Přejít na hlavní obsah
Public Health

Zpravodaj Zdraví v EU č. 257 – Téma

Řiďte se srdcem! Proč je důležité i během pandemie covid-19 vyhledat pomoc a zdravotní péči v souvislosti s kardiovaskulárním onemocněním

Před začátkem Světového dne srdce (29. září) s námi hovořil vedoucí oddělení pro podporu zdraví, prevenci nemocí a finanční nástroje Stefan Schreck. Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou předčasných úmrtí ve světě.

Jaký dopad má na tato onemocnění covid-19?

Pandemie upozornila na řadu problémů a naše systémy zdravotní péče jsou její vinou pod tlakem. Znamená rovněž další problémy pro osoby s již existujícím onemocněním (např. kardiovaskulárním), protože u těchto pacientů existuje vyšší riziko vzniku vážného průběhu onemocnění, pokud jsou nakaženi koronavirem.

Současná situace navíc vede k tomu, že mnoho pacientů, včetně kardiaků, se nemocnicím i lékařům vyhýbá ze strachu, že se virem nakazí. Mnoho pacientů zmeškalo nebo odložilo pravidelné kontroly, vyšetření a dokonce plánované operace.

Kvůli pandemii se rovněž omezila fyzická aktivita některých osob, protože museli během omezení volného pohybu zůstat doma a nemohli se jít projít, zaběhat nebo jinak zasportovat. Stres způsobený pandemií může mít rovněž dopad na celkové zdraví (zejména srdce) a může vést lidi ke kouření a přejídání či nadměrnému pití a celkově ke špatnému životnímu stylu.

Co byste pacientům s kardiovaskulárním onemocněním během pandemie covid-19 poradil?

Pacienti by si měli být vědomi toho, že riziko infarktu a cévní mozkové příhody zdaleka převažuje riziko onemocnění covidem-19. V případě jakýchkoli známek kardiovaskulárních potíží by měli okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Pacienti a ostatní lidé by měli vědět, že zajít do nemocnice poradit se s lékařem není nebezpečné a že je důležité pravidelně chodit na kontroly a prohlídky.

Dělá něco proti kardiovaskulárním onemocněním také Evropská komise?

Mnoho rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění představuje také rizikové faktory pro jiná nepřenosná onemocnění. EU proto z toho důvodu přistupuje k tomuto problému prostřednictvím integrované reakce zaměřené na prevenci napříč resorty a politickými oblastmi, v kombinaci s úsilím o posílení systémů zdravotní péče.

Evropská komise je odhodlána podporovat členské státy EU v jejich úsilí splnit do roku 2025 devět dobrovolných cílů Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizace a do roku 2030 také splnit cíle udržitelného rozvoje č. 3.4, který spočívá ve snížení počtu předčasných úmrtí v důsledku nepřenosných nemocí o jednu třetinu, a rovněž propagovat zásady duševního zdraví a dobrého zdravotního stavu.

K řešení těchto výzev a pomoci členským státům dosáhnout stanovených cílů zřídila Komise řídící skupinu pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí. Řídící skupina podporuje výměnu zkušeností, politických opatření a postupů mezi členskými státy.

Proč se Evropská komise tolik zaměřuje na nepřenosné nemoci?

Nepřenosné nemoci jako kardiovaskulární onemocnění či rakovina jsou hlavními příčinami invalidity, špatného zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze zdravotních důvodů a předčasné úmrtnosti. Takto vznikají společenské i hospodářské náklady značného rozsahu. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj každoročně na nepřenosné nemoci v EU předčasně zemře přibližně 550 000 osob v produktivním věku. Coby hlavní příčina úmrtí v EU pak tyto nemoci představují i největší podíl výdajů na zdravotní péči – ekonomiky EU na jejich léčbu ročně vydají celkem 115 miliard eur. Jedná se sice o vysoké číslo, existuje však odhad, který nám dává naději a je hnací silou naší práce – téměř 80 % nepřenosných nemocí lze totiž předcházet zdravým životním stylem.

Činnosti na úrovni EU

Nepřenosné nemoci

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Kardiovaskulární onemocnění

Evropská komise – Výzkum a inovace

Aktuality

Dne 10. září 2020 proběhlo virtuální zasedání Řídicí skupiny pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí

Skupina představila počáteční výsledky průzkumu provedeného v členských státech, jehož účelem bylo určit hlavní priority a osvědčené postupy v oblasti veřejného zdraví na období 2021–2022. Jednou z těchto priorit je prevence nepřenosných nemocí.

Komise uspořádala konferenci o zdravém životním stylu „od vzdělávání až po praxi“

Konference, kterou uspořádala Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, se konala v rámci platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví. Registrovaní uživatelé naleznou na této platformě shrnutí konference a další informace.

V souvislosti s pandemií covid-19 nabývá Světový den srdce (29. září) na významu

Osoby s kardiovaskulárním onemocněním, včetně hypertenze a diabetu, jsou náchylnější k závažným formám onemocnění koronavirem. Připojte se k letošní celosvětové kampani a pomozte nám snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Eurostat poskytl statistiku a analýzu hlavních příčin úmrtí v EU

Hlavní příčinou úmrtí v EU jsou kardiovaskulární onemocnění. Eurostat poskytl statistické údaje o počtu úmrtí způsobených kardiovaskulárními onemocněními v EU jako celku i v jednotlivých členských státech, o výskytu kardiovaskulárních onemocnění podle pohlaví a věku a další relevantní údaje a analýzy.

WHO dosáhla přijetí globálního závazku snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění o 25 %

Státy podpořily devět globálních dobrovolných cílů Světové zdravotnické organizace (WHO), jež mají pomoci snížit do roku 2025 předčasná úmrtí v důsledku čtyř hlavních nepřenosných nemocí o 25 %. K tomu je však třeba politického závazku na vysoké úrovni, zapojení všech resortů a podpory a angažovanosti všech občanů.

Projekty v rámci programu EU pro oblast zdraví

YOUNG 50

Cílem projektu YOUNG 50 financovaného z prostředků EU je omezit rizikové faktory u zdravých padesátníků, podpořit změnu nezdravého životního stylu a zvýšit povědomí a vnímání rizik kardiovaskulárních onemocnění u široké populace.

Další odkazy