Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 258 - Fokus

Et sundt sind: Europa-Kommissionens indsats for mental sundhed

John F. Ryan, direktør for Kommissionens Generaldirektorat for Folkesundhed, fortæller om Kommissionens arbejde på området for mental sundhed, blandt andet om en ny fælles aktion inden for mental sundhed og en ny interessentgruppe vedrørende EU's platform for sundhedspolitik, som især skal beskæftige sig med mentale sundhedsproblemer som følge af covid-19.

Hvad er omkostningerne for samfundet ved dårlig mental sundhed?

For to år siden omhandlede et helt kapitel i vores rapport om sundhedstilstanden i EU den mentale sundhed. Rapporten indeholdt også faktuelle data om omkostningerne ved psykisk sygdom for borgerne og for samfundet. Mentale sundhedsproblemer påvirker omkring 84 millioner mennesker i EU. Det er mere end én ud af seks borgere! Vi bruger samlet set over 600 mia. euro, svarende til over 4 % af BNP, på følgerne af psykisk sygdom, men kun en tredjedel heraf går direkte til sundhedspleje. Vi betaler en langt højere indirekte pris i form af mistet beskæftigelse og produktivitet og øgede sociale udgifter. Set fra den positive side kan vi bygge et stærkt fundament for en mere bæredygtig og langsigtet økonomisk vækst og for borgernes generelle sundhed ved at investere i menneskers trivsel!

Hvor længe har Kommissionen arbejdet aktivt på området for mental sundhed?

Det har vi gjort i næsten to årtier. Vores første "grønbog" understregede betydningen af at fremme mental sundhed for alle og gøre noget ved dårlig mental sundhed og forbedre livskvaliteten for personer med psykisk sygdom eller handicap. Den indeholdt også en anbefaling om at etablere et EU-system for information, forskning og viden om mental sundhed. Siden har vi støttet mange initiativer og samarbejdet med eksperter, civilsamfundet og politiske beslutningstagere i medlemslandene. Vi har indsamlet viden og eksempler på god praksis, især på centrale områder som forebyggelse af depression og selvmord, inddragelse af mental sundhed i alle politikområder, initiativer vedrørende arbejdspladser og skolemiljøer, betydningen af e-sundhed og sundhedspleje i nærmiljøet.

Hvilken hjælp bidrager Kommissionen med nu?

Vi støtter medlemslandene i deres indsats for at fremme mental sundhed og trivsel, forebygge psykisk sygdom og sikre tilstrækkelig adgang til tjenester af god kvalitet. Det er faktisk centralt i alt det, vi gør. Vi ønsker at gøre en reel forskel der, hvor vi ved, at det virker bedst. På den måde skal medlemslandene ikke opfinde den dybe tallerken hver gang, men kan i stedet fokusere på at få noget gjort i praksis. Vi fastlægger god praksis med hjælp fra Kommissionens Fælles Forskningscenter, spørger sundhedsministerierne, hvilke praksisser der er mest relevante, og støtter udbredelsen af dem på de områder, som medlemslandene har udpeget som de vigtigste.

Inden for området mental sundhed har vi udvalgt fire konkrete eksempler på god praksis blandt de initiativer, vi har støttet de seneste år. Nu medfinansierer vi den bredere implementering via sundhedsprogrammet og bidrager med op til 8,4 mio. euro. Lige nu er en fælles aktion om mental sundhed ved at tage form, og vi er i gang med at evaluere to projektansøgninger.

Vi gør også en stor indsats for at støtte interessenterne i deres håndtering af konsekvenserne af covid-19 på den mentale sundhed. Det er en kæmpe udfordring, og det kommer vi til at arbejde med et godt stykke tid. Pandemien påvirker os alle på forskellige måder, men vi skal alle lære at affinde os med begrænsninger såsom udgangsforbud, social isolation og bekymringer om vores eget og vores nærmestes helbred.

Derfor har vi oprettet et forum på vores platform for sundhedspolitik, hvor interessentorganisationer kan mødes og udveksle erfaringer om, hvordan pandemien påvirker den mentale sundhed, og samtidig udveksle viden og god praksis på området. Resultaterne af de over tres deltageres arbejde bliver formidlet via webinarer, der hostes på platformen for sundhedspolitik. Det første er planlagt til afholdelse senere på måneden.

Aktiviteter på EU-niveau

Mental sundhed

Europa-Kommissionen – Sundhed og Fødevaresikkerhed

Styringsgruppen vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme

Europa-Kommissionen – Sundhed og Fødevaresikkerhed

Nyheder

Webinar afholdes den 16. oktober om udfordringer og nye metoder til at håndtere effekten af covid-19 på den mentale sundhed

Webinaret hostes på platformen for sundhedspolitik og ledes af Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed og Mental Health Europe som koordinator for netværksgruppen vedrørende effekten af covid-19 på den mentale sundhed.

Nyt tematisk netværk om covid-19 - Støtte til mental sundhed via EU's platform for sundhedspolitik

Netværket er for europæiske nonprofitorganisationer, og det skal være et forum for vidensdeling og udveksling af praksiserfaringer vedrørende mentale sundhedsproblemer i forbindelse med COVID-19. Derudover er målet at udarbejde et sæt vejledninger til håndtering af mentale sundhedsproblemer i forbindelse med COVID-19-pandemien. Anmod om adgang til platformen.

Den europæiske uge for mental sundhed blev afholdt for første gang den 4. til 10. maj 2020

Mental Health Europe afholdt for første gang den europæiske uge for mental sundhed under mottoet "Sammen kan vi komme igennem det" for at sætte fokus på den mentale sundheds vigtighed under covid-19-krisen og i tiden efter.

De seneste resultater fra Eurofounds undersøgelse "Living, working and COVID-19" afslører, at de sociale og økonomiske konsekvenser for menneskers liv som følge af pandemien er af et bekymrende omfang

Det er de unge og arbejdsløse, der trives dårligst, selv om det er blevet noget bedre siden pandemiens begyndelse. Både trivsel og optimisme er steget siden april, men de unge føler stadig, at de står uden for samfundet, og de er i størst risiko for depression.

Verdensdagen for mental sundhed 2020 fokuserede på "Mental sundhed til alle: større investeringer, bedre adgang"

Det globale arrangement afholdes af World Federation for Mental Health, og formålet er at komme nærmere på målet om at kunne tilbyde psykiatrisk behandling til alle med særligt fokus på bevidstgørelse, oplysning, tilgængelighed og handling.

WHO/Europe etablerer en gruppe vedrørende den mentale sundhedsbyrde, der skal støtte systemreformer og genopretning efter COVID-19

WHO Europe har lanceret et nyt højprofileret initiativ vedrørende mental sundhed med deltagelse af en bred forsamling af førende eksperter og frontløbere inden for mental sundhed, brugere og andre partnere med det formål at sikre bedre politikker og praksis inden for mental sundhed.

Workshop om god praksis inden for mental sundhed og forskningsresultater til implementering

Der er blevet afholdt en praksisorienteret workshop med præsentation af bedste praksis og implementerbare forskningsresultater inden for mental sundhed i Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter i Ispra i Italien.

Projekter under sundhedsprogrammet

Ny fælles aktion om mental sundhed under udarbejdelse og projekter under evaluering

Indkaldelsen af forslag er afsluttet. Evalueringen af forslagene er i gang, og forslagene videreudvikles med det formål at udbrede bedste praksis inden for mental sundhed via arbejdsprogrammet for 2020 under EU's sundhedsprogram.

Andre relevante links

Eurostat: Mental sundhed og øvrige statistikker om emnet

Vidste du, at 3,7 % af alle dødsfald i EU i 2016 skyldtes mentale og adfærdsmæssige forstyrrelser? Du finder flere statistikker om sundhedsområdet på Eurostats hjemmeside.

Mental sundhed Europa

Europæisk psykiatriforening

Gamian-Europe

EUFAMI – støtte til familier ramt af psykisk sygdom

Euronews: Artikler om mental sundhed