Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Съществуват значителни различия в общественото здравеопазване между държавите от Съюза и отделните групи от населението в тези държави. Социалните фактори играят важна роля за тях, като оказват влияние върху продължителността на живота и здравето като цяло. Сред тях са въпроси като заетост, доходи, образование, етническа принадлежност.

В опит за преодоляване на неравнопоставеността в здравеопазването ЕС насърчава определени политики и оказва съдействие на националните органи и на заинтересованите страни да предприемат мерки за нейното намаляване. В съобщението на Европейската комисия от 2009 г. Солидарност в здравеопазването — намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС бе изложена първоначална стратегия в областта, която включва:

  • Оценка на въздействието на политиките на ЕС върху неравнопоставеността в здравеопазването
  • Актуализиране на данните за неравнопоставеността в здравеопазването и за успешните стратегии за нейното намаляване
  • Информация за финансирането от ЕС с цел да се помогне на националните власти и други органи да се справят с неравнопоставеността.

Доклад относно неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС

През 2013 г. бе изготвен работен документ на службите на Комисията — Доклад относно неравнопоставеността в здравеопазването в Европейския съюз. Той съдържа:

  • Актуализирани факти и цифри за неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС
  • Оценка на напредъка в изпълнението на стратегията от 2009 г.

В него се прави заключение, че въпреки постигнатия известен напредък, са необходими повече действия на местно, национално и европейско равнище. Политиките на ЕС предоставят възможности, които държавите от ЕС и заинтересованите групи трябва да използват пълноценно, за да постигнат по-добро здравеопазване и по-голямо сближаване в тази сфера.

Инвестиции за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването

Инвестициите за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването продължават да допринасят за социалното сближаване и помагат да се излезе от порочния кръг, в който лошото здраве е едновременно следствие от бедността и изключването и причина за тях.

Комисията изпълнява пилотни проекти, свързани с конкретни аспекти на намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването, с финансиране от Европейския парламент.

В процес на подготовка е и съвместно действие относно неравнопоставеността в здравеопазването в рамките на здравната програма на ЕС и то ще стартира през 2018 г. То ще бъде в основата на сътрудничеството между страните от ЕС за увеличаване на равнопоставеността в здравеопазването.