Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Public Health

Υγεία των μεταναστών

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο το οποίο καθορίζει μια δικαιότερη προσέγγιση στη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου. Στόχος είναι να επιτευχθεί νέα ισορροπία μεταξύ των αρχών της δίκαιης κατανομής ευθυνών και της αλληλεγγύης και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μέσω μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης και εκσυγχρονισμένων διαδικασιών. Το σύμφωνο προτείνει να επιταχυνθούν οι μεταναστευτικές διαδικασίες και να ενισχυθεί η διακυβέρνηση των πολιτικών για τη μετανάστευση και τα σύνορα.

Η υγεία και η υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών περιλαμβάνονται επίσης στο σύμφωνο το οποίο προβλέπει υγειονομικούς ελέγχους για τον έγκαιρο εντοπισμό των δυνητικών αναγκών των μεταναστών.

Προτάσεις μεταρρυθμίσεων της νομοθεσίας της ΕΕ

Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

Το σύμφωνο καθορίζει την πορεία προς την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις που εγκρίθηκαν το 2016 και το 2018, με σκοπό να γίνουν οι διαδικασίες αποτελεσματικότερες και να παρέχονται ισχυρότερες εγγυήσεις στους μετανάστες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης τις παρακάτω νέες νομοθετικές προτάσεις που θα συμπεριληφθούν στο σύμφωνο:

Άλλες προτάσεις

Τον Ιούνιο του 2016, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Το σχέδιο περιλαμβάνει αρκετές προτάσεις σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη και την αναθεώρηση της οδηγίας για την μπλε κάρτα. Η εν λόγω αναθεώρηση είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις ειδικευμένου προσωπικού και να προσελκύονται υπήκοοι τρίτων χωρών με πολλά προσόντα, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας.

Τον Ιούλιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη δέσμη προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που περιέχει διατάξεις σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, όπως:

Οι προτάσεις αυτές αποτελούν μέρος του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Τι μέτρα λαμβάνει η ΕΕ;

Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να στηρίζει τις χώρες που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό μεταναστών. Η πλειονότητα των μεταναστών είναι υγιείς κατά την άφιξή τους στην ΕΕ. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας τους ενδέχεται να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους ή είναι πιθανό να είχαν προβλήματα υγείας πριν από την άφιξή τους στην ΕΕ.

Ορισμένοι μετανάστες μπορεί να πάσχουν από σωματική εξάντληση, ακραία απόγνωση, αφυδάτωση ή κρυολόγημα, που, σε συνδυασμό με ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, ανθυγιεινό τρόπο ζωής ή χρόνιες παθήσεις, μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Τι κάνει η ΕΕ για να βοηθήσει;

  • παρέχει χρηματοδότηση για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των ευάλωτων μεταναστών, την ένταξη τους στα εθνικά συστήματα υγείας και την κατάρτιση επαγγελματιών του τομέα της υγείας
  • στηρίζει τις χώρες της ΕΕ που δέχονται ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μεταναστών να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον τομέα της υγείας και προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης
  • συντονίζει τις παρακάτω δραστηριότητες μέσω της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας:
  • συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το περιφερειακό γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για τον καλύτερο προσδιορισμό και αντιμετώπιση των αναγκών των χωρών της ΕΕ και των προσφύγων
  • αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης και εκπαιδευτικό υλικό για υγειονομικό προσωπικό και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες, ώστε να τους εξοικειώσει με ασθένειες που δεν γνωρίζουν και να τους ενημερώνει σχετικά με τις διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις και τις ειδικές ανάγκες των νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων.

Καθοδήγηση

Η ΕΕ δημιούργησε επίσης ένα προσωπικό μητρώο υγείας και το συνοδευτικό εγχειρίδιο για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ώστε να εφοδιάζει τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας με εργαλεία που θα τους βοηθούν να παρακολουθούν τα ιατρικά αρχεία των νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων και να εντοπίζουν γρήγορα τις άμεσες ανάγκες τους.

Τον Απρίλιο του 2020, η Επιτροπή κοινοποίησε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη νόσο COVID-19 σχετικά με την εφαρμογή των συναφών διατάξεων της ΕΕ στον τομέα του ασύλου, των διαδικασιών επιστροφής και της επανεγκατάστασης.

Τον Ιούνιο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19 στα κέντρα υποδοχής και κράτησης μεταναστών και προσφύγων στην ΕΕ/στον ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες περιέχουν επιστημονικές συμβουλές σχετικά με τους κανόνες για τη δημόσια υγεία που πρέπει να ακολουθούνται για την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου.

Ανάπτυξη έργων

Από το 2003, η ΕΕ έχει υλοποιήσει σειρά έργων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πλήττουν τους μετανάστες, καθώς και για τη μέτρηση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, με στόχο τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών στα εθνικά συστήματα υγείας.