Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 258 – Téma

Zdravá myseľ: Akcia Európskej komisie v oblasti duševného zdravia

John. F. Ryan, riaditeľ riaditeľstva Európskej komisie pre verejné zdravie, hovorí o práci Komisie v oblasti duševného zdravia, ako aj o novej jednotnej akcii v oblasti duševného zdravia a novej skupine zainteresovaných strán na Platforme EÚ pre politiku v oblasti zdravia, ktorá konkrétne rieši problémy duševného zdravia vzhľadom na ochorenie COVID-19.

Aké sú náklady na dôsledky zlého duševného zdravia pre spoločnosť?

Pred dvoma rokmi sme v správe o stave zdravia v EÚ venovali jednu kapitolu duševnému zdraviu. Zahŕňala alarmujúce údaje o nákladoch na zlé duševné zdravie pre našich občanov a spoločnosť. Problémy s duševným zdravím má približne 84 miliónov ľudí v celej EÚ: viac než každý šiesty občan! Celkovo nás následky zlého duševného zdravia stoja vyše 600 miliárd EUR, čo je viac než 4 % nášho HDP, ale iba tretina tejto sumy odráža priame výdavky na zdravotnú starostlivosť. Nepriamo platíme oveľa väčšiu cenu v podobe straty zamestnanosti a produktivity a dodatočných výdavkov na sociálne zabezpečenie. Keď sa na to pozrieme z tej lepšej stránky, investovanie do pohody ľudí buduje silné základy udržateľnejšieho dlhodobého hospodárskeho rastu, ako aj celkového zdravia občanov.

Ako dlho už Komisia aktívne pôsobí v oblasti duševného zdravia?

Zapájame sa už skoro dve desaťročia. V našej prvej „zelenej knihe“ sme zdôraznili význam podporovania duševného zdravia pre všetkých, riešenia zlého duševného zdravia a zvyšovania kvality života ľudí trpiacich duševnými problémami alebo poruchami. Takisto sme v nej navrhli, aby sa v EÚ vyvinul systém zhromažďovania informácií, výskumu a poznatkov v oblasti duševného zdravia. Odvtedy sme v spolupráci s odborníkmi, občianskou spoločnosťou a tvorcami politiky vo všetkých členských štátoch podporili veľa iniciatív. Podarilo sa nám zozbierať poznatky a osvedčené postupy, najmä v kľúčových oblastiach, akými sú prevencia depresie a samovraždy, duševné zdravie vo všetkých politikách, iniciatívy pre pracovisko a školy, úloha elektronického zdravotníctva a komunitné služby.

Ako Komisia pomáha v súčasnosti?

Pomáhame členským štátom v ich úsilí podporovať duševné zdravie a pohodu, predchádzať zlému duševnému zdraviu a poskytovať včasný prístup ku kvalitným službám. Je to skutočne v centre našej pozornosti. Chceme dosiahnuť ozajstnú zmenu a využiť pritom to, o čom vieme, že funguje najlepšie, aby členské štáty nemuseli začínať od piky a mohli sa sústrediť na konkrétne kroky v praxi. S pomocou Spoločného výskumného centra Komisie identifikujeme osvedčené postupy, pýtame sa ministrov zdravotníctva, ktoré sú najrelevantnejšie, a podporujeme vykonávanie uvedených postupov v oblastiach, ktoré členské štáty označili za prioritné.

V oblasti duševného zdravia sme spomedzi iniciatív, ktoré sme počas predchádzajúcich rokov podporovali, vybrali štyri konkrétne postupy. Teraz môžeme spolufinancovať ich širšie vykonávanie prostredníctvom programu v oblasti zdravia a prispieť až do výšky 8,4 milióna EUR. V tomto období sa formuje jednotná akcia v oblasti duševného zdravia a vyhodnocujú sa žiadosti o dva projekty.

Takisto tvrdo pracujeme na podpore úsilia zainteresovaných strán týkajúceho sa riešenia vplyvu ochorenia COVID-19 na duševné zdravie. Je to veľká výzva, s ktorou sa ešte nejaký čas budeme musieť pasovať. Pandémia na nás všetkých vplýva rôzne, ale musíme sa zmieriť s tlakom spojeným s obmedzením pohybu, so spoločenskou izoláciou a s obavami o naše zdravie a zdravie našich milovaných.

Preto sme v rámci našej Platformy pre politiku v oblasti zdravia vytvorili spoločný priestor pre organizácie zainteresovaných strán, kde môžu vyjadriť svoje obavy zo záťaže pandémie na duševné zdravie a kde si môžu vymieňať postupy a poznatky v oblasti duševného zdravia. O výsledky práce viac ako 60 účastníkov sa podelíme prostredníctvom webových seminárov, ktoré budú organizované na Platforme pre politiku v oblasti zdravia, pričom prvý je naplánovaný koncom tohto mesiaca.

Aktivity na úrovni EÚ

Duševné zdravie

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Riadiaca skupina pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Aktuality

Webový seminár o výzvach a nových prístupoch s cieľom riešiť vplyv ochorenia COVID-19 na duševné zdravie sa bude konať 16. októbra

Webový seminár bude organizovať Platforma pre politiku v oblasti zdravia pod vedením Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín a organizácie Duševné zdravie v Európe (Mental Health Europe), ktorá bude koordinátorom kontaktnej skupiny pre vplyv ochorenia COVID-19 na duševné zdravie.

Nová tematická sieť pre COVID-19: podpora duševného zdravia zriadená na Platforme EÚ pre politiku v oblasti zdravia

Táto sieť pre európske neziskové organizácie umožňuje vzájomnú výmenu poznatkov a postupov týkajúcich sa problémov s duševným zdravím súvisiacich s ochorením COVID-19 a poskytuje priestor na vypracovanie súboru usmernení s cieľom pomôcť riešiť aspekty duševného zdravia spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. Požiadajte o prístup k platforme.

Od 4. do 10. mája 2020 prebiehal prvý európsky týždeň duševného zdravia

Organizácia Duševné zdravie v Európe (Mental Health Europe) spustila prvý európsky týždeň zvyšovania informovanosti o duševnom zdraví, ktorého mottom je „Spolu to zvládneme“, s cieľom zdôrazniť význam duševného zdravia počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a po nej.

Najnovšie výsledky prieskumu nadácie Eurofound „Život, práca a COVID-19“ odhalili znepokojujúci kumulatívny sociálny a hospodársky vplyv pandémie na životy ľudí

Mladí ľudia a nezamestnaní napriek určitému zlepšeniu uviedli najnižšie úrovne pohody od začiatku pandémie. Zatiaľ čo životná spokojnosť a optimizmus sa od apríla zvýšili, mladí ľudia sa stále cítia byť vylúčení zo spoločnosti a sú naďalej vystavení veľkému riziku depresie.

Svetový deň duševného zdravia 2020 sa zameriava na tému „Duševné zdravie pre všetkých: Väčšia investícia, väčšia dostupnosť“

Toto celosvetové podujatie organizuje Svetová federácia pre duševné zdravie s cieľom priblížiť sa k cieľu dosiahnuť, aby sa starostlivosť v oblasti duševného zdravia stala realitou pre všetkých, s kľúčovým dôrazom na zvyšovanie informovanosti, podporu, prístupnosť a akciu.

Regionálny úrad WHO pre Európu vytvorí koalíciu v oblasti duševného zdravia s cieľom podporiť systém reforiem a obnovy v súvislosti s ochorením COVID-19

Regionálny úrad WHO pre Európu spustil novú hlavnú iniciatívu v oblasti duševného zdravia, ktorá vytvorí širokú koalíciu lídrov, zástancov, používateľov služieb a iných partnerov v oblasti duševného zdravia, s cieľom vylepšiť politiky a postupy v oblasti duševného zdravia.

Seminár o najlepších postupoch v oblasti duševného zdravia a o uskutočniteľných výsledkoch výskumu

Seminár, ktorý predstavil najlepšie postupy a uskutočniteľné výsledky v oblasti duševného zdravia, sa uskutočnil v priestoroch Spoločného výskumného centra Európskej komisie v talianskej Ispre.

Projekty programu v oblasti zdravia

Pracuje sa na novej jednotnej akcii v oblasti duševného zdravia a prebieha hodnotenie projektov

Výzva je už ukončená. Návrhy sú v procese hodnotenia a vývoja s cieľom podporiť vykonávanie najlepších postupov v oblasti duševného zdravia prostredníctvom pracovného plánu Programu EÚ v oblasti zdravia na rok 2020.

Ďalšie zaujímavé odkazy

Eurostat: Štatistika v oblasti duševného zdravia a súvisiacich problémov

Vedeli ste, že 3,7 % všetkých úmrtí v EÚ v roku 2016 bolo dôsledkom duševných porúch a porúch správania? Viac štatistických údajov súvisiacich s duševným zdravím nájdete na vyhradenom webovom sídle Eurostatu.

Duševné zdravie v Európe (Mental Health Europe)

Európska psychiatrická asociácia

Organizácia Gamian-Europe

Organizácia EUFAMI – Podpora rodín trpiacich v dôsledku problémov s duševným zdravím

Euronews: Spravodajstvo o duševnom zdraví