Skip to main content
Public Health

Tervis-EL uudiskiri nr 258 – Fookuses

Tervislik meelelaad: Euroopa Komisjoni meetmed vaimse tervise valdkonnas

Euroopa Komisjoni rahvatervise direktoraadi direktor John F. Ryan räägib komisjoni tööst vaimse tervise valdkonnas, sealhulgas uuest vaimse tervise ühismeetmest ja ELi tervishoiupoliitika platvormi uuest sidusrühmade rühmast, mis tegeleb konkreetselt COVID-19ga seotud vaimse tervise küsimustega..

Kui kulukas on halb vaimne tervis ühiskonnale?

Kaks aastat tagasi pühendasime oma aruandes „Tervise seis ELis“ ühe peatüki vaimsele tervisele. See sisaldas kainestavaid andmeid vaimse tervisega seotud kulude kohta meie kodanikele ja ühiskonnale. Vaimse tervise probleemid mõjutavad ligikaudu 84 miljonit inimest kogu ELis: rohkem kui iga kuuendat kodanikku! Kokku kulutame vaimse tervise häirete tagajärgedele üle 600 miljardi euro, mis on üle 4% meie SKPst, kuid ainult kolmandik sellest on seotud otsekulutustega tervishoiule. Palju kõrgemat hinda maksame me kaudselt – tööhõive ja tootlikkuse vähenemise ning täiendavate sotsiaalkindlustuskulutuste läbi. Positiivsemast küljest loob inimeste heaolusse investeerimine tugeva aluse kestlikumale pikaajalisele majanduskasvule ning meie kodanike üldisele tervisele!

Kui kaua on komisjon vaimse tervise valdkonnaga tegelenud?

Oleme nende küsimustega tegelenud juba peaaegu kakskümmend aastat.. Meie esimeses rohelises raamatus rõhutati, kui oluline on edendada kõigi vaimset tervist, tegeleda vaimsete häiretega ning parandada vaimsete häirete või puuetega inimeste elukvaliteeti. Samuti tehti selles ettepanek töötada välja ELi vaimse tervise teabe-, teadus- ja teadmussüsteem. Sellest ajast alates oleme toetanud paljusid algatusi, tehes koostööd ekspertide, kodanikuühiskonna ja poliitikakujundajatega kõigis liikmesriikides. Oleme suutnud koguda teadmisi ja häid tavasid, eelkõige sellistes olulistes valdkondades nagu depressiooni ja enesetappude ennetamine, vaimne tervis kõigis poliitikavaldkondades, töö- ja koolikorralduse algatused, e-tervise roll ja kogukonnapõhised teenused.

Kuidas aitab komisjon praegu?

Toetame liikmesriike nende jõupingutustes edendada vaimset tervist ja heaolu, ennetada vaimseid häireid ning tagada õigeaegne juurdepääs kvaliteetsetele teenustele. See on meie tegevuse tuum. Me tahame saavutada reaalseid tulemusi, tuginedes sellele, mis meie teada mõjub kõige paremini, säästes liikmesriike jalgratta taasleiutamisest ja võimaldades neil keskenduda tulemuslikule tööle. Selgitame komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse abiga välja head tavad, küsides liikmesriikide tervishoiuministritelt, millised neist on nende arvates kõige asjakohasemad, kõige ja toetame nende tavade rakendamist valdkondades, mille liikmesriigid on seadnud prioriteediks.

Vaimse tervise valdkonnas valisime nendest algatustest, mida me varasematel aastatel toetasime, välja neli konkreetset tava. Nüüd saame nende laiemat rakendamist kaasrahastada terviseprogrammi kaudu, eraldades selleks kuni 8,4 miljonit eurot. Praegu on väljatöötamisel vaimse tervise ühismeede ning hinnatakse ka kahe projekti taotlusi.

Samuti teeme kõvasti tööd, et toetada sidusrühmi nende jõupingutustes võidelda COVID-19 mõju vastu vaimsele tervisele. See on suur väljakutse, mis jääb meiega pikaks ajaks. Pandeemia mõjutab meid kõiki erinevalt, kuid me kõik peame tulema toime survega, mida avaldavad liikumispiirang, sotsiaalne isolatsioon ning mure meie endi ja meie lähedaste tervise pärast.

Seepärast lõime tervisepoliitika platvormis sidusrühmade organisatsioonidele ruumi, kus saada kokku ja jagada oma muresid seoses pandeemia koormusega vaimsele tervisele ning vahetada vaimse tervise tavasid ja teadmisi. Rohkem kui 60 osaleja töö tulemusi jagatakse tervishoiupoliitika platvormi veebiseminaride kaudu, millest esimene peaks toimuma käesoleva kuu lõpus.

Tegevus ELi tasandil

Vaimne tervis

Euroopa Komisjon – Tervis ja toiduohutus

Tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühm

Euroopa Komisjon – Tervis ja toiduohutus

Uudised

16. oktoobril toimub veebiseminar, kus arutatakse probleeme, mida COVID-19 põhjustab vaimsele tervisele, ning uusi lähenemisviise nende lahendamiseks

Veebiseminari võõrustab tervishoiupoliitika platvorm ja seda juhivad komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat ning Mental Health Europe, kes koordineerib võrgustikurühma, mis uurib COVID-19 mõju vaimsele tervisele.

Uus COVID-19 alane temaatiline võrgustik: ELi tervishoiupoliitika platvormi raames loodud võrgustik vaimse tervise toetamiseks

Selle Euroopa mittetulundusühingute võrgustiku raames jagatakse teadmisi ja tavasid COVID-19ga seotud vaimse tervise küsimustes ning töötatakse välja juhenddokumendid, et aidata käsitleda COVID-19 pandeemia vaimse tervise aspekte. Taotlege juurdepääsu platvormi kaudu.

Esimene Euroopa vaimse tervise nädal 4.–10. mail 2020

Mental Health Europe käivitas esimese Euroopa vaimse tervise alase teadlikkuse nädala moto all „Koos me suudame seda!“, et rõhutada vaimse tervise tähtsust COVID-19 kriisi ajal ja pärast seda.

Eurofoundi uuringu „Elamine, töötamine ja COVID-19“ viimased tulemused näitavad pandeemia murettekitavat kumulatiivset sotsiaalset ja majanduslikku mõju inimeste elule

Noorte ja töötute heaolu tase on madalaim, hoolimata mõningasest paranemisest võrreldes pandeemia algusega. Kuigi rahulolu eluga ja optimism on alates aprillist suurenenud, tunnevad noored end endiselt ühiskonnast tõrjutuna ja on suurimas depressiooniohus.

Ülemaailmne vaimse tervise päev 2020 keskendub teemale „Vaimne tervis kõigi jaoks: suurem investeering – parem juurdepääs“

Ülemaailmse Vaimse Tervise Föderatsiooni korraldatud üleilmse ürituse abil püütakse jõuda lähemale eesmärgile muuta vaimne tervishoid reaalsuseks kõigi jaoks, pannes põhirõhu teadlikkusele, propageerimisele, kättesaadavusele ja asjaomastele meetmetele.

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkondlik büroo kavatseb luua vaimse tervise koalitsiooni, et toetada süsteemireforme ja taastumist COVID-19 järel

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkondlik büroo on käivitanud uue vaimse tervise juhtalgatuse, mis koondab vaimse tervise valdkonna juhtide, eestkõnelejate, teenusekasutajate ja muude partnerite laia koalitsiooni, et täiustada vaimse tervise poliitikat ja tavasid.

Mitmepoolne õpikoda vaimse tervise parimate tavade ja rakendamiskõlblike uurimistulemuste teemal

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse Itaalias Ispras asuvates ruumides toimus mitmepoolne õpikoda, kus tutvustati vaimse tervise valdkonna parimaid tavasid ja rakendamiskõlblikke uurimistulemusi.

Terviseprogrammi projektid

Töötatakse välja uut vaimse tervise ühismeedet ja hinnatakse projekte

Taotlusvoorud on nüüdseks suletud. Praegu hinnatakse ja töötatakse välja ettepanekuid, et toetada vaimse tervise valdkonna parimate tavade rakendamist ELi terviseprogrammi 2020. aasta töökava kaudu.

Muud huvipakkuvad lingid

Eurostat: vaimse tervise ja sellega seotud küsimuste statistika

Kas teadsite, et 2016. aastal oli 3,7% kõigist surmajuhtumitest ELis tingitud vaimsetest ja käitumuslikest häiretest? Rohkem teavet vaimse tervisega seotud statistika kohta leiate Eurostati vastavalt veebilehelt.

Mental Health Europe – Euroopa vaimse tervise organisatsioon

Euroopa Psühhiaatriaühendus

Gamian-Europe

EUFAMI – Vaimse tervise häirete tõttu kannatavate perekondade toetamine

Euronews: vaimse tervise küsimuste kajastamine