Skip to main content
Public Health

Gemensam upphandling av medicinska motåtgärder

Under svininfluensapandemin 2009 blev det uppenbart att EU-ländernas upphandling av vacciner och andra läkemedel inte fungerade tillräckligt bra. År 2010 bad rådet kommissionen att ta fram ett förslag om gemensam upphandling av vacciner inför kommande pandemier.

Möjligheten till gemensam upphandling av medicinska motåtgärder införs genom artikel 5 i beslut 1082/2013/EU om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Avtalet om gemensam upphandling har nu undertecknats av de 27 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge, Storbritannien, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Bosnien och Hercegovina och Kosovo*.

Avtalet innehåller bestämmelser om

  • de praktiska arrangemangen för upphandlingen
  • beslutsprocessen när det gäller val av förfarande
  • bedömningen av anbud och tilldelningen av kontrakt.

*Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

God beredskap

Syftet med gemensam upphandling är att se till att alla länder har god och säker tillgång till medicinska motåtgärder till rimliga priser.

För att vara tillräckligt förberedda inför utbrott av allvarliga hot mot folkhälsan får EU:s institutioner och de länder som har skrivit på avtalet om gemensam upphandling gemensamt köpa in

  • vacciner
  • antivirusläkemedel
  • medicinska motåtgärder mot allvarliga internationella hälsohot.

Läs mer