Направо към основното съдържание
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 257 — На фокус

Бъдете сърцати! Безопасно е, а освен това и важно, да потърсите помощ и грижи при наличие на сърдечносъдово заболяване по време на пандемията от COVID-19

Щефан Шрек, началник на отдел „Промоция на здравето, профилактика на болестите, финансови инструменти“ говори с нас преди Световния ден на сърцето, 29 септември. Сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за преждевременна смърт по света.

Как се отрази COVID-19 върху сърдечносъдовите заболявания?

Пандемията подчерта множество проблеми и подложи на натиск нашите здравни системи. Тя също така породи допълнителни предизвикателства за хората, които вече страдат от различни заболявания, като например сърдечносъдови болести, тъй като тези хора са изложени на по-голям риск да се разболеят тежко, ако се заразят с COVID-19.

Освен това настоящото положение принуди много пациенти, включително пациенти със сърдечни болести, да избягват болниците и лекарите от страх да не се заразят с вируса. Много пациенти пропуснаха или отложиха своите редовни, последващи и други прегледи и дори планирани операции.

Пандемията също така затруднява някои хора да са физически активни, било то поради много строги мерки за изолация в домашни условия или поради по-малкия брой места, където могат да се разхождат, бягат или спортуват. Стресът, предизвикан от пандемията, може също да окаже въздействие върху сърдечното здраве и да накара хората да пушат, да се хранят емоционално, да пият твърде много алкохол или да вършат други нездравословни неща.

Имате ли съвети за пациентите със сърдечносъдови заболявания по време на пандемията от COVID-19?

Пациентите трябва да са наясно, че рисковете от инфаркт и инсулт далеч надхвърлят рисковете от заразяване с COVID-19. Много е важно незабавно да потърсите медицинска помощ, ако имате симптоми на сърдечносъдово заболяване. Пациентите и хората като цяло трябва да знаят, че е безопасно да отидат в болница или на лекар и че е важно да не пропускат редовните прегледи.

Какво прави Европейската комисия в областта на сърдечносъдовите заболявания?

Много от рисковите фактори за сърдечносъдовите заболявания са рискови фактори и за други незаразни болести. Затова ЕС подхожда към предизвикателството, което незаразните болести представляват за гражданите на Съюза, чрез интегрирани действия с акцент върху профилактиката в различни сектори и области на политиката в съчетание с усилия за укрепване на здравните системи.

Европейската комисия е поела ангажимент да подкрепя усилията на страните от ЕС за постигане на деветте доброволни цели на ООН и Световната здравна организация до 2025 г., както и на целта за устойчиво развитие 3.4 за намаляване на случаите на преждевременна смърт от незаразни болести с една трета и насърчаване на психичното здраве и благосъстояние до 2030 г.

С цел справяне с тези предизвикателства и подпомагане на държавите членки да постигнат тези цели Комисията създаде Ръководната група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на незаразните заболявания. Ръководната група подпомага държавите членки, като насърчава обмена на опит, политики и практики.

Защо Европейската комисия поставя такъв акцент върху незаразните болести?

Незаразните болести, като например сърдечносъдовите и раковите заболявания, са основни причини за увреждания, лошо здравословно състояние, пенсиониране по здравословни причини и преждевременна смърт в ЕС, което води до значителни социални и икономически разходи. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие всяка година в ЕС приблизително 550 000 души в трудоспособна възраст умират преждевременно от незаразни заболявания. Като основна причина за смъртност в ЕС на тях се пада по-голямата част от разходите за здравно обслужване. Те струват на икономиките в ЕС 115 млрд. евро годишно. Това са доста тревожни данни, но има едно изчисление, което ни дава много надежда и ни мотивира в нашата работа, и то е, че до 80 % от незаразните заболявания могат да бъдат предотвратени чрез здравословен начин на живот.

Дейности на равнище ЕС

Незаразни болести

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Сърдечносъдови заболявания

Европейска комисия — Научни изследвания и иновации

Новини

Ръководната група по промоция на здравето, профилактика на болестите и контрол на незаразните заболявания провежда виртуално заседание на 10 септември

Групата представи първоначалните резултати от проучванията на приоритетите в областта на общественото здраве в държавите членки, извършени с цел определяне на най-важните приоритети за здравни интервенции и добри практики на ниво население за периода 2021—2022 г. Планира се един от тези приоритети да бъде профилактиката на незаразните болести.

Комисията провежда конференция за здравословен начин на живот

Конференцията, организирана от Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните към Комисията, се проведе на платформата за здравна политика. Регистрираните потребители могат да намерят резюме от конференцията и друга информация на платформата.

Световният ден на сърцето, 29 септември, придобива още по-голямо значение по време на пандемията от COVID-19

Хората със сърдечносъдови заболявания и свързаните с тях рискови фактори, включително високо кръвно налягане и диабет, са по-уязвими от тежки форми на болестта, причинявана от коронавируса. Включете се в тазгодишната глобална кампания за повишаване на осведомеността и действия и помогнете за намаляване на рисковете от сърдечносъдови заболявания.

Евростат предоставя статистика и анализ за водещата причина за смърт в ЕС

Сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смърт в ЕС. Евростат предоставя статистически данни за броя на смъртните случаи, причинени от сърдечносъдови заболявания в ЕС и в държавите членки, заболеваемостта от сърдечносъдови заболявания по пол и възраст и други данни и анализи.

СЗО получава подкрепа за намаляване на бремето на сърдечносъдовите заболявания с 25 %

Правителствата одобриха деветте глобални доброволни цели на СЗО в рамките на общата цел за намаляване с 25 % до 2025 г. на случаите на преждевременна смърт, причинена от четирите основни незаразни заболявания. Това може да бъде постигнато чрез политически ангажимент на високо равнище, действия на всички нива на управление и подкрепа и ангажираност от всички.

Проекти по линия на здравната програма

YOUNG 50

Финансираният от ЕС проект YOUNG 50 има за цел да допринесе за промяна или намаляване на рисковите фактори сред хората на възраст около 50 години, които са в добро здраве, за популяризиране на действия за промяна на нездравословния начин на живот и за подобряване на знанията и възприятията сред населението за рисковете, свързани със сърдечносъдовите болести.

Други интересни връзки