Skip to main content
Public Health

Zpravodaj Zdraví v EU č. 260 – Téma

Návrh nových opatření na vytvoření silnější a odolnější evropské zdravotní unie

Sandra Gallina, generální ředitelka Evropské komise odpovědná za oblast zdraví a bezpečnosti potravin, nastínila některá opatření, která Komise 11. listopadu 2020 navrhla. Jedná se zejména o vytvoření tzv. evropské zdravotní unie, která bude připravena řešit zdravotní hrozby všeho druhu koordinovanějším a účinnějším způsobem.

Proč je zapotřebí nových opatření?

Nárůst míry infekce COVID-19 je v celé Evropě alarmující. EU musí okamžitě přijmout rozhodná opatření, abychom ochránili lidské životy, zmírnili tlak na systémy zdravotní péče a abychom šíření viru dostali pod kontrolu. Podnikli jsme již kroky k řešení těchto problémů v krátkodobém horizontu, potřebujeme však také dlouhodobá řešení.

Občané si žádají, aby EU učinila v tomto ohledu více. Tyto nové návrhy nám pomohou lépe reagovat na potřeby členských států a vytvořit silnou a odolnou evropskou zdravotní unii, která bude schopna v budoucnu odolávat také jiným zdravotním hrozbám.

Jaká ponaučení jste z pandemie vyvodili?

Koronavirová pandemie jasně ukázala, že musíme provést určitá strukturální zlepšení, pokud jde o naši spolupráci.

Rozhodnutí z roku 2013 o přeshraničních zdravotních hrozbách položilo základy pro výměnu informací a společné zadávání veřejných zakázek na nákup osobních ochranných prostředků a zdravotnického vybavení, jako jsou ventilátory pro nemocnice. Během této krize se díky tomu zachránilo bezpočet životů a mohli jsme úspěšně vyjednávat o očkovacích látkách proti onemocnění COVID-19. Nyní musíme na těchto úspěších stavět dál a vyřešit nedostatky v takových oblastech, jako jsou koordinace různých opatření, společné datové soubory a posuzování rizik. Jen tak se nám podaří zvýšit celkovou úroveň připravenosti v Evropě.

Jaké jsou hlavní návrhy, které by měly zlepšit připravenost na zdravotní krize a reakci na ně?

Jedním z hlavních způsobů, jak zlepšit koordinaci a připravenost, je zlepšení postavení hlavních partnerů, kteří v průběhu pandemie sehráli klíčovou úlohu – Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Díky větší podpoře může Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí pomoci zvýšit kapacity pro připravenost, dozor, včasné varování a posuzování rizik. Agentura EMA může pomoci řešit nedostatky v dodavatelských řetězcích léčivých přípravků, a to zejména lepším monitorováním.

Dále chceme zveřejnit novou farmaceutickou strategii, která by nejen řešila nedostatek léčivých přípravků v době krize, ale také zajistila cenovou dostupnost lékařských protiopatření, jako jsou očkovací látky a terapie. Na celosvětové úrovni pak musíme zjistit, kde se léčivé přípravky vyvíjejí. Chceme zajistit dostupnost léčivých přípravků pro všechny občany v EU a chránit to, čeho si Evropané nejvíce cení – zdraví.

Chci také oznámit naše plány na zřízení celoevropského orgánu pro výzkum a vývoj, který by se zaměřil na ochranu občanů EU před pandemickými chřipkami, jako je COVID-19, a před chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými hrozbami. Tento nový subjekt by byl z hlediska svého uspořádání a účelu podobný americkému Úřadu pro pokročilý výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny (BARDA).

Všechny tyto návrhy zlepšují reakci na úrovni EU. Úspěch boje proti COVID-19 však závisí na tom, zda lidé na celém světě převezmou osobní odpovědnost a budou se řídit všemi pokyny, aby se omezil přenos tohoto agresivního viru. Tuto krizi můžeme překonat pouze tím, že budeme projevovat solidaritu a spolupracovat. Společně dokážeme více.

Činnosti na úrovni EU

Evropská zdravotní unie

Evropská komise

Opatření v reakci na koronavirus

Evropská komise

Poradní panel pro COVID-19

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Zdravotní bezpečnost a infekční nemoci

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Společné zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Onemocnění koronavirem

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Pandemie COVID-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Aktuality

Účelem návrhů EU je zvýšit kapacitu a vytvořit odolnější evropskou zdravotní unii

Evropská komise navrhla řadu opatření k vytvoření silné evropské zdravotní unie, v níž se všechny země EU budou společně připravovat a reagovat na zdravotní krizi.

Webinář na vysoké úrovni na téma „Vytvoření evropské zdravotní unie: připravenost a odolnost vůči přeshraničním zdravotním hrozbám“

Na této akci konané 29. října 2020 přednesly projev mimo jiné eurokomisařka odpovědná za oblast zdraví Stella Kyriakidesová a generální ředitelka Evropské komise odpovědná za oblast zdraví a bezpečnost potravin Sandra Gallina. Účelem webináře bylo představit různé nápady a získat podněty od zúčastněných stran, které byly využity při formování návrhů před jejich oficiální prezentací 11. listopadu 2020.

Boj proti opětovnému výskytu koronaviru: Evropská komise stanovila nová opatření na posílení připravenosti a reakce v celé EU

Dne 28. října 2020 Komise ve sdělení o dodatečných opatřeních v reakci na COVID-19 oznámila konkrétní opatření, kterými hodlá zvýšit ve všech členských státech odolnost, a to hned v několika oblastech.

Infopřehled o nových koordinovaných opatřeních EU, která mají zabránit šíření koronaviru

Společné prohlášení Evropské komise a Regionální kanceláře WHO pro Evropu: Hlubší partnerství v oblasti zdraví v Evropě zaměřené na výsledky

V tomto společném prohlášení Evropská komise a Regionální kancelář WHO pro Evropu ocenily synergie mezi svými programy a strategiemi a vyjádřily ochotu prohloubit vzájemnou spolupráci.

Zprovozněna tzv. brána EU k zajištění interoperability: Se systémem se propojují první aplikace pro vysledování kontaktů a varování

Aby bylo možné plně využít potenciál mobilních aplikací pro vysledování kontaktů a varování s cílem přerušit řetězec koronavirových nákaz a zachraňovat životy napříč hranicemi, zřídila Komise na výzvu členských států celounijní systém k zajištění interoperability – tzv. bránu.

Denní a týdenní aktuální informace o situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí poskytuje denní a týdenní aktuální informace o situaci kolem covidu jak pro EU/EHP a Spojené království, tak pro celý svět. Na základě doporučení Rady připravuje také týdenní zprávu a mapu o celkové situaci.

Evropská agentura pro léčivé přípravky provedla dvě opatření k zajištění transparentnosti léčivých přípravků proti COVID-19

Agentura zveřejnila jak klinické údaje na podporu registrace přípravku Veklury (Remdesivir), tak informace o léčbě onemocnění COVID-19 a očkovacích látkách, které získaly vědecké osvědčení nebo neformální pokyny od pracovní skupiny agentury EMA zabývající se pandemií.

Evropská agentura pro léčivé přípravky poskytla pokyny, které mají pomoci vývojářům potenciálních léčivých přípravků proti COVID-19

Agentura spolupracuje s vývojáři potenciálních léčebných postupů a očkovacích látek proti COVID-19. Cílem této spolupráce je zajistit, aby se slibné léčivé přípravky dostaly k pacientům co nejdříve. Využívá rovněž údaje z reálného světa ke sledování bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků používaných u pacientů s onemocněním COVID-19.

Další odkazy

Plán na podporu oživení Evropy

Platforma Re-open EU

Očkovací látky – strategie EU

Sdělení z 15. října 2020 o strategii očkování