Skip to main content
Public Health

Zdraví migrantů

V září 2020 předložila Komise nový pakt o migraci a azylu,který stanoví spravedlivější přístup k řízení migrace a azylu. Jeho účelem je nalézt novou rovnováhu mezi zásadami spravedlivého sdílení odpovědnosti a solidarity a budovat důvěru prostřednictvím komplexnějšího přístupu a modernizovaných postupů. Pakt navrhuje urychlit migrační procesy a upevnit řízení migrační a pohraniční politiky.

Do paktu jsou rovněž zahrnuty otázky zdraví migrantů a zdravotní péče o ně, a to zavedením zdravotních prohlídek, které umožní včas identifikovat potenciální potřeby migrantů.

Návrhy reforem právních předpisů EU

Nový pakt o migraci a azylu

Tento pakt by měl umožnit uzavření jednání o reformních návrzích schválených v letech 2016 a 2018. Jeho účelem je zefektivnit související postupy a poskytnout migrantům lepší záruky.

Evropská komise rovněž oznámila, že do paktu budou zahrnuty tyto nové legislativní návrhy:

Další návrhy

V červnu 2016 přijala Komise akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí v členských státech EU. Plán obsahuje několik návrhů týkajících se zdravotní péče a revize směrnice o modré kartě. Účelem této revize je řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků a přilákat vysoce kvalifikované státní příslušníky ze zemí mimo EU, včetně zdravotnických pracovníků.

V červenci 2016 schválila Komise druhý balíček návrhů na reformu společného evropského azylového systému, včetně právních předpisů obsahujících ustanovení o zdravotní péči, jako je:

Tyto návrhy jsou součástí nového paktu o migraci a azylu.

Co v této věci dělá EU?

Prioritou Evropské komise je poskytnout pomoc zemím, kde se nachází vysoký počet migrantů. Většina migrantů je po příjezdu do EU v dobrém zdravotním stavu. Ten se však může během cesty zhoršit nebo migranti mohou mít před příjezdem do EU určité zdravotní potíže.

Někteří z nich mohou trpět fyzickým vyčerpáním, extrémním strádáním, dehydratací nebo nachlazením. V kombinaci s nevhodnými životními podmínkami, nezdravým životním stylem nebo chronickými onemocněními to může mít vliv na jejich fyzické a duševní zdraví.

Jak EU pomáhá?

  • poskytuje finanční podporu na zlepšení zdravotní péče pro zranitelné migranty, jejich začlenění do vnitrostátních systémů zdravotní péče a na odbornou přípravu zdravotnických pracovníků
  • pomáhá členským zemím, jež čelí obzvláště vysokému počtu migrantů, řešit problémy, které to v oblasti zdraví přináší, a podporuje sdílení osvědčených postupů u modelů zdravotní péče
  • prostřednictvím Výboru pro zdravotní bezpečnost koordinuje tato aktivity:
  • spolupracuje s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí, regionální kanceláří Světové zdravotnické organizace pro Evropu a Mezinárodní organizací pro migraci, aby mohla lépe identifikovat a reagovat na potřeby členských zemí i uprchlíků
  • připravuje vzdělávací programy a školicí materiály pro zdravotníky a další osoby pracující s migranty, aby je seznámila s nemocemi, které možná neznají, a poskytla jim informace o různém kulturním původu a specifických potřebách nově příchozích migrantů a uprchlíků

Pokyny

EU rovněž vypracovala systém osobních zdravotních záznamů a průvodní příručku pro zdravotnické pracovníky, které by jim měly umožnit sledovat zdravotní záznamy nově příchozích migrantů a uprchlíků a rychle identifikovat jejich bezprostřední potřeby.

V dubnu 2020 Komise zveřejnila nové pokyny týkající se COVID-19, jimiž se provádí příslušná ustanovení EU v oblasti azylu, řízení o navracení a přesídlování.

V červnu 2020 zveřejnilo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí Pokyny pro prevenci a kontrolu infekcí COVID-19 v přijímacích a zajišťovacích střediscích pro migranty a uprchlíky v EU/EHP a ve Spojeném království. Pokyny obsahují vědecká doporučení týkající se zásad veřejného zdraví, jež je třeba dodržovat, aby se zabránilo šíření nákazy.

Projekty

Od roku 2003 realizovala EU řadu projektů zaměřených na řešení nerovností v oblasti zdraví a zdravotní péče, včetně těch, které postihují migranty, a na měření rozdílů v přístupu ke zdravotní péči s cílem podpořit větší integraci migrantů do vnitrostátních systémů zdravotní péče.