Skip to main content
Public Health

Nyhetsbrev om folkhälsa nr 260 – I fokus

Vi ska bygga en starkare och mer resilient europeisk hälsounion

Sandra Gallina, kommissionens generaldirektör för hälsa och livsmedelssäkerhet, beskriver några av de åtgärder som kommissionen föreslog den 11 november för att skapa en europeisk hälsounion som kan hantera alla typer av hälsohot på ett mer samordnat och effektivt sätt.

Varför behövs nya åtgärder?

Ökningen av antalet covid-19-fall i Europa är mycket oroande. För att hejda smittspridningen, minska trycket på vården och rädda liv behöver vi vidta kraftfulla åtgärder. Vi har kunnat hantera dessa frågor på kort sikt, men vi behöver också mer långsiktiga lösningar.

Allmänheten har uppmanat EU att göra mer. Våra nya förslag ska hjälpa oss att bättre tillgodose medlemsländernas behov och bygga upp en stark och resilient europeisk hälsounion som kan stå emot andra hälsorisker i framtiden.

Vilka lärdomar har ni dragit av pandemin?

Coronapandemin har lärt oss att vi måste göra vissa strukturella förbättringar av vårt samarbete.

2013 års beslut om gränsöverskridande hot mot människors hälsa lade grunden för informationsutbyte och gemensam upphandling av läkemedel, personlig skyddsutrustning, respiratorer och annat sjukvårdsmateriel. Det har räddat många liv under krisen och hjälpt oss att framgångsrikt förhandla om covid-19-vaccin. Nu måste vi bygga vidare på dessa framgångar och avhjälpa brister när det gäller samordningen av motåtgärder, gemensamma datamängder och riskbedömningar för att stärka vår övergripande beredskap.

Vilka är de viktigaste förslagen för att öka vår krisberedskap och förmåga att hantera hälsokriser?

Ett av de viktigaste sätten att förbättra vår samordning och beredskap är att ge ökat stöd åt två EU-myndigheter som har spelat en avgörande roll under pandemin: smittskyddsmyndigheten ECDC och läkemedelsmyndigheten EMA.

ECDC kan hjälpa oss att öka kapaciteten för beredskap, övervakning, tidig varning och riskbedömning, medan EMA kan hjälpa oss att göra leveranskedjorna för sjukvårdsprodukter och läkemedel mindre sårbara genom bättre övervakning och åtgärder för att minska risken för störningar.

Vi tänker också lägga fram en ny läkemedelsstrategi. Inte bara för att hantera läkemedelsbrister i kristider, utan också för att se till att medicinska motåtgärder som vacciner och behandlingar är överkomliga i pris. På global nivå måste vi ta reda på var läkemedel håller på att utvecklas. Vi vill göra läkemedel tillgängliga för alla i EU och skydda det människor sätter störst värde på – hälsan.

Jag vill också berätta att vi planerar att inrätta en EU-myndighet för forskning och utveckling som ska arbeta för att skydda EU-invånarna mot pandemier som covid-19 och mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Den nya myndigheten ska ha liknande struktur och uppdrag som den amerikanska myndigheten Barda (American Biomedical Advanced Research and Development Authority).

Alla dessa förslag stärker våra insatser på EU-nivå, men kampen mot covid-19 är beroende av att alla tar sitt ansvar och följer råden för att minska spridningen av detta hänsynslösa virus. Det är bara genom att visa solidaritet och samarbeta som vi kan klara krisen. Tillsammans är vi starkare.

Åtgärder på EU-nivå

En europeisk hälsounion

EU-kommissionen

Insatser mot coronaviruset

EU-kommissionen

Rådgivande panel om covid-19

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Hälsosäkerhet och infektionssjukdomar

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Gemensam upphandling av medicinska motåtgärder

EU-kommissionen – Hälsa och livsmedelssäkerhet

Coronaviruset och covid-19

EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC)

Covid-19-pandemin

EU:s läkemedelsmyndighet (EMA)

Nyheter

EU-förslag ska öka ländernas kapacitet och bygga en mer resilient europeisk hälsounion

EU-kommissionen har föreslagit flera åtgärder för att skapa en stark europeisk hälsounion, där alla EU-länder förbereder sig inför och hanterar hälsokriser tillsammans.

Webbinarium om en europeisk hälsounion: beredskap och resiliens mot internationella hälsohot

Hälsokommissionär Stella Kyriakides och generaldirektören för hälsa och livsmedelssäkerhet Sandra Gallina talade på seminariet den 29 oktober för att beskriva sina idéer om en europeisk hälsounion och få synpunkter från intressenterna inför den officiella presentationen den 11 november.

Nya utbrott av coronaviruset: kommissionen presenterar nya åtgärder för bättre beredskap och insatser i EU

Den 28 oktober lade kommissionen fram ett meddelande om ytterligare covid-19-åtgärder för att bygga upp en större resiliens på flera områden i alla EU-länder.

Faktablad om EU:s nya samordnade åtgärder för att stoppa spridningen av coronaviruset

Uttalande från kommissionen och WHO Europa: Ett fördjupat och resultatinriktat partnerskap för hälsa i Europa

Kommissionen och WHO lyfter fram synergier mellan sina respektive program och strategier och förklarar att de avser att fördjupa sitt samarbete på vissa prioriterade områden.

Nationella smittspårningsappar kopplas samman genom EU:s nya nätsluss

På uppmaning av EU-länderna har kommissionen tagit fram en nätsluss så att nationella smittspårningsappar kan kommunicera med varandra och bidra till att stoppa smittspridningen över gränserna och rädda liv.

Få uppdateringar om covid-19 från ECDC

På ECDC:s webbplats publiceras lägesuppdateringar för EU/EES/Storbritannien och hela världen. Du hittar också övervakningsrapporter och en karta över smittläget till stöd för rådets rekommendation.

EU:s läkemedelsmyndighet ger insyn i arbetet med covid-19-läkemedel

Myndigheten har publicerat kliniska data till stöd för godkännandet av Veklury (remdesivir) och information om läkemedel och vacciner mot covid-19 där EMA:s arbetsgrupp för pandemier har hjälpt till med vetenskaplig rådgivning eller informell vägledning.

EU:s läkemedelsmyndighet hjälper utvecklare av potentiella covid-19-läkemedel

EMA samverkar med utvecklare av potentiella läkemedel och vacciner mot covid-19 för att lovande läkemedel ska kunna nå patienterna så snart som möjligt. Myndigheten använder också verkliga data för att kontrollera om de läkemedel som används till covidpatienter är säkra och effektiva.

Läs mer

En återhämtningsplan för EU

Re-Open EU

EU:s vaccinstrategi

Kommissionens meddelande om vaccinstrategin (15 oktober 2020)