Skip to main content
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa nr 258 – I fokus

Ett sunt sinne – kommissionens insatser för psykisk hälsa

John F. Ryan, folkhälsodirektör vid EU-kommissionen, berättar om kommissionens insatser för psykisk hälsa, bland annat en ny gemensam åtgärd och en ny intressegrupp på EU:s folkhälsoplattform som särskilt tar upp frågor om psykisk hälsa i samband med coronapandemin.

Hur stora är samhällets kostnader för psykisk ohälsa?

För två år sedan handlade ett av kapitlen i vår rapport om hälsotillståndet i EU om psykisk hälsa. Kapitlet innehåller dystra uppgifter om vad psykisk ohälsa kostar samhället och invånarna. Psykiska problem drabbar cirka 84 miljoner människor i hela EU, dvs, mer än var sjätte invånare! Konsekvenserna av den psykiska ohälsan kostar totalt över 600 miljarder euro, drygt 4 % av EU:s BNP, men bara en tredjedel är direkta kostnader för hälso- och sjukvård. Vi betalar ett mycket större indirekt pris i form av förlorade jobb, minskad produktivitet och extra socialförsäkringskostnader. Men man kan också vända det till något positivt. Att investera för att människor ska må bra lägger en solid grund för en mer hållbar ekonomisk tillväxt på lång sikt och en bättre hälsa för våra invånare!

Hur länge har kommissionen arbetat för psykisk hälsa?

Vårt engagemang började för nästan tjugo år sedan. I vår första grönbok framhölls vikten av att främja psykisk hälsa för alla, ta itu med psykisk ohälsa och förbättra livskvaliteten för personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Kommissionen föreslog också att man skulle utveckla ett system för information, forskning och kunskap i EU. Sedan dess har vi finansierat många initiativ och samarbetat med experter, civilsamhället och beslutsfattare i medlemsländerna. Vi har kunnat samla kunskap och god praxis, särskilt när det gäller att förebygga depression och självmord, integrera psykisk hälsa i alla politikområden och främja arbetsplats- och skolinitiativ, e-hälsa och tjänster i närsamhället.

Hur bidrar kommissionen nu?

Vi stöder medlemsländernas arbete med att främja psykisk hälsa och välmående, förebygga psykisk ohälsa och ge snabb tillgång till bra tjänster. Det är verkligen kärnan i vårt arbete. Vi vill göra verklig skillnad baserat på vad vi vet fungerar bäst, så att medlemsländerna slipper uppfinna hjulet och kan fokusera på att få saker gjorda. Vi kartlägger goda arbetsmetoder med hjälp av kommissionens gemensamma forskningscentrum, frågar hälsoministerierna vad som är mest relevant och stöder användningen av metoderna på de områden som medlemsländerna anser är prioriterade.

När det gäller psykisk hälsa har vi valt ut fyra specifika metoder från de initiativ som vi har bidragit till under tidigare år. Vi kan nu samfinansiera metodernas genomförande med upp till 8,4 miljoner euro genom folkhälsoprogrammet. Just nu utformas en gemensam åtgärd för psykisk hälsa och ansökningar för två projekt håller på att utvärderas.

Vi arbetar också hårt för att stödja olika aktörers arbete med att hantera coronapandemins effekter på den psykiska hälsan. Det är en stor utmaning som vi kommer att behöva handskas med ganska lång tid framöver. Pandemin påverkar oss alla på olika sätt, men vi behöver komma till rätta med den psykiska pressen som orsakas av nedstängning och social isolering och oron över vår egen och våra närmastes hälsa.

Därför har vi skapat ett utrymme på vår folkhälsoplattorm där olika organisationer kan träffas och dela med sig av sin oro över pandemins inverkan på den psykiska hälsan och utbyta praxis och kunskap om psykisk hälsa. Resultaten av de över 60 deltagarnas arbete kommer att spridas via webbseminarier som sänds på folkhälsoplattformen. Det första seminariet ska enligt planernas hållas senare den här månaden.

Åtgärder på EU-nivå

Psykisk hälsa

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Nyheter

Covid-19 och psykisk hälsa – webbseminarium den 16 oktober

Seminariet sänds på EU:s folkhälsoplattform och leds av kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet och organisationen Psykisk hälsa i Europa. Organisationen samordnar nätverksgruppen om coronapandemins inverkan på den psykiska hälsan.

Nytt tematiskt nätverk om covid-19: stöd för psykisk hälsa på EU:s folkhälsoplattform

I det här nätverket kan europeiska ideella organisationer utbyta kunskap och praxis om frågor som rör covid-19 och psykisk hälsa. De kan också ta fram vägledande dokument för att hantera de psykiska hälsoaspekterna av coronapandemin. Du kan få tillgång till nätverket via folkhälsoplattformen.

Första europeiska veckan för psykisk hälsa (4–10 maj 2020)

Organisationen Psykisk hälsa i Europa står bakom den första europeiska veckan för psykisk hälsa på temat ”Tillsammans klarar vi det”. Syftet är att uppmärksamma vikten av psykisk hälsa under och efter coronakrisen.

Coronapandemin – oroande sociala och ekonomiska effekter på människors liv visar undersökning

Unga människor och arbetslösa är de som mår sämst, trots vissa förbättringar sedan början av pandemin. Det visar de senaste resultaten från Eurofounds undersökning ”Leva, arbeta och covid-19”. Tillfredsställelsen med livet och optimismen har ökat sedan april, men många unga känner sig fortfarande utestängda från samhället och löper störst risk att drabbas av depression.

Världsdagen för psykisk hälsa 2020 på temat ”Psykisk hälsa för alla: större investeringar, bättre tillgång”

Syftet med det här globala evenemanget är att komma närmare målet om psykisk vård för alla som behöver det, med tonvikt på medvetenhet, opinionsbildning, tillgänglighet och insatser. Evenemanget anordnas av Världsförbundet för psykisk hälsa.

WHO Europa bildar en koalition för psykisk hälsa för att stödja systemreformer och återhämtning från coronapandemin

WHO:s regionkontor för Europa har lanserat ett nytt stort initiativ för psykisk hälsa som ska samla en bred grupp av ansvariga, opinionsbildare, tjänsteanvändare och andra partner för att förbättra politiken och metoderna för att främja psykisk hälsa.

Workshop om bästa praxis och genomförbara forskningsresultat inom psykisk hälsa

Workshoppen ägde rum i EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum i Ispra i Italien.

Projekt inom folkhälsoprogrammet

Ny gemensam åtgärd om psykisk hälsa och utvärdering av projekt

Ansökningsomgångarna har avslutats och förslagen håller på att utvärderas. De ska användas för att genomföra bra metoder inom psykisk hälsa via folkhälsoprogrammets arbetsplan för 2020.

Läs mer

Eurostat – statistik om psykisk hälsa och relaterade frågor

Visste du att 3,7 % av alla dödsfall i EU år 2016 berodde på psykiska sjukdomar och annan psykisk ohälsa? Du hittar mer statistik om psykisk hälsa på Eurostats webbplats.

Psykisk hälsa i Europa (MHE)

Europeiska psykiatriföreningen

Gamian-Europe

Eufami – stöd till familjer som berörs av psykisk ohälsa

Euronews – reportage om psykisk hälsa