Skip to main content
Public Health

Zdravje migrantov

Evropska komisija je septembra 2020 predstavila novi pakt o migracijah in azilu, ki določa pravičnejši pristop k upravljanju migracij in azila. Cilj pakta je vzpostaviti novo ravnovesje med načeli pravične delitve odgovornosti in solidarnosti ter zagotoviti večje zaupanje v okviru celovitejšega pristopa in posodobljenih postopkov. Pakt predlaga pospešitev migracijskih postopkov ter boljše vodenje migracijskih in mejnih politik.

Pakt vključuje tudi zdravje in zdravstveno oskrbo migrantov, in sicer z uvedbo zdravstvenih pregledov, ki bodo omogočili zgodnje prepoznavanje potencialnih potreb migrantov.

Predlogi za spremembo zakonodaje EU

Novi pakt o migracijah in azilu

Pakt določa nadaljnje korake za zaključek pogajanj o predlogih reform iz leta 2016 in 2018 za izboljšanje učinkovitosti postopkov in okrepitev jamstev za migrante.

Evropska komisija je predstavila naslednje nove zakonodajne predloge za vključitev v pakt:

Drugi predlogi

Komisija je junija 2016 sprejela akcijski načrt za vključevanje državljanov tretjih držav v države članice EU. Načrt vsebuje več predlogov v zvezi z zdravstvom in spremembo direktive o modri karti. Sprememba je bila potrebna, da se odpravi pomanjkanje delovne sile in privabi visoko usposobljene državljane tretjih držav, vključno z zdravstvenimi delavci.

Julija 2016 je Komisija sprejela drugi sveženj predlogov reform skupnega evropskega azilnega sistema, vključno z zakonodajnimi akti na področju zdravstvene oskrbe:

Predlogi so vključeni v novi pakt o migracijah in azilu.

Kako ukrepa EU

Prednostna naloga Komisije je pomagati državam z velikim številom migrantov. Večina migrantov je ob prihodu v EU zdravih. Kljub temu se lahko njihovo zdravstveno stanje med potovanjem poslabša ali pa že pred prihodom v EU morda bolehajo za določenimi zdravstvenimi stanji.

Nekateri so denimo telesno izčrpani, izmučeni, dehidrirani, podhlajeni, kar lahko skupaj z drugimi dejavniki, denimo neustreznimi življenjskimi pogoji, nezdravim načinom življenja ali kroničnimi boleznimi, vpliva na njihovo telesno in duševno zdravje.

Kako pomaga EU

 • EU zagotavlja finančno podporo za izboljšanje zdravstvene oskrbe ranljivih skupin migrantov, vključevanje migrantov v nacionalne zdravstvene sisteme in usposabljanje zdravstvenih delavcev.
 • Podpira države EU, ki se spopadajo z izjemno velikim številom migrantov pri reševanju težav, povezanih z zdravjem, in spodbuja izmenjavo dobrih praks v zdravstveni oskrbi.
 • Unija koordinira dejavnosti prek Odbora za zdravstveno varnost:
  • zbira in združuje zahtevke najbolj prizadetih držav EU, da lahko preostale države EU priskočijo na pomoč z dodatnimi zmogljivostmi
  • spremlja nalezljive bolezni po sistemu zgodnjega obveščanja in odzivanja
  • povezuje nacionalne kontaktne točke za zdravstvo s pristojnimi za sklade za civilno zaščito, azil, migracije ter vključevanje migrantov
 • Sodeluje z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni, regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo in Mednarodno organizacijo za migracije pri opredeljevanju in obravnavanju potreb držav EU in beguncev.
 • Pripravlja programe in gradivo za usposabljanje zdravstvenih in drugih delavcev, da bodo znali prepoznati bolezni, s katerimi se še niso srečali, ter kulturne in posebne potrebe migrantov in beguncev.

Smernice

EU je pripravila osebno zdravstveno evidenco s spremljajočim priročnikom za zdravstvene delavce, tako da lahko zdravstveni delavci beležijo zdravstveno stanje in anamnezo prihajajočih migrantov in beguncev ter ugotovijo njihove takojšnje potrebe.

Komisija je aprila 2020 objavila nove smernice COVID-19 o izvajanju ustreznih pravil EU na področju azilu, postopkih vračanja in preselitvi.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je junija 2020 objavil smernice za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19 v centrih za sprejem in pridržanje migrantov in beguncev v EU/EGP in Združenem kraljestvu, ki vsebujejo znanstvene nasvete o pomenu upoštevanja načel javnega zdravja za preprečevanje širjenja bolezni.

Priprava projektov

Evropska unija od leta 2003 izvaja projekte za odpravo neenakosti v zdravstveni oskrbi, vključno z zdravstveno oskrbo migrantov. S projekti ocenjuje razlike glede dostopnosti zdravstvene oskrbe za spodbujanje vključevanja migrantov v nacionalne zdravstvene sisteme.