Skip to main content
Public Health

Zpravodaj Zdraví v EU č. 258 – Téma

Zdravý přístup, zdravá mysl: Opatření Evropské komise v oblasti duševního zdraví

John F. Ryan, šéf ředitelství pro veřejné zdraví a krizové řízení (Evropská komise), hovoří o činnosti Komise v oblasti duševního zdraví, včetně nové společné akce a nové skupiny zúčastněných stran v rámci platformy EU pro politiku v oblasti zdraví, která se konkrétně zabývá otázkami duševního zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19.

Jaké nese společnost náklady, které vznikají plošně v důsledku špatného duševního zdraví?

Před dvěma lety jsme v naší zprávě o stavu veřejného zdraví v EU věnovali duševnímu zdraví kapitolu. Údaje o nákladech spojených s duševními poruchami, které obsahovala, nutily k zamyšlení. Duševní poruchy postihují přibližně 84 milionů lidí v celé EU: tedy každého šestého občana, nebo dokonce o něco více! Celkem nás následky duševních onemocnění v EU stojí přes 600 miliard EUR, což je více než 4 % našeho HDP. Přitom pouze třetina z toho jsou přímé výdaje na zdravotní péči. Mnohem vyšší cenu platíme nepřímo, a to ve formě ztracených pracovních míst a nižší produktivity a dodatečných výdajů na sociální zabezpečení. Stručně řečeno, investice do dobrých životních podmínek lidí vytvářejí pevný základ pro udržitelnější dlouhodobý hospodářský růst, jakož i pro celkové zdraví našich občanů!

Jak dlouho je Komise v oblasti duševního zdraví aktivní?

V této oblasti se angažujeme již téměř dvacet let. Náš první dokument, tzv. zelená kniha, zdůraznila význam široké podpory duševního zdraví, vyzývala k řešení problematiky narušeného duševního zdraví a zlepšení kvality života osob s duševním onemocněním či zdravotním postižením. Navrhla rovněž vytvoření evropského systému, který bude v této oblasti sdružovat informace, výzkum a poznatky. Od té doby jsme podpořili mnoho iniciativ, spolupracujeme s odborníky, občanskou společností a tvůrci politik v našich členských státech. Podařilo se nám shromáždit poznatky a osvědčené postupy, zejména v klíčových oblastech: např. týkající se prevence deprese a sebevražd, začleňovaní faktorů duševního zdraví do politik, iniciativ na pracovišti a ve školním prostředí, úlohy elektronického zdravotnictví a komunitních služeb.

Jak Komise pomáhá v těchto dnech?

Podporujeme členské státy při celkové podpoře duševního zdraví a zdravého životního stylu, při předcházení duševním nemocem a při zajišťování včasného přístupu ke kvalitním službám. To je jádrem naší činnosti. Chceme dosáhnout skutečné změny k lepšímu, a to prostředky, o kterých víme, že skutečně fungují. Partneři v členských státech tak nebudou muset vynakládat čas a prostředky na objevování již objeveného a soustředí se na realizaci opatření v každodenní praxi. S pomocí Společného výzkumného střediska Komise formulujeme osvědčené postupy, komunikujeme s ministerstvy zdravotnictví o tom, které jsou pro ně nejdůležitější, a podporujeme jejich provádění v oblastech, jež členské státy označily za prioritní.

V oblasti duševního zdraví jsme z iniciativ, které jsme podpořili v předchozích letech, vybrali čtyři postupy. Nyní můžeme spolufinancovat jejich širší zavádění prostřednictvím programu v oblasti zdraví a přispět částkou až 8,4 milionu EUR. V těchto dnech vzniká nová společná akce v oblasti duševního zdraví a vyhodnocují se žádosti o dva projekty.

Rovněž usilovně pracujeme na podpoře zúčastněných stran v jejich úsilí o řešení dopadů pandemie COVID-19 na duševní zdraví. Jedná se o velkou výzvu, jejíž řešení bude chvíli trvat. Pandemie zasáhla nás všechny. Všichni se vyrovnáváme se stresem spojeným s omezováním volného pohybu, sociální izolací a obavami o vlastní zdraví a zdraví našich blízkých.

Proto jsme v rámci naší platformy pro politiku v oblasti zdraví vytvořili prostor pro komunikaci zainteresovaných organizací. Poslouží ke sdílení jejich názorů a poznatků o psychické zátěži, jež pandemie přináší, a k výměně praktických postupů z oblasti duševního zdraví. Výsledky práce více než 60 účastníků se budou sdílet prostřednictvím webinářů přenášených platformou pro politiku v oblasti zdraví, přičemž první z nich je naplánován na konec října.

Činnosti na úrovni EU

Duševní zdraví

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Řídicí skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Aktuality

Webinář o výzvách a nových přístupech k řešení dopadů pandemie COVID-19 na duševní zdraví – 16. října

Webinář bude přenášet platforma pro politiku v oblasti zdraví pod vedením Generálního ředitelství Komise pro zdraví a bezpečnost potravin a organizace Mental Health Europe, koordinátora skupiny pro dopady COVID-19 na duševní zdraví.

Nová tematická síť na platformě EU pro politiku v oblasti zdraví: Podpora duševního zdraví v kontextu COVID-19

Tato síť pro evropské neziskové organizace poskytuje prostor pro sdílení poznatků a postupů týkajících se otázek duševního zdraví souvisejících s onemocněním COVID-19. Usnadní také vznik souboru pokynů, které pomohou řešit různé problémy v oblasti duševního zdraví vyplývající z pandemie COVID-19. Požádat o přístup na platformu.

Evropský týden duševního zdraví 2020 (4.–10. května)

Mental Health Europe realizovala první evropský týden informovanosti o duševním zdraví pod heslem „Společně to dokážeme“, aby se zdůraznil význam duševního zdraví během krize COVID-19 i po ní.

Nejnovější výsledky průzkumu nadace Eurofound „Living, working and COVID-19“ odhalují alarmující kumulativní sociální a hospodářský dopad pandemie na životy lidí

Mladí lidé, a zejména ti bez práce, udávají v průzkumu velmi nízkou úroveň blahobytu, a to i přes určité zlepšení od začátku pandemie. Zatímco životní spokojenost a optimismus od dubna vzrostly, mladí lidé se stále cítí vyloučeni ze společnosti a zůstávají nejvíce ohroženi depresí.

Světový den duševního zdraví 2020: "Duševní zdraví pro všechny: Víc investic, snazší přístup“

Tuto celosvětovou akci pořádá Světová federace pro duševní zdraví s cílem přiblížit se cíli, kterým je zajistit, aby se péče o duševní zdraví stala pro všechny běžnou realitou, s hlavním důrazem na informovanost, prosazování osvědčených směrů, dostupnost a proaktivní přístup.

WHO/Evropa vytvoří koalici pro oblast duševního zdraví na podporu systémových reforem a obnovy v souvislosti s pandemií COVID-19

WHO Europe zahájila novou klíčovou iniciativu v oblasti duševního zdraví, která propojí širokou koalici vedoucích a špičkových pracovníků, uživatelů služeb a dalších partnerů z této oblasti s cílem zkvalitnit příslušné politiky a postupy.

Seminář o osvědčených postupech v oblasti duševního zdraví a v praxi uplatnitelných výsledcích výzkumu

V prostorách Společného výzkumného střediska Evropské komise v italské Ispře se uskutečnil seminář, kde se prezentovaly osvědčené postupy a slibné výsledky výzkumu z oblasti duševního zdraví.

Projekty do programu EU pro oblast zdraví

Vzniká nová společná akce v oblasti duševního zdraví, hodnotí se projekty

Skončila lhůta pro předkládání návrhů. Návrhy jsou nyní předmětem hodnocení a v rámci programu EU pro oblast zdraví probíhá další práce na podporu provádění osvědčených postupů v oblasti duševního zdraví prostřednictvím pracovního plánu na rok 2020.

Další odkazy

Zdroj: Statistiky o oblasti duševního zdraví a souvisejících otázkách

Věděli jste, že k 3,7 % všech úmrtí v EU v roce 2016 došlo kvůli duševní poruše či poruše chování? Další statistiky týkající se duševního zdraví najdete na internetových stránkách Eurostatu.

Organizace Mental Health Europe

Evropská psychiatrická asociace

Gamian-Europe

EUFAMI – Podpora rodin postižených duševní chorobou

Euronews: Organizace Mental Health Europe