolorna förbereder sig för alternativa undervisningsmetoder, bland annat webbaserad undervisning.

Policydokument om ojämlikhet i utbildningen i EU och stängningar av fysiska skolor under coronakrisen

I rapporten från kommissionens gemensamma forskningscentrum betonas behovet av riktade åtgärder för att hjälpa missgynnade barn att komma ikapp.

WHO: Frågor och svar om skolan och covid-19

2 av 5 skolor runtom i världen saknade grundläggande handtvättmöjligheter före covid-19-pandemin – Unicef, WHO

Uppgifter från WHO:s och Unicefs gemensamma övervakningsprogram visar att 43 % av världens skolor saknade tillgång till grundläggande handtvätt med tvål och vatten under 2019, vilket är en viktig förutsättning för en trygg skolgång under pandemin.

EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC): Covid-19 hos barn och skolans roll för smittspridningen

ECDC ger en översikt över covid-19 hos barn (0–18 år) när det gäller förekomst och symtom i EU-/EES-länderna och Storbritannien, och bedömer vilken roll barnomsorgsmiljöer spelar i smittspridningen.

Projekt inom folkhälsoprogrammet

Obtains E2: OBesity Training And Information Services in Europe – fas 2

Obtains-E2 stöder tillgången till tjänster för viktkontroll utifrån bästa praxis och har som mål att alla ska få tillgång till tillförlitlig information, med särskilt fokus på att minska ojämlikhet och utveckla strategier för att bekämpa fetma i hela regionen.

Läs mer

Handlingsplan mot barnfetma

Europeiska kodexen mot cancer

Stop – forskning och teknik i åtgärderna mot barnfetma

Portalen för bästa praxis

EU-kommissionen – Receptsamling: Lunch at school

Tartu-uppropet för en sund livsstil

Initiativ för mindre socker i maten

Marknadsföring av livsmedel och alkoholfria drycker till barn och ungdomar

World Obesity Foundation