Skip to main content
Public Health

Spoločné obstarávanie zdravotníckych protiopatrení

Prepuknutie pandemickej chrípky H1N1 v roku 2009 poukázalo na nedostatky v mechanizmoch členských štátov EÚ, ktoré sa týkali zaobstarávania vakcín a liekov proti pandémii a s tým súvisiaceho problému kúpnej sily. Európska rada v roku 2010 požiadala Komisiu, aby začala s prípravou postupu spoločného obstarávania vakcín s cieľom pripraviť sa na budúcu pandémiu.

Ustanovenia týkajúce sa spoločného obstarávania zdravotníckych protiopatrení sú uvedené v článku 5 rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia. K aprílu 2020 podpísalo dohodu o spoločnom obstarávaní 36 krajín vrátane všetkých krajín EÚ a EHP, Spojeného kráľovstva, Albánska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska a Bosny a Hercegoviny, ako aj Kosova*.

V tejto dohode:

  • sa stanovujú praktické opatrenia postupu
  • určuje sa proces rozhodovania vzhľadom na výber postupu
  • a organizácia hodnotenia verejných súťaží a zadania zákaziek

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Zabezpečenie náležitej pripravenosti

Cieľom mechanizmu spoločného obstarávania je zabezpečiť spravodlivejší prístup ku konkrétnym zdravotníckym protiopatreniam, zvýšiť bezpečnosť dodávok a zabezpečiť vyváženejšie ceny pre zúčastnené krajiny EÚ.

S cieľom náležite sa pripraviť na výskyt závažného cezhraničného ohrozenia zdravia sa inštitúcie EÚ spolu s krajinami, ktoré podpísali dohodu o spoločnom obstarávaní, môžu zúčastniť na spoločnom postupe obstarávania na účely zabezpečenia:

  • očkovacích látok
  • antivirotík
  • zdravotníckych protiopatrení týkajúcich sa závažného cezhraničného ohrozenia zdravia

Súvisiace informácie