Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 257 – Téma

Zvoľ srdce! Je bezpečné – a dôležité – vyhľadať pomoc a starostlivosť v súvislosti so srdcovo-cievnym ochorením počas pandémie ochorenia COVID-19

Vedúci oddelenia podpory zdravia, prevencie chorôb a finančných nástrojov Stefan Schreck sa s nami porozprával ešte pred Svetovým dňom srdca, ktorý sa uskutoční 29. septembra. Srdcovo-cievne ochorenie je hlavnou príčinou predčasných úmrtí na Slovensku.

Aký má ochorenie COVID-19 vplyv na oblasť srdcovo-cievneho ochorenia?

Pandémia zdôraznila veľa otázok a vystavila naše zdravotnícke systémy tlaku. Pandémia takisto priniesla dodatočné výzvy pre ľudí žijúcich s už existujúcim zdravotným problémom, akým sú srdcovo-cievne ochorenia, keďže existuje väčšie riziko, že sa u týchto pacientov rozvinie závažná choroba, ak sa nakazia ochorením COVID-19.

Výsledkom súčasnej situácie navyše je, že veľa pacientov vrátane tých so srdcovými ťažkosťami sa vyhýba nemocniciam a lekárom zo strachu, že sa nakazia vírusom. Veľa pacientov zmeškalo alebo odložilo svoje pravidelné termíny návštev, skríningy, kontroly a dokonca naplánované operácie.

Pandémia takisto niektorým ľudom sťažila možnosť fyzickej aktivity, či už preto, že ich pohyb bol počas zákazu vychádzania skutočne obmedzený, alebo im bol znížený prístup k miestam, kde sa mohli prechádzať, behať alebo športovať. Stres spôsobený pandémiou môže mať takisto vplyv na zdravie srdca a môže viesť ľudí k fajčeniu, prejedaniu sa zo stresu, nadmernému pitiu a iným zlým rozhodnutiam.

Máte nejakú radu pre pacientov so srdcovo-cievnym ochorením počas pandémie ochorenia COVID-19?

Pacienti by si mali byť vedomí toho, že riziká infarktov a mŕtvic značne prevažujú riziká nakazenia sa ochorením COVID-19. Je nevyhnutné vyhľadať zdravotnú pomoc, hneď ako pocítite akékoľvek príznaky srdcovo-cievnych ťažkostí. Pacienti a ľudia vo všeobecnosti musia vedieť, že návšteva nemocnice alebo lekára je bezpečná a že je dôležité dodržiavať pravidelne naplánované termíny návštev a kontrol.

Čo robí Európska komisia v oblasti srdcovo-cievneho ochorenia?

Veľa rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení predstavuje rizikové faktory iných neprenosných ochorení. Z tohto dôvodu EÚ pristupuje k výzve, ktorú neprenosné ochorenia predstavujú pre občanov EÚ, prostredníctvom jednotnej reakcie, ktorá sa zameriava na prevenciu naprieč sektormi a oblasťami politík v kombinácii s úsilím posilniť zdravotnícke systémy.

Európska komisia je odhodlaná podporovať krajiny EÚ v ich úsilí dosiahnuť deväť dobrovoľných cieľov Organizácie Spojených národov a Svetovej zdravotníckej organizácie do roku 2025, ako aj cieľ trvalo udržateľného rozvoja 3.4 zameraný na zníženie predčasnej úmrtnosti na neprenosné ochorenia o jednu tretinu a podporovať duševné zdravie a pohodu do roku 2030.

S cieľom riešiť tieto výzvy a pomôcť členským štátom dosiahnuť tieto ciele, zriadila Komisia riadiacu skupinu pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb (ďalej len „riadiaca skupina“). Riadiaca skupina pomáha členským štátom tým, že podporuje výmenu relevantných skúseností, politík a postupov.

Prečo sa Európska komisia tak zameriava na neprenosné ochorenia?

Neprenosné ochorenia, akými sú srdcovo-cievne ochorenia a rakovina, predstavujú hlavné príčiny zdravotného postihnutia, zlého zdravotného stavu, odchodu do dôchodku zo zdravotných dôvodov a predčasných úmrtí v EÚ, výsledkom čoho sú značné spoločenské a hospodárske náklady. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj približne 555 000 ľudí v produktívnom veku v EÚ každoročne predčasne zomrie na neprenosné ochorenie. Keďže sú tieto ochorenia hlavnou príčinou úmrtnosti v EÚ, pripadá na ne väčšina výdavkov na zdravotnú starostlivosť, pričom ekonomiky EÚ ročne stoja 115 miliárd EUR. Sú to mimoriadne vysoké čísla, ale jeden výpočet nám predsa len dáva veľkú nádej a motivuje našu prácu, pretože podľa tohto výpočtu sa prostredníctvom praktizovania zdravého životného štýlu dá predísť až 80 % neprenosných ochorení.

Aktivity na úrovni EÚ

Neprenosné ochorenia

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Srdcovo-cievne ochorenia

Európska komisia – Výskum a inovácia

Aktuality

Riadiaca skupina pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb virtuálne zasadala 10. septembra

Skupina predstavila výsledky prvého prieskumu týkajúceho sa vnútroštátnych priorít v oblasti verejného zdravia v členských štátoch, ktorý bol uskutočnený s cieľom identifikácie hlavných priorít zdravotnej starostlivosti a najlepších postupov na úrovni populácie na obdobie 2021 – 2022. V pláne je, že prevencia neprenosných ochorení bude jednou z týchto priorít.

Komisia organizuje konferenciu Zdravé životné štýly „zo školy do praxe“

Konferencia, ktorú organizuje Výkonná agentúra Komisie pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, sa konala na platforme politiky v oblasti zdravia. Registrovaní používatelia môžu nájsť zhrnutie a viac informácií na platforme.

Svetový deň srdca, ktorý pripadá na 29. september, je počas ochorenia COVID-19 ešte dôležitejší

Ľudia so srdcovo-cievnym ochorením a jeho rizikovými faktormi vrátane vysokého krvného tlaku a cukrovky sú náchylnejší na ťažší priebeh koronavírusového ochorenia. Zapojte sa do tohtoročnej globálnej kampane týkajúcej sa informovanosti a opatrení a pomôžte znížiť riziká srdcovo-cievneho ochorenia.

Eurostat poskytuje štatistiky a analýzy hlavných príčin smrti v EÚ

Srdcovo-cievne ochorenie je hlavnou príčinou úmrtí na Slovensku. Eurostat poskytuje štatistiky o počte úmrtí zapríčinených srdcovo-cievnym ochorením v EÚ a členských štátoch, incidencii srdcovo-cievneho ochorenia na základe pohlavia a veku a iné relevantné údaje a analýzy.

WHO zabezpečuje globálny záväzok na účely zníženia zaťaženia srdcovo-cievnym ochorením o 25 %

Vlády podporili deväť globálnych dobrovoľných cieľov organizácie WHO s celkovým cieľom znížiť predčasné úmrtia spôsobené štyrmi závažnými neprenosnými ochoreniami o 25 % do roku 2025. Tento cieľ je uskutočniteľný prostredníctvom politického záväzku na vysokej úrovni, celovládnej činnosti a podpory a angažovanosti všetkých strán.

Projekty programu v oblasti zdravia

Projekt Young 50

Projekt YOUNG 50 financovaný EÚ má za cieľ pomôcť modifikovať alebo znížiť rizikové faktory zdravých osôb vo vekovej kategórii 50 až 59 rokov, podporovať intervencie s cieľom zmeniť nezdravé životné štýly a zvýšiť znalosti a vnímanie rizík srdcovo-cievneho ochorenia v rámci širokej verejnosti.

Ďalšie zaujímavé odkazy