Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 260 – Téma

Navrhli sa nové opatrenia na budovanie silnejšej a odolnejšej Európskej zdravotnej únie

Generálna riaditeľka Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín Sandra Gallinová opisuje niektoré z opatrení, ktoré Komisia navrhla 11. novembra na budovanie Európskej zdravotnej únie pripravenej koordinovanejšie a účinnejšie riešiť ohrozenia zdravia všetkých druhov.

Prečo sú nové opatrenia potrebné?

Zvýšenie miery nákazy ochorením COVID-19 v celej Európe je veľmi alarmujúce. Európa potrebuje okamžité rozhodné opatrenia na ochranu životov, zmiernenie tlaku na systémy zdravotnej starostlivosti a na kontrolu šírenia vírusu. Vykonali sme opatrenia, ktorými sme sa zamerali na tieto oblasti z krátkodobého hľadiska, no potrebujeme aj udržateľnejšie riešenia.

Občania požiadali EÚ, aby urobila viac. Naše nové návrhy nám pomôžu lepšie reagovať na potreby členských štátov a budovať silnú a odolnú Európsku zdravotnú úniu, ktorá dokáže v budúcnosti zvládnuť aj iné ohrozenia zdravia.

Čo vás pandémia naučila?

Pandémia koronavírusu nás naučila, že musíme urobiť niekoľko štrukturálnych zlepšení v tom, ako spoločne pracujeme.

Rozhodnutie z roku 2013 o cezhraničných ohrozeniach zdravia položilo základ pre výmenu informácií a spoločné obstarávanie na nákup zdravotníckych protiopatrení, napríklad osobných ochranných pomôcok a zdravotníckeho vybavenia, ako sú napríklad pľúcne ventilátory pre nemocnice. Počas tejto krízy to zachránilo nespočetne veľa životov a pomohlo nám úspešne rokovať o očkovacích látkach proti ochoreniu COVID-19. Teraz musíme stavať na týchto úspechoch a riešiť nedostatky v oblastiach, ako napríklad koordinácia opatrení v reakcii na toto ochorenie, spoločné súbory údajov a posudzovanie rizík, aby sme zvýšili celkovú úroveň pripravenosti Európy.

Aké sú hlavné návrhy na zlepšenie našej pripravenosti na zdravotnú krízu a reakcie na ňu?

Jedným z hlavných spôsobov, akým by sme chceli zlepšiť našu spoločnú koordináciu a pripravenosť, je posilnenie úloh významných partnerov, ktorí hrali počas pandémie kľúčové úlohy – Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskej agentúry pre lieky (EMA).

Keď sa centru ECDC dostane väčšej podpory, môže pomôcť zvýšiť kapacity na pripravenosť, dohľad, včasné varovanie a posudzovanie rizík. Posilnená agentúra EMA nám zas lepším monitorovaním a zmierňovaním týchto situácií môže pomôcť riešiť slabé miesta v dodávateľských reťazcoch pre zdravotnícke vybavenie aj pre lieky.

Okrem toho plánujeme vydať novú farmaceutickú stratégiu na riešenie týchto nedostatkov liekov v časoch krízy, no takisto zabezpečiť cenovú dostupnosť zdravotníckych protiopatrení, napríklad očkovacích látok a spôsobov liečby. Na celosvetovej úrovni musíme zisťovať, kde sa lieky vyvíjajú. Chceme lieky sprístupniť všetkým občanom v EÚ a chrániť to, čo si Európania cenia najviac – svoje zdravie.

Takisto chcem povedať, že plánujeme zriadiť orgán EÚ pre výskum a vývoj, ktorý by sa zameriaval na ochranu občanov EÚ pred pandemickými chrípkami ako COVID-19 a pred chemickými, biologickými, rádiologickými a jadrovými hrozbami. Tento nový orgán by bol svojou organizáciou a účelom podobný americkému Úradu pre pokročilý biomedicínsky výskum a vývoj (BARDA).

Všetky tieto návrhy posilňujú našu reakciu na úrovni EÚ, no to, či COVID-19 porazíme, závisí od jednotlivcov vo všetkých krajinách, ktorí prevezmú osobnú zodpovednosť a budú sa riadiť všetkými usmerneniami na zníženie prenosu tohto nemilosrdného vírusu. Túto krízu dokážeme prekonať len tak, že preukážeme solidaritu a budeme pracovať spoločne. Spolu sme silnejší.

Aktivity na úrovni EÚ

Európska zdravotná únia

Európska komisia

Opatrenia v reakcii na koronavírus

Európska komisia

Poradný panel pre COVID-19

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Zdravotná bezpečnosť a infekčné choroby

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Spoločné obstarávanie zdravotníckych protiopatrení

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Ochorenie spôsobené koronavírusom

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Pandémia COVID-19

Európska agentúra pre lieky

Aktuality

Cieľom návrhov EÚ je zvýšiť kapacitu a vybudovať odolnejšiu Európsku zdravotnú úniu

Európska komisia predložila viacero opatrení na budovanie silnej Európskej zdravotnej únie, v ktorej sa všetky krajiny EÚ spoločne pripravujú a reagujú na zdravotnú krízu.

Konal sa webinár na vysokej úrovni na tému „Budovanie Európskej zdravotnej únie: pripravenosť na cezhraničné ohrozenia zdravia a odolnosť voči nim“

Komisárka pre zdravie Stella Kyriakidesová a generálna riaditeľka Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín Sandra Gallinová 29. októbra vystúpili na podujatí, ktorého cieľom bolo predstaviť myšlienky a zbierať podnety zainteresovaných strán, a tak formovať návrhy pred ich oficiálnym predstavením 11. novembra.

Boj proti vzostupu koronavírusu: Európska komisia stanovuje nové opatrenia na posilnenie opatrení v oblasti pripravenosti a reakcie v celej EÚ

Komisia 28. októbra 2020 oznámila konkrétne opatrenia v oznámení o ďalších opatreniach v reakcii na COVID-19 s cieľom pomôcť zvýšiť odolnosť vo viacerých oblastiach vo všetkých členských štátoch.

V novom prehľade sa vysvetľujú nové koordinované opatrenia EÚ na zastavenie šírenia koronavírusu

Spoločné vyhlásenie Komisie a Regionálneho úradu WHO pre Európu: Hlbšie a na výsledky orientované partnerstvo pre zdravie v Európe

V tomto spoločnom vyhlásení Európska komisia a Regionálny úrad WHO pre Európu uznali existenciu synergie medzi svojimi príslušnými programami a stratégiami a vyjadrili ochotu prehĺbiť spoluprácu.

Začína fungovať sieťový priechod na zabezpečenie interoperability v rámci EÚ, prvé aplikácie na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah sa už prepojili so systémom

Komisia s cieľom plne využiť potenciál aplikácií na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah, vďaka ktorým možno prerušiť reťazec cezhraničných infekcií koronavírusom a zachrániť životy, zriadila na výzvu členských štátov EÚ „sieťový priechod“ alebo celoúnijný systém na zabezpečenie interoperability.

Dostávajte denné a týždenné aktualizácie o situácii v súvislosti s ochorením COVID-19

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb poskytuje denné a týždenné aktuálne informácie o situácii v EÚ/EHP a Spojenom kráľovstve, ako aj na celom svete, a týždennú správu o dohľade a mapu v rámci podpory odporúčania Rady.

Európska agentúra pre lieky ďalej vykonáva dve opatrenia na zabezpečenie transparentnosti v súvislosti s liekmi na COVID-19

V rámci podpory schvaľovania lieku Veklury (remdezivir) zverejnila agentúra klinické údaje a informácie o spôsoboch liečby ochorenia COVID-19 a očkovacích látkach, v súvislosti s ktorými pracovná skupina pre pandémiu Európskej agentúry pre lieky poskytla vedecké poradenstvo alebo neformálne usmernenia.

Európska agentúra pre lieky poskytuje usmernenia na pomoc spoločnostiam, ktoré vyvíjajú potenciálne lieky na liečbu ochorenia COVID-19

Agentúra komunikuje so spoločnosťami vyvíjajúcimi potenciálne spôsoby liečby ochorenia COVID-19 a očkovacie látky, aby umožnila sľubným liekom dostať sa čo najskôr k pacientom. Využíva aj skutočné údaje na monitorovanie bezpečnosti a účinnosti liekov používaných pri pacientoch s ochorením COVID-19.

Ďalšie zaujímavé odkazy

Plán obnovy pre Európu

Platforma „Re-Open EU“

Stratégia EÚ v oblasti vakcín

Oznámenie z 15. októbra o stratégii EÚ v oblasti vakcín