Skip to main content
Public Health

Terveys-EU-uutiskirje 260 – Valokeilassa

Tavoitteena entistä vahvempi ja kriisinsietokykyisempi Euroopan terveysunioni

Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston pääjohtaja Sandra Gallina esittelee komission 11.11.2020 julkaisemaa ehdotusta uudesta Euroopan terveysunionista, jonka tavoitteena on parantaa EU:n valmiuksia torjua kaiken tyyppisiä terveysuhkia koordinoidusti ja tehokkaasti.

Miksi tarvitaan uusia toimia?

Koronavirustartuntojen lisääntyminen Euroopassa on erittäin huolestuttavaa. Tarvitaan päättäväisiä, välittömiä toimia, jotta voimme suojella ihmishenkiä, lieventää terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvia paineita ja hillitä viruksen leviämistä. Olemme ryhtyneet toimiin näillä aloilla lyhyellä aikavälillä, mutta tarvitsemme myös kestäviä ratkaisuja.

Kansalaiset kaipaavat EU:lta tehokkaampia toimia. Komission ehdotusten tavoitteena on auttaa EU:ta vastaamaan paremmin jäsenmaidensa tarpeisiin ja rakentamaan vahvaa ja kriisinsietokykyistä Euroopan terveysunionia, joka on valmiina torjumaan uusia terveysuhkia tulevaisuudessa.

Mitä pandemiasta on opittu?

Koronaviruspandemian myötä on käynyt selväksi, että tehokas yhteistyö edellyttää rakenteellisia parannuksia.

Perusta EU-maiden tietojenvaihdolle ja terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden (esim. henkilönsuojainten ja hengityskoneiden) yhteishankinnoille luotiin vuonna 2013 annetulla valtioiden rajat ylittäviä terveysuhkia koskevalla Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä. Tämän yhteistyön ansiosta ollaan koronaviruskriisin aikana voitu pelastaa monia ihmishenkiä ja neuvotella koronavirusrokotteiden yhteishankinnoista. Meidän on nyt pyrittävä tähänastisten saavutusten pohjalta vastaamaan uusiin haasteisiin esimerkiksi parantamalla reagointitoimien koordinointia, data-aineistojen jakamista ja riskinarviointia, jotta voimme nostaa EU-maiden yleistä valmiustasoa.

Miten komissio tehostaisi terveyskriiseihin valmistautumista ja reagointia?

Komissio pyrkii parantamaan koordinointia ja valmiuksia etenkin vahvistamalla keskeisten yhteistyökumppaniensa, Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan lääkeviraston (EMA), roolia. Näiden virastojen panos ollut korvaamattoman tärkeä pandemian aikana.

ECDC:n resurssien vahvistaminen auttaa parantamaan koko EU:n hätätoimi-, valvonta-, varhaisvaroitus- ja riskinarviointivalmiuksia. Samaten EMA tarvitsee lisäresursseja, jotta se voi tehostaa lääkkeiden ja erilaisten terveydenhuollon tarvikkeiden saatavuusongelmien seurantaa ja näin lieventää toimitusketjujen haavoittuvuutta.

Komissio aikoo laatia myös uuden lääkestrategian, jonka avulla voidaan ehkäistä lääke- ja tarvikepulaa kriisiaikoina sekä varmistaa, että esimerkiksi rokotteiden ja erilaisten hoitojen hinnat pysyvät kohtuullisina. Maailmanlaajuisella tasolla on tarkasteltava sitä, missä lääkkeitä kehitetään. Haluamme varmistaa, että kaikki eurooppalaiset voivat saada tarvitsemansa lääkkeet, ja suojella heidän kallisarvoista terveyttään.

Suunnitelmissa on myös perustaa uusi tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava EU-elin, joka auttaisi suojelemaan väestöä koronaviruspandemian lisäksi mm. influenssapandemioilta sekä kemiallisilta, biologisilta, säteily- ja ydinuhkilta. Tämä uusi elin olisi rakenteeltaan ja tehtäviltään samantyyppinen kuin Yhdysvaltain BARDA-virasto (Biomedical Advanced Research and Development Authority).

Ehdotetuilla toimilla vahvistetaan toimintavalmiuksia EU:n tasolla, mutta koronaviruspandemian tukahduttaminen edellyttää, että jokainen meistä toimii vastuullisesti ja noudattaa kaikkia terveysviranomaisten ohjeita. Muutoin ei viruksen leviämistä saada pysähtymään. Tästä kriisistä voidaan selvitä vain todellisen eurooppalaisen solidaarisuuden ja yhteistyön avulla. Yhdessä olemme vahvempia.

EU:n tason toimet

Euroopan terveysunioni

Euroopan komissio

Koronavirus – EU:n toimet

Euroopan komissio

Neuvoa-antava covid-19-paneeli

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Terveysturva ja tartuntataudit

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinta

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Koronavirustauti

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)

Covid-19-pandemia

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Uutiset

Euroopan terveysunioni: EU parantaa valmiuksiaan ja kriisinsietokykyään

Euroopan komissio on ehdottanut useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on luoda vahva Euroopan terveysunioni ja lisätä EU-maiden yhteistyötä terveyskriiseihin valmistautumisessa ja reagoinnissa.

Euroopan terveysunioni – verkkoseminaari

EU:n terveyspolitiikkafoorumilla järjestettiin 29.10.2020 korkean tason seminaari, jossa puhuivat mm. terveyskomissaari Stella Kyriakides ja komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston pääjohtaja Sandra Gallina. He esittelivät komission suunnitelmia ja kuulivat sidosryhmiä ennen terveysunionia koskevan ehdotuksen virallista julkaisua 11.11.2020.

Koronaviruksen uusi aalto: komissio tehostaa toimia valmiuksien ja vastatoimien parantamiseksi koko EU:ssa

Uusia covid-19-vastatoimia koskevassa komission tiedonannossa (28.10.2020) esitellään konkreettisia toimia, joilla autetaan parantamaan selviytymiskykyä useilla keskeisillä aloilla kaikissa EU-maissa.

Tietokooste: EU:n toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi

Kohti syvempää ja tavoitteellisempaa terveysalan yhteistyötä: komission ja WHO:n Euroopan aluetoimiston yhteinen julkilausuma

Komissio ja WHO:n Euroopan aluetoimisto toteavat julkilausumassaan, että niiden on vahvistettava ohjelmiensa ja strategioidensa välistä synergiaa ja syvennettävä yhteistyötään.

EU-maiden kansalliset kontaktien jäljitys- ja varoitussovellukset linkitetään yhteiseen palveluun

Euroopan komissio on perustanut EU-maiden pyynnöstä EU:n laajuisen järjestelmän, ns. yhdyskäytäväpalvelun, jolla varmistetaan eri maiden koronavirussovellusten yhteentoimivuus. Tavoitteena on mahdollisimman tehokkaasti katkaista myös kansallisten rajojen yli ulottuvat tartuntaketjut ja näin pelastaa ihmishenkiä.

Ajantasaista tietoa covid-19-tilanteesta

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) tuottaa päivittäisiä ja viikoittaisia katsauksia niin EU-/ETA-maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan kuin koko maailmankin tilanteesta sekä julkaisee viikoittaisen seurantakertomuksen. Eri maiden tilanteen kehittymistä kuvataan verkkosivuilla myös karttojen avulla.

Euroopan lääkevirasto lisää covid-19-lääkkeitä koskevien toimien avoimuutta

EMA on julkaissut Veklury-lääkevalmisteen (covid-19-taudin hoidossa käytettävä remdesiviirilääke) hyväksymiseen liittyvät kliiniset tiedot ja tiedot niistä covid-19-taudin hoitokeinoista ja rokotteista, joiden osalta viraston pandemiatyöryhmä (Covid-ETF) on antanut tieteellistä neuvontaa tai epävirallisia ohjeita.

Euroopan lääkevirasto ohjeistaa covid-19-lääkkeiden kehittäjiä

EMA tekee yhteistyötä mahdollisten covid-19-hoitojen ja rokotteiden kehittäjien kanssa, jotta niitä voitaisiin saada potilaille mahdollisimman pian. Se hyödyntää myös reaalimaailman dataa covid-19-potilailla käytettävien lääkkeiden turvallisuuden ja tehon seurannassa.

Muita linkkejä

Euroopan elpymissuunnitelma

Re-Open EU

EU:n rokotestrategia

Rokotestrategia: tiedonanto 15.10.2020