Skip to main content
Public Health

Meditsiiniliste vastumeetmete ühishanked

2009. aasta H1N1 pandeemia tõi esile puudused, mis on seotud ELi liikmesriikide juurdepääsu ja ostujõuga pandeemiavaktsiinide ja -ravimite hankimisel. 2010. aastal soovis Euroopa Liidu Nõukogu, et komisjon asuks välja töötama vaktsiinide ühishanke mehhanismi võimalike tulevaste pandeemiate jaoks.

Meditsiiniliste vastumeetmete ühishankeid käsitlevad sätted sisalduvad otsuse nr 1082/2013/EL (tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta) artiklis 5. 2020. aasta aprilli seisuga on ühishanke lepingule alla kirjutanud 36 riiki, sealhulgas kõik ELi ja EMP riigid, Ühendkuningriik, Albaania, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina ning samuti Kosovo*.

Ühishanke lepingus:

  • määratakse kindlaks mehhanismi reguleeriv praktiline kord;
  • määratletakse otsustusprotsess seoses menetluse valikuga;
  • korraldatakse pakkumuste ja lepingu sõlmimise hindamine.

*Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Nõuetekohase valmisoleku tagamine

Ühise hankemehhanismi eesmärk on tagada võrdsem juurdepääs konkreetsetele meditsiinilistele vastumeetmetele, täiustada varustuskindlust ning pakkuda osalevatele ELi liikmesriikidele tasakaalustatud hindu.

Selleks et olla valmis tõsise piiriülese terviseohu puhanguks, võivad ELi institutsioonid koos ühishanke lepingule allakirjutanud liikmesriikidega käivitada ühise hankemenetluse, et hankida:

  • vaktsiine;
  • viirusevastaseid ravimeid;
  • meditsiinilisi vastumeetmeid tõsiste piiriüleste terviseohtude jaoks.

Lisateave